– Kommunen anker tingrettens dom i saken om hytte 87 på Nakholmen av 3. desember 2021 til lagmannsretten, sier fungerende avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten, Pål Granberg.

Oslo tingrett ga hytteeierne medhold i saken de anla mot Oslo kommune på grunn av en saksbehandlingsfeil. Dommeren mente kommunen hadde unnlatt å vurdere forholdsmessigheten i rivningsvedtaket de gjorde da de krevde plattingen til Sidsel Semb på Lindøya revet.

Jaktet ulovligheter

I mange år har Plan- og bygningsetaten vært på jakt etter det de mener er ulovligheter på Lindøya, Nakholmen og Bleikøya. Plattinger, støttemurer og båtbrygger som myndighetene mener har vært ulovlig oppført gjennom mange år. I alt dreier det seg nå om rundt 40 saker hvor hytteeiere er pålagt å rive gamle byggverk.

Hytteeierne på sin side mente dette er små byggverk som er gjort i henhold til en avtale som ble gjort mellom øyboerne, Statsbygg som eier øyene og Oslo kommune på 90-tallet. Hytteeierne har lidd nederlag flere ganger hos Statsforvalteren, og valgte derfor å saksøke kommunen for å teste saken for retten. Sidsel Sembs platting ble plukket ut for å representere alle de andre ulovlighetssakene, og at den skulle være med å skape presedens.

I tillegg til at dommeren mente kommunen hadde begått en saksbehandlingsfeil, ga de hytteeierne medhold i at Oslo kommune selv måtte ta ansvar for den avtalen som ble gjort i 1994. For å lette på saksbehandlingen i Plan- og bygningsetaten som var under stort press også på 90-tallet, ble det laget et reglement som skulle gjøre det lettere å få gjøre mindre tiltak på hyttene sine. Plattinger, støttemurer, skifte vinduer og enkle brygger skulle hytteeierne få sette opp dersom en lokal byggekomité godkjente dem. Større arbeider som påbygg, endringer av fasader og nybygg måtte det fortsatt søkes formelt om via kommunen.

Plattingen var ulovlig

Dommeren skrev: «Retten mener det er mer naturlig å karakterisere prosessen rundt 1994-reglementet som et forsøk på veiledning og praktisk tilrettelegging rundt byggesaksbehandlingen for øyene. Retten mener på denne bakgrunn at 1994-reglementet ikke innebærer noen forvaltningsrettslig beslutning som det er aktuelt å omgjøre.»

Dommeren støttet kommunen i synet på at plattingen var oppført ulovlig med tanke på lovverket som gjaldt på tidspunktet den ble laget, men saksbehandlingsfeilen felte kommunen. Plan- og bygningsetaten skriver nå.

– Tingretten kom til at kommunens vedtak med pålegg om riving av terrasse på hytte 87 på Nakholmen, er ugyldig. Kommunen konstaterer at tingretten er enig med kommunen i at terrassen i utgangspunktet kan pålegges revet fordi den er ulovlig oppført. Tingretten mener vedtaket er ugyldig på grunn av mangler ved kommunens begrunnelse i vedtaket. Kommunen er ikke enig i det, skriver Granberg og fortsetter.

– Kommunen mener at begrunnelse er tilstrekkelig god og at eventuelle mangler ved begrunnelsen uansett ikke kan medføre at vedtaket blir ugyldig. I denne sammenheng mener kommunen blant annet at tingretten ikke har lagt tilstrekkelig vekt på at kommunen har plikt til å følge opp ulovlige tiltak.

Kan bli trukket raskt

Hanne Finstad er leder av Lindøya vel, og leder av fellesstyret for de tre øyene. Hun er skuffet over kommunens anke.

– Jeg er overrasket. Jeg synes dommen var veldig klar, og kan vanskelig se oppsiden for kommunen. Samtidig får vi kanskje en bredere dom som drøfter linjene for hvilke følger dette kan få for andre saker også, sier Finstad.

Fristen for å anke dommen er 14. januar, og derfor sender Plan- og bygningsetaten inn anken nå. Saken skal avgjøres av byrådet, men de har ikke rukket å behandle saken ennå. Det betyr at anken kan bli trukket i løpet av et par uker.

– Jeg må ta et forbehold om at dette skal behandles av byrådet. Det er det som er instruksen i kommunen og det har beroliget oss litt. De taper neste runde også, men det koster vel ikke kommunen så mye å bruke kommuneadvokaten. Det er oss det koster, sier Finstad.

Nå kan du teste AO gratis i hele januar