Ved stor­tings­val­get har man mu­lig­he­ten til å end­re på stem­me­sed­de­len.

Hvis man ikke li­ker en kan­di­dat, kan man stry­ke ved­kom­men­de. Man har også mu­lig­he­ten til å end­re rek­ke­føl­gen. For­må­let med det­te er at vel­ge­re skal få på­vir­ke hvil­ken kan­di­dat de øns­ker å sen­de til Stor­tin­get.

Stryk av sine egne

– Folk har sine grun­ner til å stry­ke navn på en lis­te, sier valg­ekspert, Svein Tore Marthinsen til Avi­sa Oslo.

Valg­opp­gjø­ret for Oslo vi­ser at de mest pro­fi­ler­te kan­di­da­te­ne i Oslo for de sto­re par­ti­ene ble strøket mest.

Ser man bort fra det­te, ble kan­di­da­te­ne som har et uten­landsk navn strøket mest. Også ved tidligere stortingsvalg har dette vært tilfelle.

Oslo Høyres 4.-kan­di­dat Mu­das­sar Hussain Kapur (H) fikk flest stryk av Høy­re-vel­ge­re. Han ble strøket 1.166 gan­ger. Det er fle­re enn lis­te­top­pen Ine Eriksen Søreide, som ble strøket 946 gan­ger.

– Ja, det­te er en ten­dens som har vist seg ved fle­re valg. Sam­ti­dig er det gle­de­lig at vi ved det­te val­get har fått re­kord­høy an­del nord­menn med mi­no­ri­tets­bak­grunn valgt inn i Stor­tin­get, sier han til Avi­sa Oslo.

Fle­re med mi­no­ri­tets­bak­grunn len­ger nede på Høyres stor­tings­lis­te fikk langt fle­re stryk enn de and­re.

I 2013 da Hussain Kapur stil­te for før­s­te gang til Stor­tin­get fikk han 2.269 stryk. Nå har det end­ret seg.

– Jeg har tro på at stryk-ten­den­sen vil end­re seg over tid, og at folk i stør­re grad vil se for­bi nav­net og hel­ler se på de po­li­tis­ke sa­ke­ne og re­sul­ta­te­ne når de skal stem­me, sier han til Avi­sa Oslo.

Selv om han fikk flest stryk­nin­ger har han sik­ret seg fast plass på Stor­tin­get.

– Jeg ser frem til å ta fatt på en ny pe­ri­ode som stor­tings­re­pre­sen­tant. Mo­ti­va­sjo­nen er på topp og jeg har al­le­re­de bret­tet opp er­me­ne.

Kamzy Gunaratnam, 2.-kan­di­dat for Oslo Ar­bei­der­par­ti­et, fikk 2.248 stryk­nin­ger. Også fle­re med uten­landsk navn len­ger ned på Ar­beider­par­ti­ets lis­te fikk stryk, langt fle­re stryk enn de and­re.

For eksempel Farukh Qureshi og Nasir Ahmed, henholdsvis 10.-kan­di­dat og 11.-kan­di­dat, fikk også mange flere stryk enn de andre på listen.

Kan være skep­tis­ke

And­re­kan­di­dat for So­sia­lis­tisk Venst­re­par­ti, Ma­ri­an Abdi Hussein, fikk al­ler flest stryk fra sine egne vel­ge­re. Hun fikk 927 stryk, 242 fle­re enn lis­te­top­pen, Kari Eli­sa­beth Kaski. Hussein fikk betydelige flere stryk enn de andre på listen, men har sikret seg en plass på Stortinget.

– Det sier litt om at vel­ger­ne har gjort end­rin­ger, som er fullt mu­lig. Det kan være at dis­se vel­ger­ne kan være skep­tis­ke til inn­vand­re­re, det kan man ikke se bort ifra, sier han.

Han sier li­ke­vel at det­te skjer i mind­re grad i Oslo enn i and­re ste­der.

– I Oslo er det en mer li­be­ral vel­ger­mas­se, sier han.

Han på­pe­ker at inn­vand­re­re er flin­ke til å gi kan­di­da­ter med inn­vand­rings­bak­grunn et løft.

– I Oslo, der det er høy an­del med fler­kul­tu­rell bak­grunn, øns­ker man­ge med inn­vand­rer­bak­grunn å stem­me inne sine folk. Det går nok beg­ge vei­er, sier han til Avi­sa Oslo.

Her kan du se hele lis­ten!

Fra side 46 og ut­over er det lis­te med hvert par­ti. Ved hver per­son står an­tall stryk­nin­ger og ret­tin­ger.