– Vår vurdering er at kommunen ikke kan straffe sjåfører av fossilbiler innenfor en nullutslippssone med dagens veitrafikklov, sier Statens vegvesens avdelingsdirektør for Transport og samfunn Grethe Vikane til Avisa Oslo.

Veivesenet har blitt bedt av samferdselsdepartementet om å vurdere rettslige, tekniske og praktiske problemstillinger tilknyttet et pilotprosjekt for nullutslippssoner i Oslo og Bergen.

Det politiske flertallet i de to kommunene ønsker å teste soner der fossilbiler ikke har lov til å kjøre.

I første omgang ønsker byrådet Oslo en pilotsone som omfatter en mindre del av Oslo sentrum, men har også planer om en trinnvis utvidelse som vil omfatte andre deler av byen. Oslo har også et vedtatt mål om å kutte 95 prosent av byens utslipp innen 2030.

Denne lovendringen anbefaler vegvesenet

Statens vegvesen er i tvil om en nullutslippssone lar seg sanksjonere, altså at overtredere kan straffes i retten. Derfor anbefaler de en ny lovhjemmel i veitrafikkloven. Konkret lyder den foreslåtte ordlyden som følger:

«Departementet kan gi nærmere bestemmelser om plikt til å medbringe dokumentasjon av kjøretøyets utslippsnivå, rett til å kreve opplyst og å lagre kjøretøyinformasjon og informasjon om eier og bruker mv. til bruk i betalings- og kontrollsammenheng, herunder rett til å kreve bruk av elektronisk enhet om bord i motorvogn for elektronisk identifikasjon».

Videre heter det:

«Departementet kan gi bestemmelser om gebyr for kjøring i sonen, tilleggsgebyr for brudd på bestemmelsene, og bestemmelser om håndheving og bruk av inntekt av ordningen.»

– Tvil om hjemmelen er tilstrekkelig klar

Etter Statens vegvesen sin vurdering er veitrafikkloven paragraf 7 den eneste som er aktuell å vurdere som grunnlag for etablering av nullutslippssone slik regelverket er i dag.

Veitrafikkloven paragraf 7 handler om myndighet til å forby bestemte typer veitrafikk under bestemte omstendigheter.

«Vi påpeker likevel at det er noe tvil om hjemmelen er tilstrekkelig klar, skriver veivesenet imidlertid i svaret til samferdselsdepartementet.

«Vi anbefaler altså en ny ordlyd i veitrafikkloven paragraf 7, som gjør det helt klart at man kan opprette nullutslippssoner av hensyn til klima. Denne hjemmelen må også inneholde hjemmel for håndheving automatisk kontroll og behandling av data», lyder samferdselsdepartementets anbefaling.

Kommenterer nytten av sonene

På spørsmål om hvilke forhold som gjør det vanskelig å innføre nullutslippssoner slik lovverket er i dag, svarer avdelingsdirektør Vikane følgende:

– Problemstillingene om klarhet og hensiktsmessighet sett i sammenheng gjør at vi vil anbefale å etablere en ny lovhjemmel i veitrafikkloven. Klarhetskravet særlig med tanke på håndhevingen av en eventuell nullutslippssone. Denne anbefalingen gjelder både for etablering av permanente nullutslippssoner og pilotprosjekter med nullutslippssoner.

Om kost-nyttevirkningene av en nullutslippssone, skriver veivesenet følgende:

«En nullutslippssone vil ha nyttevirkninger med hensyn til redusert klimagassutslipp, bedre luftkvalitet, mindre støy og kan hende færre ulykker. En nullutslippssone vil ha kostnader knyttet til planlegging, informasjon, implementering og håndheving. Forskjellige grupper og områder kan rammes ulikt».

Mener unntak og konsekvensvurderinger trengs

Veivesenet presiserer at det må gjøres før- og etterundersøkelser ved innføring av soner uten fossilbiler med formål om å vite mer om hvilke effekter tiltaket har.

Videre mener Statens vegvesen at det trengs unntak eller vurdering av konsekvenser av en nullutslippssone for følgende kjøretøy:

  • Utrykningskjøretøyer.
  • Forsvarets kjøretøyer.
  • Sivile politikjøretøyer.
  • Ambassadekjøretøyer.
  • HC-kjøretøyer.
  • Offentlig kollektivtransport.
  • Taxi.
  • Beboere.
  • Laste- og varebil (så lenge tilbudet av fossilfri laste- og varebiler er begrenset.
  • Spesielle kjøretøy knyttet til tjenester som renovasjon og pasienttransport.