Det har kokt blant innbyggerne på Røa i høst.

Det er det flere grunner til. Røatunnelen er skjøvet langt ut i framtiden.

Men mange vil gjøre noe med trafikken som kløyver stedet i fire.

Men denne høsten gikk det helt galt. En leder med en dobbeltrolle og et brev til politikerne som manglet forankring gjorde at folk reagerte. Og fortsatt er mange opprørt over prosessen.

Lut lei av trafikken

– Ønsker du kaos her, er dette oppskriften!

Svaret kommer kontant fra Eva og Tor Sagafos når de blir spurt om hva de synes om forslaget om å stenge Griniveien.

De bor på Røa og har lagt søndagsturen gjennom et stille sentrum. De kikker gjennom vinduer og sjekker ut framdriften på byggeprosjektet ved Røa Torg. 12. november åpnet senteret, men i glassbygget ved torget skal nye serveringssteder snart åpne.

De gleder seg og tror det blir et flott samlingssted. Men trafikken er Røa-paret ikke særlig fornøyd med, og det er trafikksituasjonen.

Eva Sagafos sier at det ikke har skjedd mye de siste tiårene. Fortsatt stamper køene til og fra Bærum tvers gjennom bydelens hjerte.

Men å stenge Griniveien øst for krysset og legge all trafikken gjennom rundkjøringen ved Røa kirke tror de ikke ville løst noen ting. Og gitt andre beboere mer belastning.

– Det bor jo mange mennesker langs Sørkedalsveien og Vækerøveien.

Langs den delen av Griniveien som ble foreslått omgjort til blindvei bor det foreløpig ikke så mange. Men det kommer til å endre seg når de planlagte blokkene til Skanska reises.

– Ville skape helt uakseptable forhold

Odd Ingebretsen har engasjert seg i trafikkutfordringene på Røa gjennom mange år. Som tidligere styremedlem fra 1997 til 2003 engasjerte han seg også i arbeidet med å få politikerne overbevist om behovet for en Røatunnel og utbedring av trafikkforhold i Røa-området.

Ingebretsen kom inn i styret i Røa vel på nytt i 2020 og skulle fokusere på trafikkutfordringer som har vokst betraktelig etter forrige styreperiode. Men likevel var slet bydelen med de samme problemområdene.

På styremøtet i august informerte leder av Røa PlanForum om utkast til brev til byplankontoret og politikerne. Brevet omhandlet blant annet trafikksituasjonen og inneholdt forslag til ny trafikkløsning.

– Jeg tydeliggjorde klart at dette forslaget, etter min mening, strider mot det flesteparten av medlemmene i Røa Vel ønsker seg av trafikkløsninger.


– Ni av ti mot denne løsningen

Ingebretsen mener at å lede all trafikk som går fra og til Bærum opp via rundkjøring utenfor Røa kirke, ville skape helt uakseptable forhold på Røa.

– Er du sikker på at flertallet på Røa er imot denne løsningen?

– Ni av ti er imot denne løsningen, det er jeg sikkert på, sier han på telefon til Avisa Oslo.

Derfor kjente Ingebretsen etter, og fant ut at forslaget var et han som styremedlem, eller privatperson aldri kunne stå bak.

– Jeg uttalte at dette brevet ikke kunne sendes med omtalte trafikkforslag og at jeg absolutt ikke kunne støtte et brev. Dersom trafikkforslaget ble sendt sammen med brevet ville jeg trekke meg fra videre arbeid i Røa Vel. Brevet med omtalte trafikkforslag ble sendt fra Røa PlanForums leder i september 2020, uten å ha vært oppe til formell behandling i Røa Vel sitt styre. Jeg trakk meg derfor fra styret med øyeblikkelig virkning.

Ingebretsen fikk følge av Svenn Erik Forsstrøm, som har sittet i styret i Røa vel i to og et halvt år, den siste tiden som varamedlem.

– Det har vært endel misforståelser rundt dette, og det skyldes nok en uryddig kommunikasjon.

Han peker på at i frivillighetens arbeid blir det ofte slik at det er mange av de samme menneskene som går igjen.

– Her har det vært uklart hva forskjellen på Røa Vel og Røa PlanForum var.

Måtte sende ut oppklaringsskriv

– Vi har tatt selvkritikk, sier Anne Bjørnebye Vik.

Hun har hatt en dobbeltrolle som leder i Røa Vel og Røa PlanForum på samme tid.

Bjørnebye Vik medgir at det har vært for kraftig overlapp mellom vellet og planforumet.

– Skjønner du at folk synes det er rart at du har sittet som leder for begge organene?

– Ja, jeg ser at det har vært uheldig.

Styret i Røa Vel har lagt ut et brev på egne nettsider (ekstern lenke) for å oppklare situasjonen etter kritikken mot rolleforståelsen.

