Nordre Aker Budstikke: Det ble i august varslet at arbeidet med å tilrettelegge Eventyrveien mellom Niels Henrik Abels vei og Sognsveien for syklende skulle starte opp i oktober, og forventet ferdig i løpet av vinteren 2020/2021.

Eventyrveien er definert som sykkeltrasé i Plan for sykkelveinettet i Oslo, vedtatt i bystyret i 2018. Tilretteleggingen vil gi en direkte sykkelforbindelse mellom Ullevål hageby og Blindern, og den bidrar til å skape en sammenhengende tverrforbindelse mellom Gaustad i vest og Sinsen i øst via Ullevål og Bjølsen.

Strekningen er om lag 460 meter lang, og har i dag 63 beboerparkeringsplasser. Tiltaket i Eventyrveien vil gjøre veien mer oversiktlig, ifølge Bymiljøetaten.

I tillegg til at gateparkeringen fjernes, skal krysset med Per Gynts vei smalnes inn, og det skal anlegges et nytt grøntareal som skal bidra til bedre håndtering av overvann (regn- og smeltevann).

Utsatt etter innvendinger

I oktober opplyste Bymiljøetaten om at oppstarten er utsatt.

Krysset mellom Eventyrveien og Per Gynts vei er såpass stort at en innstramming best gjøres med å bygge en plass. Her har Byantikvaren gitt innspill, og vi behøver å gå i dialog med dem for å få til en utforming som i best mulig grad ivaretar kulturminneverdien i området, sa Guro Birkeland Tangen, pressevakt i Bymiljøetaten, til Nordre Aker Budstikke.

Mange privatpersoner protesterte på tiltaket da det lå ute på høring. Oslo Havebyselskap var også kritiske, og ba kommunen gå i dialog med dem. Videre påpekte borettslaget at bortfall av beboerparkeringsplasser i Eventyrveien vil øke presset for å få sette biler i hager og innvendige kvartaler, noe som ikke er tillatt i hagebyen. Dette er uheldig for bomiljøet og øker risikoen for ulykker, blant annet frykter de høyere fart for biler og syklister, skrev styret.

De spurte også om regulering til enveiskjøring i Eventyrveien kunne sikre både parkering og fremkommeligheten for sykler.

I saksfremlegget til bydelsutvalget 17. desember står det: «Enveiskjøring av Vestgrensa og den delen av Tyrihansveien som ikke allerede er enveiskjørt, har også blitt nevnt som en mulighet. Niels Henrik Abels vei er allerede enveiskjørt fra Molkte Moes vei til Tyrihansveien. Dersom enveiskjøring kan innføres samtidig som parkering kan beholdes er dette et tiltak som vil bedre oversikt og gi færre vanskelige situasjoner med møtene biler på smale veier.»

Dette har bydelsadministrasjonen sjekket ut, men svaret er noe overraskende: «Bydelen har fått opplyst fra Bymiljøetaten at en toveiskjørt gate må ha minimum 3,5 meter fri, asfaltert veibredde. Tilsvarende tall for en enveiskjørt gate er 4,5 meter fri, asfaltert veibredde. Dette virker ikke veldig logisk, men er verdiene Bymiljøetaten må forholde seg til. Parkerings-bredde beregnes å være 2 meter. Fortau og separat sykkelfelt regnes ikke med i veibredden. Dette betyr at veibredden må være minimum 5,5 meter på en toveiskjørt vei, og 6,5 meter på en enveiskjørt vei, for å kunne tillate parkering langs den ene siden av veien».

Høyre: Mener det fungerer godt

Da saken ble behandlet i bydelens saksforberedende Miljø-, plan- og samferdselskomité (MPS) tidlig i desember, landet komiteen på et ganske snilt vedtak, som støttet tilrettelegging for sykkel, men som likevel påpekte at slike tiltak ofte kan skape konflikter mellom ulike brukergrupper. De ville derfor be Bymiljøetaten se på tiltak i Ullevål hageby, på vestsiden av Sognsveien, som sikrer parkeringsdekningen i området. Det ble også litt mer generelt oppfordret til å gjennomføre høringsrunder i god tid før slike tiltak gjennomføres, slik at alle brukergrupper blir hørt.

Høyre fremmet i bydelsutvalgsmøtet (BU) 17. desember et tilleggsforslag som sa at dagens situasjon ikke er konfliktfylt, og det ikke er grunn til å gjøre endringer, som har en så stor negativ påvirkning på parkeringsdekningen i området. De viste også til Byantikvarens innvendinger mot tiltak i krysset mot Per Gynts vei, og mente pengene heller kunne spares og brukes på noe annet.

– Saken er den at vi mener at det å gjøre noen endringer der er helt unødvendig, det fungerer bra som det er i Eventyrveien. Vi er redd for at hvis du fjerner bilene der og lager sykkeltraseer, så øker farten på syklistene, og det er i seg selv et faremoment, sa Høyres gruppeleder Erik K. Normann under BU-møtet 17. desember.

– Vi ser ikke noen grunn til å lage et problem ut av noe som egentlig i praksis ikke er det, la han til.

Rødt: De kan bare gå

Her fikk han umiddelbart svar på tiltale av SV-gruppeleder Berit Riise Kåvik.

– Jeg har i cirka ti år til sammen syklet akkurat denne veien fram og tilbake til jobb. Jeg greier ikke å kjenne meg igjen i det som beskrives her. Jeg opplever ofte at det er problematisk å ferdes der med sykkel, og at det er veldig vanskelig når du møter en bil, sa hun, og la til at man som syklist innimellom må opp på fortauet for å passere biler.

