Det fremkommer i Nasjonal transportplan (NTP) for for 2022-2033, som ble presentert på Klima- og miljødepartementet fredag formiddag.

I regjeringens forslag til NTP foreligger det ingen støtte til Manglerudtunnelen, eller E6 Oslo øst, som det heter i dag.

Det til tross for at regjeringen omtaler prosjektet i positivt ordelag:

«Dette er et viktig prosjekt som både kan bedre bomiljøet for innbyggerne, gi et sammenhengende gang- og sykkelveinett langs E6 og bedre framkommelighet og forutsigbarhet for både kollektivtransport og for næringstransport. I tillegg vil prosjektet bidra positivt til byutvikling», heter det i planen.

4,6 kilometer lang tunnel

Videre konstaterer regjeringen at det ikke er politisk flertall i Oslo kommune for å prioritere prosjektet:

«Dersom det politiske flertallet i Oslo skulle endre seg i perioden fram mot neste rullering av Nasjonal transportplan, vil prosjektet igjen kunne bli aktuelt for prioritering», står det i NTP-forslaget.

Som Avisa Oslo kunne avsløre i forrige uke, anses utbyggingen som «politisk vanskelig», all den tid Oslo-byrådet med Ap, SV og MDG ikke ønsker å bygge den 4,6 kilometer lange tunnelen fra Alna til Abildsjø. Prosjektet er anslått til å koste 16 milliarder kroner.

Les også

Ingen barn i Oslo bør vokse opp under slike forhold

Bakgrunnen for mostanden mot planene, er bekymringen for økt biltrafikk og dermed økte utslipp.

– Regjeringens gigantiske motorveiplan vil gi mer trafikk, flere biler gjennom boligområdene og mer luftforurensning. Derfor har flertallet i Oslo bystyre sagt nei, har Lan Marie Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel, tidligere uttalt til NRK.

500 mill. til ny Majorstuen

Opposisjonen er av en annen oppfatning. Som Avisa Oslo har omtalt tidligere, har Frp, Høyre, Venstre og KrF drevet hard lobbyvirksomhet overfor sine partifeller i regjeringen for å innlemme Manglerudtunnelen i NTP for 2022-2033.

– Jeg er veldig opptatt av å få bygget tunnel på Manglerud, og legger til grunn at regjeringen legger til rette for det, sa Oslo KrFs fylkesleder Espen Andreas Hasle til Avisa Oslo i forrige uke.

Ett Oslo-prosjekt som imidlertid får støtte i NTP-forslaget, er nye Majorstuen stasjon.

Som Avisa Oslo omtalte tidligere denne uken, foreslår det 500 millioner kroner i støtte til den nye stasjonen.

«Prosjektet må ses i sammenheng med andre tilgrensede prosjekter, slik som Fornebubanen og ny T-banetunnel. Det er Oslo kommune som er ansvarlig for prosjektet, og som dermed også er ansvarlig for finansieringen. Det er ikke aktuelt med et nytt 50/50-prosjekt for Oslo-området, men regjeringen vil likevel foreslå et statlig tilskudd til prosjektet på 500 mill. kroner i første seksårsperiode for å bidra til videre utvikling og framdrift», står det i regjeringens forslag.

Flere prosjekter

Under regjeringens fylkesvise oversikt i tilknytning NTP, er følgende punkter ført opp under Oslo:

  • Byvekstavtale for Oslo-området:

Samlet er det lagt til grunn om lag 80 milliarder kroner til byområdene i planperioden. Dette inkluderer oppfølging og eventuell reforhandling av byvekstavtalen for Oslo-området.

  • Ny T-banetunnel i Oslo:

I andre periode vil det være aktuelt å prioritere statlige midler til ny T-banetunnel i Oslo. Prosjektet er omtalt i byvekstavtalen for Oslo-området med 50 prosent statlig bidrag. For staten gjelder dette strekningen Majorstuen–Tøyen/Ensjø. En ny T-banetunnel vil gi økt kapasitet gjennom Oslo sentrum, flere avganger og færre forsinkelser i hele T-banenettet.

  • Follobanen:

Under bygging, forventet å stå ferdig ved årsskiftet 2022-2023. Det er lagt til grunn 4,7 milliarder kroner i første seksårsperiode for å ferdigstille prosjektet.

  • Forbedringer rundt Oslo:

«Det er lagt til grunn om lag 10 milliarder kroner til effektpakken i NTP. Tiltakene i effektpakken skal løse flaskehalser i systemet på Østlandet og åpne for tilbudsforbedringer og bedre utnyttelse av jernbanenettet rundt Oslo. Lokaltogene fra Ski, Lillestrøm og Asker inn til Oslo S vil kunne gå fra femten- til timinuttersintervall. Ski vil også bli en del av timinutterssystemet for regiontog. Videre blir det mulig med flere rushtidsavganger til og fra Oslo S og pendlerbyene Moss, Halden, Tønsberg, Drammen, Eidsvoll og Jessheim.

  • Godstransport Oslo–Bergen og Oslo-Trondhein-Åndalsnes:

Det er lagt til grunn totalt 3,3 milliarder kroner, samlet til alle pakkene. Oslo–Bergen og Oslo–Trondheim–Åndalsnes er to av disse pakkene. Jernbanedirektoratet og Bane NOR vil jobbe videre med å finne de rette og beste tiltakene. Forlengelse av kryssingssporet på Sandermosen kan være et aktuelt tiltak i Oslo.

  • Ny togtunnel i Oslo:

Det er lagt opp til å arbeide videre med planene om en ny togtunnel gjennom Oslo, for å gjøre det mulig med oppstart av prosjektet i andre seksårsperiode. En ny togtunnel vil doble kapasiteten i jernbaneinfrastrukturen gjennom hovedstaden, slik at rutetilbudet for både person- og godstog kan bli enda betre. En ny tunnel vil bidra til mer punktlige tog og bedre regularitet i trafikken på Østlandet. Tiltaket vil også gi positive ringvirkninger på driftsstabiliteten i togtrafikken også andre steder i landet.