Byrådet la i juni fram sitt forslag til kommuneplanens arealdel. Planen legger grunnlaget for hvordan byen kan utvikles fram mot 2040, og har fått mye oppmerksomhet fordi den viser et potensiale for å bygge 120.000 nye boliger i Oslo.

Det største hinderet for å realisere disse boligene er byrådets egen politikk.

Ett område som planen viser har et stort boligpotensial er området langs Ring 3/E6 mellom Abildsø og Bryn. Dette er i dag et etablert boligområde med god kollektivtrafikk og kort avstand til Oslo sentrum. Alt ligger til rette for at det her kan bygges nye, attraktive boliger. Det eneste problemet er at dette gjennom dette området dundrer en av Norges mest trafikkerte veier.

Tunnelen er en nøkkel

Manglerudtunnelen har vært planlagt og lovet i 30 år, og har etter hvert fått navnet E6 Oslo Øst. Tunnelen vil fjerne støy- og luftforurensning og gi økt livskvalitet til de mange tusen som bor langs veien på Manglerud, Ryen, Høyenhall, Rognerud og Bryn. Hvert år har trafikken her økt og økt, spesielt på grunn av politiske vedtak om å flytte trafikk nettopp hit.

Som byrådets forslag til kommuneplanens arealdel helt riktig peker på, er potensialet for ytterligere bolig- og byutvikling i dette området stort. Men Manglerudtunnelen er en forutsetning. I dag er området altfor støy- og forurensingsutsatt til at det er lov å bygge boliger her.

Det er da et stort paradoks at sittende byråd eksplisitt er imot Manglerudtunnelen. MDG omtaler Manglerudtunnelen kun som et motorveiprosjekt. Vi i Venstre er for Manglerudtunnelen, fordi vi ser at dette er et helt nødvendig miljøtiltak, men også fordi vi ser at tunnelen vil kunne muliggjøre et stort antall sårt trengte boliger.

Belastet veistrekning

Manglerudtunnelen er også en nøkkel for å kunne bygge ut området Gjersrud-Stensrud, der byrådets forslag peker på at det kan bygges minst 10.000 nye boliger. Gjersrud-Stensrud må få på plass en god transportløsning før dette boligpotensialet kan realiseres. På grunn av mangel på skinnegående transportløsning skal området betjenes av busser. Dette er estimert til én buss hvert 5. minutt. Disse bussene vil i stor grad måtte gå nettopp forbi Manglerud, en veistrekning der det i dag allerede kjører 90.000 biler i døgnet, og det er kø både morgen og ettermiddag. Det sier seg selv at det ikke er plass til ytterligere 12 busser i timen inn på denne veistrekningen.

Å realisere Manglerudtunnelen er en videreføring av en politikk som Venstre førte da vi satt i byråd sist. Da fikk vi etablert Operatunnelen som fjernet biltrafikk fra sentrum og muliggjorde Bjørvika, Sørenga og Bispevika. Ingen er i tvil om at dette grepet har gitt Oslo stor verdi.

Skal potensialet for boligbygging som byrådets forslag til kommuneplanens arealdel peker på realiseres, trengs handling og evne til å ta store grep. Byrådets forslag er lite verdt, og intet mer enn en teoretisk øvelse, når det ikke følges opp med konkret og nødvendig politikk.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Kan folk i større grad ta over byens gatetun?

Les også

Russisk rulett med Oslos klimapolitikk

Les også

Ruter har skapt et kollektivopprør