Det blir promillegrense, aldersgrense og hjelmpåbud når regjeringen nå gjør innstramminger i reglene for bruk av elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy.

Det opplyser Samferdselsdepartementet i en pressemelding lørdag kveld.

– De siste tre årene har i vi sett uakseptabelt høye skadetall og et stadig økende konfliktnivå mellom elsparkesykler og andre trafikanter. Slik kan det ikke fortsette. Vi må ivareta sikkerheten, tryggheten og fremkommeligheten til både brukere av slike kjøretøy og deres medtrafikanter. Derfor strammer vi inn reglene for bruk av elsparkesykler, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

0,2 i promille

Slik blir endringene, fremkommer det videre av pressemeldingen:

  • Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.
  • Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra sykkel til motorvogn.
  • Aldersgrense på minst 12 år
  • Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.

I tillegg skal følgende utredes:

  • Forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier, og en mulig høyere aldersgrense som en følge av dette.
  • Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven.
  • Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for moped. For øvrig legges gjeldende regler for sanksjonering av ruspåvirket kjøring til grunn.

– Ikke tilstrekkelige

Omklassifisering og innføring av promillegrense på 0,2 vil tre i kraft til våren. Målet er at det også skal gjelde for forslagene som skal utredes.

– Vi ser at de innstrammingene som er gjort så langt ikke er tilstrekkelige. Det vil vi gjøre noe med før årets sesong, og vi strammer inn reglene fra våren 2022, sier Nygård.

Han sier videre at «uvettig bruk» av elsparkesykler gir skader, sorg og lidelse for mange mennesker. Tall fra skadelegevakta viser at det siden mars 2019 til august 2020, var 1594 ulykker med el-sparkesykler – bare i Oslo.

Det viser tall fra Trygg Trafikk.

– Vi har, ut fra nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken, et ansvar for å legge til rette for at folk kan ferdes i trafikken uten å risikere alvorlig skade. Vi må derfor ta grep for å få bruken av disse kjøretøyene inn i ansvarlige og trygge rammer, sier Nygård.

Håper på nattåpent

Voi mener at regelendringene bør resultere i at nattestengingen av elsparkesykler opphører.

– Nå forventer alle som bruker elsparkesykler edru om natten, at kommunene opphever regelen om nattestengt. Noe annet vil være urettferdig overfor dem som har et behov for å komme seg rundt på natten, som er ganske mange, sier Christina Moe Gjerde, nordenssjef i Voi.

Hun håper også at politiet vil følge opp med promillekontroller.

– Jeg vil se at politiet utføre promillekontroll. At regjeringen vil innføre promillegrense er et kjærkomment og etterspurt tiltak, som vi håper vil gjøre det lettere for myndighetene å håndheve regelverket. Det vil også ha en god preventiv effekt, sier Gjerde.

Hun tror ikke at det vil komme et fortausforbud, som altså nå skal utredes.

– Vi ser at de alvorligste ulykkene har skjedd i områder med dårlig utbygget infrastruktur for sykler og elsparkesykler. Vi er enige i at fortauet skal være på de gåendes premisser, men frykter flere alvorlige ulykker om elsparkesyklene skal tvinges ut i biltrafikken for enhver pris. Derfor er det bra med fartsgrense på seks kilometer i timen på fortauet, som politiet kan håndheve, sier Gjerde.