Det er en historisk utkastelse, et politisk overgrep, gjennomført uten dialog eller medvirkning.

Det har vært mangel på reell dialog gjennom hele den lange planprosessen som resulterte i planforslaget som er til behandling i bystyret.

Planforslaget er basert på mange feil og mangler. Ingen kunnskapsinnhenting, ingen dialog eller medvirkning. Byrådet har ikke bare stoppet og vanskeliggjort en dialog, men også unntatt sentrale saksdokumenter fra offentlighet. Som store deler av Bymiljøetatens utredning av 6. januar 2019 om erstatningsplasser.

Av planforslaget til AP, MDG og SV fremgår det at tidligere lovede erstatningsplasser ikke lenger er nødvendig. Løsningen er at 1500 båter hele året skal ligge i en «helårs» boblehavn. Arealet for den årlige båtpussen og annet vedlikehold tas bort. Det årlig vedlikehold på land er tydeligvis ikke lenger nødvendig.

Jevnet med jorden

Alle fasilitetene på land til Oslo Motorbåtforening blir «jevnet med jorden», uten at erstatning eller kompensasjon er omtalt. For de 199 båtene som blir fratatt sine brygge-plasser, er det ingen løsning. Byrådet «vil jobbe videre med det alternativet som er rimeligst og i minst mulig grad går ut over natur og friluftsliv». Nye monster-blokker påvirker tydeligvis ikke «natur og friluftsliv».

Båtforeningene er ikke imot en utvikling av Bestumkilen. I mange år har vi prøv å få til et samarbeid med kommunen, uten å komme i en dialog. Dette har foreningene informert om i sine høringsinnspill. Planforslag for en Maritim Folkepark, med svømme- og idrettshaller, skoler og ulike andre helårs-aktiviteter er ikke vurdert av Byrådet. Kanskje fordi målet hele tiden har vært å transformere strandlinjen til boliger og kontorbygg på Oslos siste strandareal. Men er det ønskelig at hovedstaden skal bli en festning av «Barcode» bygg som våre etterkommere vil se på som feilslått politikk?

Lover følges ikke

Offentlige vedtak skal baseres på et tilstrekkelig og korrekt grunnlag. Dette oppnås ved krav om at de interesser som berøres, skal få informasjon og gis mulighet til å komme med innspill, jf bl.a forvaltningslovens §§ 17 og 18, og plan og bygningsloven §§ 11-14. Det er Båtforbundets oppfatning at de hensyn disse bestemmelser bygger på, ikke er ivaretatt i arbeidet med planforslaget. Her er det så mye uklarhet og så stor usikkerhet at det vil være i strid med bestemmelser både i Forvaltningsloven, Plan- og bygningslov og Kommuneloven om det skulle bli vedtatt.

Byrådet har ikke vurdert eller tatt hensyn til at den enkleste og billigste løsningen er å bygge garasje-kjellere under planlagte blokker med plass til båtopplag og areal til båtpuss. Dette krever en takhøyde på 5/6 meter. Dette er mindre kostbart enn å flytte båtene ut av området, og vil spare kommunen for flere hundre millioner.

Løfter hverandre gjensidig

Småbåtanleggene i Stockholm og København er gode eksempler på at småbåtinteressene og allmennhetens interesser ikke bare er forenlige, men løfter hverandre gjensidig. Tilsvarende gjelder for småbåtanleggene i Son, Holmestrand og Horten. Planforslag for Skøyen går - uten noen reell drøftelse eller utredning - i stikk motsatt retning og er drepende for store deler av det maritime miljøet i hovedstaden.

I 2022 var 2,3 millioner nordmenn på sjøen i en fritidsbåt. De aller fleste på mer enn en tur. Båtlivet er viktig for «vanlige folk» i alle aldre og i alle lag av samfunnet. Det finnes en eller flere fritidsbåter i mer enn 26 % av norske hjem, der det bor personer i alderen 18-74 år.

Båtforeningene er ideelt drevet. Medlemskap er basert på ansiennitet, ikke betalingsevne. Det er stor variasjon i medlemsmassen, både sosialt og økonomisk. Alt dette bekreftes av den nye store nye Båtlivundersøkelsen.

Hele kystlinjen forsvinner

Byrådets plan er en transformering av hele kystlinjen fra Skøyen til Lysaker/Lilleaker. Begrunnelsen er at en urbanisering av hele kystlinjen skal gi ytterligere 15 000 nye boliger og 40 000 nye arbeidsplasser. Dermed er det ikke bare båtene i Bestumkilen som skal fjernes. På sikt blir det ikke plass til båter i strandlinjen fra Bygdøy til Lysaker.

Planen for den nye Lilleakerbyen er under behandling. De store eiendomsbesittere på Vækerø arbeider for en områderegulering for Vækerø, med en høyere arealutnyttelse enn for Skøyen. Informasjon finnes i to Menon-rapporter som Oslo kommune har del-finansiert.

Båtforbundet undres over at AP, MDG og SV turer frem uten dialog med båtfolket. Det kan synes meget uklokt i et valgår hvor 44 prosent av befolkningen nyter sjølivets gleder (Båtlivsundersøkelsen 23). Sammen er det jo mulig å finne løsninger for en god byutvikling!

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Nye Skøyen: Vi trenger ikke en polert by

Les også

Ryddegutten som rotet til alt i en rotbløyte

Les også

Eiendomsskatt driver ikke leieprisene opp

Les også

Til tider har jeg spurt meg om samfunnet har plass til meg