– Samferdselsdepartementet avventer utfallet av Statens vegvesen sitt pågående arbeid med denne utredningen (om nullutslippssoner kan opprettes. red.anm.), og vil ta stilling til utredningen når denne foreligger.

Slik svarer samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) på en e-post der Avisa Oslo blant annet stiller følgende spørsmål:

– Er Nygård fortsatt for å la norske byer opprette soner hvor det er tillatt å kjøre elbil, men ikke bensin- og dieselbil?

Bakgrunnen for spørsmålet er at Fredrikstads forhenværende ordfører Nygård svarte at han var «helt enig» i at norske byer skulle få opprette såkalte nullutslippssoner, ifølge VGs valgomat.

Svaret ble illustrert med et smilefjes med stjerner i øynene.

Kan bli vanskelig å gjennomføre

Nullutslippssonene er også noe byrådet, deriblant Nygårds partikolleger i Oslo Ap, gjerne vil ha.

– Oslo klarer ikke å nå sine ambisiøse klimamål uten drahjelp fra staten, og det er ingen hemmelighet at Oslo er ivrig etter å få på plass en nullutslippssone. I Oslo kommer nær halvparten av utslippene fra veitrafikken. Innføring av nullutslippssone har et stort potensial for å bidra til å kutte kraftig i disse utslippene, kommenterer miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG).

I første omgang ønsker Stav og hennes kolleger i byrådet å ha et pilotprosjekt i Oslo sentrums kjerne. De kan imidlertid støte på juridiske hindre, ifølge Aftenposten.

Avisa omtalte i oktober et Statens vegvesen-notat angående nullutslippssoner, som konkluderer med at:

  • Dagens lovverk tillater ikke en nullutslippssone med automatisk kontroll av bilene.
  • Skal det innføres, må det trolig vedtas ny lov i Stortinget.
  • Veivesenet anbefaler en betalingssone. Da kan de med fossilbil betale for å kjøre inn i sonen – noe som ikke vil være en nullutslippssone, men en såkalt lavutslippssone.

Avventende regjering

«Dere har pekt på nullutslippssone med forbud som virkemiddel. Vi mener dette vil kreve lovendring og en ny runde med Stortinget», konstaterer Statens vegvesen ifølge Aftenposten.

Derfor spurte Avisa Oslo Nygård om regjeringen vil gå inn for å vedta en ny lov i Stortinget for å muliggjøre sonene. Dette svarer ikke Nygård på i svar-eposten. Han velger heller å vise til at Statens vegvesen har fått et todelt oppdrag fra samferdselsdepartementet, som en del av oppfølgingen av Klimameldingen.

«Vegvesenet skal for det første vurdere å lempe på vilkårene for lavutslippssoner, slik at disse eventuelt også kan opprettes med klimabegrunnelse», skriver samferdselsministeren.

«For det andre skal Statens vegvesen vurdere hvordan hjemmelen i vegtrafikkloven § 7 eventuelt kan brukes til å opprette nullutslippssoner av hensyn til klima – i første omgang i form av pilotprosjekt i Oslo og Bergen, og hvor hovedveinettet holdes utenfor», fortsetter Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsministeren framhever at departementet har bedt Statens vegvesen om en «bred vurdering av rettslige, tekniske og praktiske problemstillinger» knyttet til testing av nullutslippssoner i Oslo og Bergen.

Det er denne utredningen regjeringen venter på.

Har store forventninger til regjeringen

– Det er ikke noe nytt at vi har store forventninger til drahjelp fra staten, fastslår miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav.

Hun fastholder at byrådet er i god dialog med Statens vegvesen. Derfor hadde ikke byrådet bedt om noe møte med den nye samferdselsministeren Nygård da Stav var i kontakt med Avisa Oslo. På spørsmål om Oslo kommune jobber med å se om det juridisk mulig å innføre nullutslippssoner innenfor dagens lovverk, svarer Stav som følger:

– Vi har foreløpig forholdt oss til avklaringen som kom i klimameldingen etter flere brev fra oss til Samferdselsdepartementet om nullutslippssone. Klimameldingen sa følgende: «Vegtrafikklova § 7 første ledd gir høve til å opprette nullutslippssoner. Myndigheta til å treffe vedtak er lagd til Kongen, men delegert til Samferdselsdepartementet. Regjeringa vil sjå nærare på å bruke vegtrafikklova § 7 til å opprette nullutslippssoner av omsyn til klimaet».

– Jeg merker meg at begrunnelsen fra Statens vegvesen for at vi ikke kan bruke den lovhjemmelen vi hadde sett for oss (Veitrafikklovens paragraf 7), er at den ikke gir adgang til automatisert kontroll. Vi må se nærmere på Statens vegvesens begrunnelse og ha dialog med dem om den, fortsetter Stav.

Foretrekker nullutslippssoner

– Hvis byrådet får nei til å innføre nullutslippssoner, kommer byrådet da til innføre betalingssoner der fossile biler må betale ekstra for å kjøre inn i deler av Oslo utover dagens bompengeordning?

– Byrådet ønsker et geografisk avgrenset område i byen hvor hovedregelen er at bare nullutslippskjøretøy har adgang, altså en nullutslippssone. Vi noterer oss at Statens vegvesen foreslår å heller benytte en ekstra avgift for å kjøre fossilbil inn i sonen. Vi ønsker oss i utgangspunktet en annen løsning enn det. Vårt arbeid er basert på at fossilbiler ikke skal ha adgang til en slik sone, med noen nødvendige unntak, som for eksempel utrykningskjøretøy, svarer Sirin Stav.

– Dersom staten lander på at det må en lovendring til for å få på plass en nullutslippssone, så må vi selvsagt forholde oss til det, men det er for tidlig for meg å skulle spekulere i om vi da skal vente på en lovendring eller hvilke tiltak som da eventuelt kan eller bør iverksettes, avslutter byråden.