I en pressemelding onsdag kveld, lister Høyre opp flere tiltak de ønsker å sette inn for å motvirke kriminaliteten i Oslo, som de omtaler som alvorlig.

– Det er behov for flere tiltak for å forhindre at volden øker ytterligere og sprer seg til andre steder av landet, sier Sveinung Stensland, justispolitisk talsperson i Høyre.

Bakgrunnen er flere alvorlige voldshendelser i Oslo i løpet av høsten. Blant annet peker Stensland på de mange skyteepisodene som har rammet byen, senest på Mortensrud der 20 år gamle Hamse Hashi Adan ble drept.

Amnesti, «hurtigspor» og bevæpning

Derfor foreslår nå Høyre følgende tiltak:

  • Våpenamnesti: Fritak for straff ved besittelse av ulovlige våpen, dersom man leverer våpenet til myndighetene i løpet av en fast oppgitt periode.

  • Omvendt voldsalarm for gjengkriminelle: For å stanse forstyrrelser av den offentlige ro og orden eller når omstendighetene gir grunn til frykt for slike forstyrrelser, for å ivareta enkeltpersoners eller allmennhetens sikkerhet, samt avverge eller stanse lovbrudd.

  • Innføre hurtigspor for fengsling av ungdoms- og gjengkriminelle for å sikre en rask og følbar respons.

  • Snu prosessbyrden ved å utvide politi- og påtalemyndighetens mulighet til å ilegge multikriminelle gjengmedlemmer oppholdsforbud uten rettslig prosess. Forutsetningen er at det aktuelle området tjener som tilholdssted for sårbare unge, for eksempel skoler eller fritidsklubber, eller at personens tilstedeværelse innebærer risiko for angrep, rekruttering til gjengvirksomhet eller utfordrer plikten til å ivareta barnets beste.

  • Sikre at nye midler til politiet benyttes på mannskaper og forebygging, fremfor kontorlokaler, for å skape dialog og tillit i lokalmiljøet

  • Innføre permanent områdebevæpning i utsatte områder i Oslo, der politimesteren sammen med GDE-lederne gjør en helhetlig vurdering og vurderer det slik at bevæpning er nødvendig for å ivareta innbyggernes sikkerhet. Områdebevæpningen er en utvidelse av punktbevæpningen, og kan for eksempel avgrenses til bydeler eller geografiske driftsenheter. Områdebevæpning i Oslo vil også være et prøveprosjekt for lignende tiltak i resten av landet.

Tiltakene skjer etter innspill fra Politiets Fellesforbund (PF), Norsk politilederlag og Oslo politidistrikt, skriver Høyre i pressemeldingen.

60 millioner på bordet

Her viser de videre de daværende regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF for under ett år siden ble enige med Frp om ni tiltak for å styrke innsatsen mot ungdoms- og gjengkriminalitet i Norge. Partiene la den gangen 60 millioner kroner på bordet for å sikre gjennomføringen.

– Tiltak mot ungdoms- og gjengkriminalitet var en viktig prioritet for Solberg-regjeringen. Det er viktig at dette arbeidet følges opp og har jevnt, høyt trykk, sier Heidi Nordby Lunde (H), stortingsrepresentant for Oslo.

Hun mener det er kritikkverdig at midler til områdesatsinger i utsatte områder, som Oslo sør-satsingen, drukner i det hun omtaler som byråkrati.

– Særlig områder som sliter med gjengkriminalitet, dårlige skoleresultater og høy arbeidsledighet trenger et bredt spekter av tiltak. Dette er ikke justispolitikk alene. Byrådet i Oslo må følge med og følge opp, sier Lunde.