Når bare 63 prosent av alle i bydel Gamle Oslo over 16 var fullvaksinerte ved utgangen av august, ligger det på ingen måte an til flokkimmunitet i denne bydelen i oktober. Med så lav vaksinegrad er det klart at andre tiltak enn frivillighetslinja bør vurderes.

Bydel Gamle Oslo skiller seg også ut negativt på annen måte. 21 prosent står registrert som delvaksinerte. At så mange har denne statusen skyldes rett og slett at mange ikke har møtt fram til avtalt dose to.

7. september var 73.597 innbyggere over 16 år ifølge Oslo kommunes "Statusrapport Covid-19" publisert 7. september uvaksinerte.

Bydelen som skiller seg ut med mange uvaksinerte - 19 prosent - er Søndre Nordstrand . To til tre prosent lavere ligger Stovner, Alna Bjerke, Grorud og Gamle Oslo

Grunnen til at jeg løfter fram oktober som et vannskille, er at da vil alle i Oslo over 18 år i prinsippet være tilbudt to vaksinedoser.

Best er vaksinesituasjonen i bydelene Nordstrand, Vestre Aker og Nordre Aker. Der utgjør vaksinerte - del eller ferdigvaksinerte henholdsvis 90 og 92 prosent for de to siste.

Nå er det ingen som vet sikkert hvor mange som må vaksineres før det oppstår flokkimmunitet. Ved meslinger og polio oppnås flokkimmunitet med en vaksinegrad på henholdsvis 95 og 80 prosent, ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Gitt hvor smittsom den dominerende deltavarianten er, må det legges til grunn at et overveldende flertall av befokningen må være vaksinerte, før pandemien ebber ut i Norge.

Farten gruppen delvaksinerte og framfor alt uvaksinerte faller med, er skuffende lav. De siste ukene er gruppen uvaksinerte blitt desimert med ca. 3000 i uken.

Sammenlignet med andre land med atskillig større vaksineskepsis enn i Norge, er reservoaret av uvaksinerte dog ikke høyt i Norge. Ser vi oss om i Europa, har Frankrike og fremfor alt Italia tatt i bruk sterke virkemidler for å få folk til å vaksinere seg. Tyskland er i en mellomposisjon. Der gjøres livet veldig surt for uvaksinerte.

Omsorg og empati har jo til nå vært samfunnets reaksjon på vaksinevegring. Hos noen er vegringen høyst forståelig. De har diagnoser og lidelser som ikke er forenlig med å ta vaksine. Selvfølgelig må vi ha forståelse også for irrasjonell angst. Folk er jo i stor grad gjort vaksineskeptisk gjennom manipulativ feilinformasjon via sosiale medier.

Blant de drøyt 73.000 uvaksinerte er det imidlertid også en betydelig andel som forsettlig og til dels ondskapsfullt har angrepet vaksineinstituttet for å få vaksinegraden ned. Vi må ikke glemme at de som velger å la være å ta vaksine har bestemt seg for å innta en posisjon hvor de kan påføre en forebyggelig skade på familie, naboer, lokalmiljøet, landet og planeten.

Uavhengig av hvem som vinner valget, er det lett å se for seg samfunnets vilje og evne til å ta hensyn til uvaksinerte dabber fort av ut over høsten etter hvert som alle er tilbudt to vaksinedoser. Til nå er gulrota i hovedsak brukt som virkemiddel for å folk til å vaksinere seg.

Pisken kan lett tas fram fra skapet.

I den fasen vi er i nå er interessen for hvor mange som blir smittet fra dag til dag avtagende. I stedet rettes oppmerksomheten mot hvor mange som er innlagt med alvorlig covid-19-infeksjon til enhver tid. Grunnet vaksine og alder har de aller fleste som blir smittet nå, atskillig mindre risiko for å dø av corona-infeksjon enn bare for noen måneder siden.

Likevel: Er det full fres i pandemien etter 1. oktober, slik Folkehelseinstituttets prognoser kan tyde på, bør det da ikke utløse en debatt om hvilke nye tiltak som bør gjøres for å få vaksinegraden opp.

Har ikke da vi i som er vaksinerte lov til å kreve at livet for uvaksinerte gjøres atskillig surere enn i dag?

Oslo hungrer etter å bli ferdig med denne pandemien. At den er sånn noenlunde under kontroll, er ikke godt nok for oss. Vi vil så gjerne ha full råderett over egne liv igjen.

Uvaksinerte sliter i dag med å reise utenlands. Listen over ting som kan gjøre livet for uvaksinerte mer utfordrende, kan lett gjøres lengre. Studielånets stipendiedel kan for eksempel gjøres avhengig av vaksinasjon.