– Det overordnede målet er å begrense cruisetrafikken. Den er lite klimavennlig globalt og lite miljøvennlig lokalt.

Det sier Rødts stortingsrepresentant Sofie Marhaug til Avisa Oslo.

Siste dag før Stortingets sommerpause kom hun og partifellen Geir Jørgensen med et forslag om å kreve nullutslipp for alle cruiseskip i norske farvann innen 2026. Det samme gjelder cruiserelatert turbusser.

Avisa Oslo har tidligere omtalt at det ligger an til cruiserekord i Oslo. Dette til tross for at byrådet ikke setter pris på rekorden.

Byrådet er bekymret for den maritime forurensingen bransjen medfører, men hindres Havne- og farvannsloven gjør at de ikke kan nekte bestemte skip å anløpe.

– Dermed kan ikke Oslo Havn nekte anløpene som kommer, sa byrådssekretær Ragnhild Grongstad (Ap).

Foreslår lokal makt

Dette vil imidlertid Marhaug og Rødt gjøre noe med.

Partiet ønsker å gi kommunestyrene makt til å stille miljø- og klimakrav til cruisetrafikk – også før 2026.

«Disse skal som et minimum inneholde mulighet til å kreve påkobling til landstrøm samt mulighet til å kreve lav- eller nullutslippsskip», heter det i det konkrete forslaget.

– Jeg er fra Bergen. Der er det politisk motstand mot cruisetrafikken, og jeg tenker det er bra dersom Bergen og andre byer der lokalpolitikere vil begrense cruisetrafikken får muligheten til det, sier Marhaug.

Marhaug viser til at Oslo skal regulere antall cruiseskip bakveien, ved at byrådet og havnestyret er blitt enige om å fjerne tre av fire cruisekaier i fremtiden.

Hun påpeker at det hadde vært langt enklere om de folkevalgte bare kunne vedta hvor mange cruiseanløp de ønsker i byen.

MDG støtter krav om fossilfritt cruise

MDG-nestleder Arild Hermstad sier han støtter Rødt-forslagets hovedintensjon: å sette foten ned for fossil cruiseturisme innen 2026.

– Vi vil sette punktum for dagens fossilbaserte turisme, og tvinge fram en helt annen type cruiseturisme, med mer bærekraftige båter som kan gå på strøm, hydrogen, ammoniakk og lignende. Det ville vært mye lettere for norske byer og tettsteder å ta imot denne typen cruiseskip, mener Hermstad.

– Utslippene fra bransjen er skyhøye. Det er mye klimagassutslipp fra cruiseskipene, og lokal forurensning. Gitt klimasituasjonen vi står i, burde vi se på hva vi kan gjøre for å begrense utslippene i cruisebransjen. Problemet er at det stadig bygges nye skip med kapasitet til tusenvis av passasjerer som er fossilbaserte. Det går ikke an å lage slike båter utslippsfrie i overskuelig fremtid, fortsetter Arild Hermstad.

– Det dere foreslår ville i praksis betydd en radikal nedgang i cruiseturister i Oslo. Ville det vært et tap for byen?

– Jeg tror ikke det. Cruiseturistene legger igjen lite per person sammenlignet med andre turister, og en nasjonal regulering slik vi ønsker, ville gjort at turistene måtte funnet andre måter å oppleve Oslo på, svarer MDG-nestlederen.

Mener Rødt-forslaget har svakheter

Hermstad advarer imidlertid mot det han mener er en svakhet ved forslaget til Rødt.

– Hvis vi lar det være opp til hver enkelt kommune å kunne sette lavere krav enn nasjonale retningslinjer og regler slik Rødts forslag legger opp til, er det bare for cruisene å dra et annet sted når én kommune setter tydelige miljøkrav, sier Hermstad til Avisa Oslo.

Han advarer mot «en lokal konkurranse mot bunnen» mellom de kommunene som ønsker seg cruisetrafikk, før han vektlegger MDGs ønske om en nasjonal lovgivning det samme året som fossilbaserte cruiseskip ikke lenger får tilgang på verdensarvfjordene.

– Da hadde vi vist helt tydelig at denne formen for turisme ikke kan fortsette med alvorlige klimaforstyrrelser og enorm risiko for planeten.

Sofie Marhaug i Rødt mener på sin side at Rødt og MDG egentlig er enige i den aktuelle saken.

Da Avisa Oslo viser til Hermstads frykt for at Rødts formuleringer åpner for forskjeller på reglene lokalt, inviterer hun MDG til å komme med forslag til alternative og mer presise formuleringer.

– Jeg forstår faktisk ikke hvorfor de velger å angripe disse forslagene, sier Sofie Marhaug.

Rødt-politikeren synes at lokal kontroll fortsatt vil være en et framskritt sammenlignet med dagens situasjon dersom det politiske flertallet stemmer ned forslaget om forbud mot fossil cruisetrafikk innen 2026.