I april varslet Plan- og bygningsetaten (PBE) om tvangsmulkt og stengning av Grønlands Torg Frukt og Grønt, fordi lokalet ikke hadde korrekt brukstillatelse. Grunnen til avslaget var da, ifølge PBE, at det ikke var søkt om ny avkjøringstillatelse for varetransport til og fra frukt- og grøntbutikken.

I mai fikk butikken omsider disse tillatelsene, etter ca. 10.000 underskrifter på en støtteerklæring, bred politisk støtte samt massiv medieomtale.

Men nå er det på'n igjen.

Bakgrunn:

Omkamp?

Slik vi oppfatter det prøver PBE seg nemlig nå, sammen med Bymiljøetaten (BYM), på en omkamp av bruksendring og den godkjente søknaden. Dette skjer til tross for byrådsleder Raymond Johansens glassklare forsikring i mai om at butikken skulle få fortsette sin virksomhet i Smalgangen på Grønland.

De to etatene forsøker nemlig å «stikke kjepper i hjulene» for etableringen av et lenge omsøkt og etterlengtet miljørom rett over gaten, der vi kan kildesortere og oppbevare søppel på en god og fremtidsrettet måte for alle næringsvirksomhetene i Smalgangen.

I mai satte Plan og bygg (PBE) som vilkår for godkjennelsen av bruksendringen at butikken hadde en godkjent løsning for avfallshåndtering. Nå mener PBE at etablering av miljørommet er i strid med reguleringsplanen for området. Og det som de her synes at er problematisk, er at de næringsdrivende i Smalgangen innimellom skal trille søppelkasser med håndtraller over en plass som er regulert til torg- og veiformål frem til miljørommet! De har derfor krevd at det sendes inn søknad om dispensasjon for dette, noe vi for tiden har en dialog med kommunen om.

Bymiljøetaten har imidlertid allerede i en egen uttalelse til Plan og bygg anbefalt at søknaden om etablering av miljørom avslås.

Oslos populære frukt- og grøntbutikk – med over 50 ansatte – trues dermed nok en gang av nedleggelse som følge av stivbeint og urimelig byråkrati. Et slikt vedtak vil også få negative konsekvenser for alle de andre butikkene og serveringsstedene i Smalgangen, fordi heller ikke de da vil få en tilfredsstillende avfallsløsning.

Der er tre måneder siden Raymond Johansen i et Facebook-innlegg skrev: «Selvsagt skal Grønland Frukt og Grønt få fortsette. Mange har engasjert seg for Grønland Frukt og Grønt. Det er bra. Nå er det aller meste på plass og jeg er glad for at Grønland Frukt og Grønt fortsatt skal kunne tilby oslofolk det særpreget som de representerer.»

Dagen etter, den 11. mai, godkjente PBE godkjente den mye omtalte bruksendringen for Grønlands Torg Frukt og Grønt.

De nye argumentene om miljørom og avfallshåndtering fremstår som direkte oppkonstruerte. Det kan virke som at PBE og BYM forsøker seg på en omkamp etter å ha blitt politisk «overkjørt» i forrige runde. Dette kan ikke heller tolkes som annet enn grov illojalitet mot Oslo-politikernes sterke ønsker om å sikre butikkens fremtid.

Les også

Vi har gjort alt i vår makt. Nå føler jeg meg helt maktesløs

Skal Plan og bygg behandle en klage mot seg selv?

Skulle PBE avslå dispensasjonssøknaden, så vil det selvfølgelig bli klaget på vedtaket. Utfordringen er imidlertid at bystyret i Oslo 21. juni i år besluttet å delegere kommunens myndighet som klageinstans for avslåtte dispensasjonssøknader til byrådet med følgende begrunnelse: «Saker som har prinsipiell betydning, skal behandles av byrådet.»

Men noen få dager senere, den 29. juni, delegerte byrådet denne myndigheten videre til byråden for byutvikling – som rett etter det igjen i praksis videredelegerte hele klagebehandlingsmyndigheten til PBE. Dette innebærer at en klage på et eventuelt avslag fra PBE skal behandles av PBE selv som klagemyndighet. Det reiser i så fall store prinsipielle og demokratiske spørsmål.

PBEs og Bymiljøetatens opptreden i denne saken er nok et eksempel på hvor krevende det er å drive næringsvirksomhet i deler av Oslo. Det bør være høyst problematisk for politikerne i både bystyret og byrådet at kommunale etater direkte motarbeider politikernes ønsker.

Byrådsleder Raymond Johansen har nok en gang all mulighet til å gripe inn for å redde Grønlands Torg Frukt og Grønt, dersom han ønsker å stå ved sitt løfte om at butikken skal få fortsette. Vi kommer ikke til å gi oss. Dét regner vi med at heller ikke alle butikkens kunder vil gjøre – nå kun to uker igjen til det kommende kommunevalget.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Mener kommunen at butikken er blitt for populær, og forstyrrer bylivet?

Les også

Grønland trenger mer enn noen bilfrie uker i året

Les også

Et like sikkert sommertegn som å pille reker

Les også

Alt var bortkastet i møte med et stivbeint byråkrati