Det var våren 2020 at Winta Eiendom tok kontakt med Oslo kommune for oppstartsmøte om utbygging av et grøntområde i bakkant av Aker Brygge, kjent som Sommerfrydparken.

Plan- og bygningsetaten stoppet imidlertid planprosessen da området er regulert og opparbeidet som friområde (park).

Planområdet utgjør i dag i overkant av 2300 kvadratmeter opparbeidet grøntområde, og Winta Eiendom ønsker å legge beslag på omtrent 800 kvadratmeter for å føre opp et nybygg på tomten.

I deres planinitiativ er det lagt frem fire forslag der det også er lagt inn oppgradering av resterende parkområde. Forslagene er illustrert med og uten flerbrukshall.

– Gisseltaking av byens arealer

Bymiljøetaten, Byantikvaren og Ruseløkka/Skillebekk beboerforening er blant dem som har uttalt seg i høringsprosessen. Beboerforeningen sier parken fungerer som en grønn lunge i et tett bebygget, sentrumsnært boligområde.

De mener også at Winta Eiendom AS forsøker å male et bilde av Sommerfrydparken som nedkjørt og elendig, og at den bare kan reddes med bebyggelse.

– Denne type gisseltaking av byens arealer, til og med i offentlig eie, er etter vårt syn uakseptabel, skriver de i sin høringsuttalelse.

Utvikles for nærmiljøet

I sitt tilsvar til Plan- og bygningsetatens stopp av planprosessen skriver Winta Eiendom at de mener parken i sin nåværende form fungerer dårlig og er lite brukt. De tror at ny bebyggelse mot Munkedamsveien kan bidra til at parken fungerer bedre for nærmiljøet.

Til Avisa Oslo sier daglig leder i Winta Eiendom, Lars Windfeldt, at de ønsker et ja til å gå videre med planprosessen og starte arbeidet med å legge frem alternativer for tomten og parken.

– Det er så mye utvikling i Vika og områdene rundt denne parken nå, at jeg tror det bare er et tidsspørsmål før noe må gjøres med tomten. Det eneste vi ber om fra bystyret et at det stemmes over om vi skal få starte en prosess på vår egen regning og premisser, eller ikke. Jeg forstår at ryggmargsrefleksen til beboerforeningen og andre som har uttalt seg er å si nei til enhver form for utvikling og nyvurdering av slike områder, men det eneste vi ber om er en mulighet til å få lov til å presentere et forslag, sier han.

Ikke grunnlag for utvikling

Plan- og bygningsetaten har signalisert at det kan være aktuelt å vurdere et mindre bygningsvolum som skissert i område- og prosessavklaringen på maks fire etasjer. For utbygger er ikke det aktuelt.

– Vi er nødt til å ha et større utnyttelsesvolum om det skal være grunnlag for utvikling, sier Windfeldt.

I ankebrevet til Oslo kommune skriver han at «en planprosess hvor premisset er et bygg med fotavtrykk på maksimalt om lag 500 m² og byggehøyde på 2–4 etasjer kan ikke lede til noen utvikling på eiendommen. Et nybygg på 1.000-2.000 m² med rekkefølgebestemmelser knyttet til opparbeiding av «nye» Sommerfrydparken, er helt urealistisk å kunne gjennomføre.»

Til Avisa Oslo sier han at de trenger minst seks til åtte etasjer for at regnestykket skal gå opp.

Bystyret behandler saken

Byrådet hadde saken på sitt bord 18. februar etter at utbygger anket avslaget.

Byrådet slutter seg imidlertid til Plan- og bygningsetatens konklusjon om å stoppe planprosessen og deres innstilling til bystyret er at planinitiativet ikke tas til videre behandling.

– Dersom bystyret lander på dagens situasjon må vi slå oss til ro med det, men skal Oslo virkelig takke nei til en gratis utarbeidelse av et forslag?, avslutter Windfeldt.