De frykter for trafikksikkerheten.

I 15 år har butikkeiere og folk i gata klart å holde Ruter unna. Nå brygger det opp til ny kamp om 19-trikken.

Trikkelinjen fra Majorstuen og ned Henrik Ibsens gate har eksistert siden 1895.

Nå vil Ruter vri linjen fra Inkognitogata og ned i Skovveien.

Styremedlem Christoffer Wiig i Skovveien velforening kan ikke med sin beste vilje se fornuften i å la trikken gå ned Skovveien.

– Det passerer 6.000 biler gjennom veien hver dag. Hvis vi får en trikkeskinne her, og dessuten sykkelvei på begge sider, sier det seg selv at trafikken kommer til å bli belastende for området.

– I dag har vi en gate med store trær på begge sider, butikker langs fortauene, og ikke minst en stor skole. En trikk her vil gjøre trafikkbildet uoversiktlig og utgjøre en trafikkfare for skolebarna, sier Christoffer Wiig.

– Oslos fineste gate

Sammen med styremedlem Katinka Mørch Granberg har han tatt oppstilling i gata. Fra en av balkongene henger et stort banner: «Nei til trikk i Skovveien».

På begge sider nedover gata henger bannere med samme beskjed.

– Vi har ikke blandet oss inn i denne synlige aksjonen. Bannerne er hengt opp av dem som bor her, sier de to styremedlemmene.

Wiig understreker at han ikke er imot det grønne skiftet i Oslo, og er klar på at bilen ikke har noen framtid i indre by.

Velforeningen har en egen facebookside som så langt har 1400 likerklikk i oppropet mot Ruters planer.

– Hva tror du er årsaken til at Ruter ønsker å flytte trikkesporet?

– Denne traseen vil gjøre strekningen ned til kollektivknutepunktet ved Solli plass 200 meter kortere. Prisen er farligere skolevei og økt trafikk gjennom Skovveien. Det er også slik at biltrafikken skal følge den samme traseen som trikken.

Wiig gjentar at han liker trikk, han mener bare at Ruters planer ikke henger på greip.

– Vi synes Skovveien er Oslos fineste gate. Det vil være veldig synd om den blir ødelagt, legger Katinka Mørch Granberg.

Må tilpasses nye trikker

Pressevakt Cathrine Myhren i Ruter opplyser at hensikten med å omregulere Skovveien fra offentlig kjørebane-veigrunn til gate med trikketrasé er å etablere en attraktiv bygate og trikketrasé slik at Briskebylinjen kan trafikkeres av nye trikker. Det betyr at trikken flyttes fra Inkognitogata/Riddervolds gate til Skovveien.

– Som ved alle reguleringsprosesser har det vært gjennomført en omfattende runde hvor naboer har fått brev med mulighet til å komme med innspill og høringssvar til planforslaget, sier Myhren.

Hun legger til at møter med politikere og befolkning i bydelen er ivaretatt. Motstand mot planen har medført at byrådet har brukt lang tid på å behandle saken.

– Vi er kjent med reaksjonene blant beboerne i Skovveien. Det er forståelig at folk reagerer på forslag til omregulering av veien der de bor, sier Cathrine Myhren.

Saken ligger til behandling hos byrådet og skal legges fram for bystyret.