– Vi beklager at omtalen av forslaget kunne oppfattes som et vedtatt forslag fra Vellets side. Forslaget om trafikksaneringstiltak ble gjenstand for stor diskusjon og uenighet i vellets styre nå i høst. To styremedlemmer har trukket seg som følge av at prosessen og forslaget ikke har vært tilstrekkelige forankret og kommunisert. Dette er beklagelig, skriver styret.

Her forklares det at Røa PlanForum har operert som et selvstendig forum utenom Røa Vel. Hensikten var å skape et forum med uavhengige fagfolk, med arkitekter, byplanlegger, lokalpolitikere, representanter for næringslivet, utbyggere og grunneiere. Slik skulle man ha diskusjoner om en helhetlig plan for utbygging av Røa sentrum.

Ble aldri styrebehandlet

Planforumet har orientert styret fortløpende, men forslaget til trafikksanering ble aldri styrebehandlet.

– Forumets mandat og rolleavklaringen med Røa Vels overordnede og prinsipielle synspunkter kunne ha vært forankret tydeligere og på et tidligere tidspunkt i styret. Særlig gjelder dette forslag med store potensielle interessekonflikter og uenighet blant Røas befolkning. Trafikksaneringsforslaget har tydeliggjort dette.

For å jobbe videre med trafikkforholdene på Røa har derfor styret tatt initiativ til å etablere et nytt og bredere forum som er bedre forankret i befolkningen på Røa.

– Vi oppretter en gruppe som ingen fra vellet sitter i. Men den skal rapportere til oss, og se på Røa i et større perspektiv. Vi ønsker å se på hvordan trafikken kan legges opp for å skjerme myke trafikanter.

– Synes dere at Røas befolkning er godt nok hørt i denne saken?

– Det kunne alltids gjøres bedre. Vi har benyttet oss av lokalavisa Akersposten, men har også lagt ut informasjon på våre nettsider.

Anne Bjørnebye Vik sier at de har holdt flere folkemøter og hatt stand på Røa med den første modellen av hvordan de kunne tenkt seg at det var mulig å bygge ut Røa.

– Vi har prøvd så godt vi kunne.

– Skal bygge opp mot 1000 nye boliger her

Men styret understreker at de har tatt til seg kritikken. Nå vil de justere kursen for å gi Røa et videre løft:

– Som velforening står vi fast på behovet for en tunnelløsning som det viktigste tiltaket for trafikksanering og som må være en forutsetning for den storstilte utbyggingen som foreslås. Samtidig må vi være realistiske med hensyn til at det er en fare for at utbyggingen vil gå sin gang og forme sentrum for uoverskuelig fremtid, uten at det blir tatt hensyn til en helhets- og fremtidsrettet plan. Røa Vel ønsker at Røas innbyggere skal ha en reell innflytelse på denne utviklingen.

Bjørnebye Vik sier at de er ganske lei av at en bedring av trafikkforholdene på Røa stadig blir skjøvet fram i tid.

– Det skal bygges nærmere 1000 nye boliger i området. Et stort omland vil bruke Røa som sitt bydelssenter.

Derfor mener hun det er viktig med en helhetlig plan som legger til rett for nok sosiale møteplasser, grønne byrom og et restauranttilbud. Og dersom Røakrysset ville bli gjort om til et T-kryss ville det skapt en akse for myke trafikanter forbi krysset.

Vellederen framholder at forslaget om å stenge Griniveien var basert på forslaget om tunnel, og at det var en måte å løse overflatetrafikken gjennom Røa.

– Og fortelle at vi ikke finner oss i dette her. Vi må gjøre det levelig å bo langs Griniveien.

– Sørgelig at politikerne går fra løftene

Anne Bjørnebye Vik legger ikke skjul på at vet også var en baktanke: å tvinge fram en løsning fra dem som sitter og bestemmer.

– Noe støy når man kommer med kontroversielle forslag må man regne med. Men når har vi tatt konsekvensene av tilbakemeldingene.

Svenn Erik Forsstrøm var en av de to som valgte å gå ut av styret i Røa Vel. Men selv om han var misfornøyd med hvordan veisaken ble håndtert, vil han også rose vellederens innsats:

– Anne Bjørnebye Vik har gjort en god innsats for Røa gjennom mange år.

På en tåkefylt søndagsettermiddag er det en jevn strøm av biler opp Vækerøveien. Arbeidene med fortau og beplantning utenfor Røa Torg er ikke ferdig. Fotgjengerne tvinges ut i veien ved sperringene på vei bort mot Røakrysset.

Ekteparet Sagafos tror det blir flott når det blir ferdig. De trives på Røa, og synes det er fint med flere butikker og kunne slippe å dra ned på CC Vest.

– Her møter vi naboer og bekjente, og slår av en prat. Det er hyggelig, sier Eva Sagafos.

Men hun er ikke imponert over at politikerne ikke har greid på prioritere ny Røatunnel.

– Med den sittende konstellasjonen i bystyret blir det jo ikke noe av ny tunnel, sier mannen hennes.

– Det er sørgelig at politikerne går fra løftene.