– Og på vinteren, hvis det er snø, så må jeg velge en helt annen trasé, da er det ikke framkommelig. Og jeg skjønner jo godt at beboerne der ønsker å beholde sin beboerparkering, men jeg synes ikke at begrunnelsen om at detikkeer noe problem for syklister og biler samtidig er et godt argument. Det er faktisk galt.

Rødt-representant Petter Færevaag var enig:

– Ja, dette er nabolaget mitt, jeg er der nesten hver dag, og jeg også opplever at det er uoversiktlig av og til. Her er det sykler, det er barnevogner, og det er unger som ferdes opp der, som skal på Eventyrplassen og leke, sa han, og la til:

– Jeg opplever det som farlig at det er såpass mye biler begge veier, så jeg synes at det kunne vært bedre plass. Jeg er litt usikker på om det er en menneskerett å parkere i gata også, så jeg synes godt at man kunne stoppet parkeringen der.

Færevaag mente det slett ikke er umulig for bilene som parkerer i Eventyrveien å finne andre plasser i de lokale gatene:

– Da får de bare gå 100 meter til, og så blir de litt sprekere. Det har de bare godt av.

– Jeg oppfordrer heller beboerne til å utforske andre alternativer, for det de sier som begrunnelse er feil, la Kåvik fra SV til.

Høyre: Bil er ikke forbudt

MPS-leder Julie Myhre Barkenæs (MDG) påpekte at vedtaksforslaget fra MPS til BU, var relativt «snilt», som ber om bedre tilrettelegging for gående og syklende.

Hun påpekte at saken har kommet langt, og at det trolig er lite BU kan gjøre.

– Og vi skal være forsiktige med å be om endringer når vi ikke kjenner konsekvensene, og også med å si at dagens situasjon er grei for syklister når vi ikke vet det med sikkerhet, la hun til.

Sidsel Kjeldaas Salte (H) forsvarte Høyres tilleggsforslag:

– Vi har også informasjon fra folk som bor i området. Det må være slik at dette oppfattes veldig forskjellig blant de som bor der, og vi (Høyre, journ.anm.) baserte vårt forslag på det folk som bor i området sa, sa Salte, og tordnet mot innspillet fra Rødt:

– Og det at det er så veldig mange parkeringsplasser andre steder, det er i alle fall ikke sant. Det er heller ikke mulig å parkere i hager, og biler er ikke forbudt!

– Det er riktig at vårt forslag er basert på de som bor der, men det er ikke de sprekeste, en del av de som har gitt uttrykk for dette, sa Høyre-gruppeleder Normann.

– Og det er nettopp det som er noe av poenget. Her kommer eldre og yngre litt i konflikt med hverandre. Jeg skjønner at man kan gå for å bli sprekere, men det er ikke alle som er der, la han til.

Berit Riise Kåvik (SV) tok ordet igjen:

– Jeg vil understreker at det også er viktig med syklisters trafikksikkerhet. Og jeg mener at den ikke ivaretas sånn som veien ligger nå. Jeg forstår at folk kan trenge å ha beboerparkering i nærheten av huset, men det er viktig at folk ikke skader seg når de ferdes til og fra jobb og universitet.

Bydelsutvalget vedtok enstemmig vedtaksforslaget fra MPS-komiteen, mens Høyres tilleggsforslag falt med kun Høyre og Frps stemmer. Tilleggsforslaget blir imidlertid lagt ved som en merknad.

Bydelsutvalgets vedtak

«Bydelen mottar jevnlig forespørsler fra beboere vedrørende parkeringsforhold eller andre trafikkforhold på veier i bydelen. Ofte ser vi at tiltak som bedrer situasjonen for en brukergruppe kan gi uventede og til dels uønskede effekter for en annen brukergruppe. Tilrettelegging for syklende i Eventyrveien er et slikt tiltak som medfører at all parkering i Eventyrveien mellom Niels Henrik Abels gate og Sognsveien fjernes, uten at området tilføres andre parkeringsmuligheter.

Bydel Nordre Aker ber Bymiljøetaten vurdere tiltak i Ullevål Hageby vest for Sognsveien som kan øke parkeringsdekningen uten at dette får negative konsekvenser for sikker ferdsel i området for gående og syklende.

Bydel Nordre Aker er positive til bedre tilrettelegging for gående og syklende i bydelen. Vi ser imidlertid at det fort kan oppstå konflikter mellom flere hensyn. Ved gjennomføring av denne typen tiltak er det derfor viktig å gjennomføre en høringsrunde i god tid før man lander på en løsning slik at alle brukergrupper ivaretas best mulig.»

Merknaden fra Høyre: «Trafikkavviklingen i Eventyrveien fungerer godt i dag, og det er god sameksistens mellom de ulike trafikkgruppene; gående, syklende og bilister. Å anlegge sykkelsti vil fjerne beboernes mulighet til å parkere, og det finnes få andre beboernære alternativer. Vi mener at tiltaket om sykkelsti og endring av krysset med Peer Gynts vei, er uforholdsmessig negativt for beboerne, unødvendig fordi dagens situasjon ikke er konfliktfylt, øker sannsynligheten for at bilistene vil holde høyere fart, samt at Byantikvaren fraråder etablering av trær og grøntareal i det opprinnelige gatearealet. Kostnadene ved tiltaket kan spares, og pengene brukes bedre på andre områder.»