Jordmormangelen har ført til at Oslo universitetssykehus nå kniper kraftig inn på fødetilbudet på Ullevål.

Tirsdag ble det sendt ut et brev til kvinner som har fått fødeplass ved ABC-klinikken om at tilbudet ville bli redusert fra og med fredag 18. november og seks måneder frem i tid.

I brevet peker de på den store mangelen på jordmødre.

BAKGRUNN:

Kritiske

Samme dag ble de ansatte informert i et zoom-møte.

Tillitsvalgt ved enheten for Den Norske Jordmorforeningen, Kristin Bøhn, legger ikke skjul på at de ansatte ved ABC er kritiske til beslutningen. Sammen med fagjordmor ved ABC-klinikken, Elisabeth Grimsrud, og Maria Joint, vikarierende verneombud, mener de det hadde vært mulig å hindre nedstigningene:

– Det finnes veier å gå for å bevare ABC-enheten på fulltid, mener de.

Flere alternativer

Bøhn forteller til Avisa Oslo at de har lagt frem flere forslag som kan bidra til å løse utfordringene ved fødeklinikken, men at de ikke har fått gehør hos ledelsen.

– Vi har lagt frem en rekke forslag som vi mener kan bidra til å avlaste jordmødre ellers på huset, samtidig som vi ivaretar kvinners ønsker om ulike valgmuligheter i fødsel, såkalt differensiert fødselsomsorg, og kjent jordmorhjelp på ABC. Vi kan ikke redusere fødetilbudet til fødende kvinner i Oslo, sier hun.

De tillitsvalgte understreker at både de ansatte og ledelsen ved OUS har vært klare over situasjonen i lang tid, og at ABC-enheten har et sterkt ønske om å bidra med en løsning for hele fødeavdelingen slik at alle får god jordmorhjelp under fødsel:

– Vi vil virkelig vil hjelpe våre kollegaer på Ullevål, men det kan best gjøres ved å holde ABC-enheten åpen, ikke stenge den ned. Problemene vil om mulig bli større enn det de er i dag, mener de.

Mer hjelpepersonell

I dag må de to jordmødrene som er på jobb på ABC-klinikken gjøre alt arbeidet som følger med: både samtaler og fødsel, men også all opprydding, stell og ammehjelp.

Med bare én ekstra hjelpepersonell kunne de prioritert flere fødsler ved klinikken.

– Det viktigste forslaget vårt er at vi ønsker ekstra hjelpepersonell. Det kan være både barnepleiere, sykepleiere, jordmorstudenter eller jordmødre som kommer utenifra. Da kunne vi tatt langt flere fødsler på ABC og derav avhjelpe belastningen på føden, forteller Bøhn.

Bøhn legger til at selv uten ekstra personell har de mulighet til å ta flere fødsler på ABC, og dermed avlaste de andre fødeavdelingene. Hun anslår at klinikken kunne økt fra 500 til 800 fødsler i året.

I tillegg til hjelpepersonell har de tillitsvalgte foreslått at enheten kan ta flere kvinner i tidlig fødsel for å avlaste fødeavdelingen, før de flyttes over til de andre avdelingene.

– Hvis vi kunne hjulpet hele avdelingen ved å helgestenge, og det ville løst alle problemene på Ullevål, så ville vi selvsagt gjort det i en periode, men vi tror ikke dette er løsningen, sier Bøhn.

Vurderte flere muligheter

Avdelingsleder ved Fødeavdeling ved OUS, Miriam Nyberg, sier til AO at de har kjørt risikoanalyser for flere løsningsforslag der de tillitsvalgtes innspill er tatt med i vurderingen i sin helhet.

– Det forelå flere løsningsforslag som ble vektet mot hverandre. Vi ble nødt til å ta en avgjørelse på hva som minimerte den mest alvorlige risikoen. Det er riktig at det har foreligget flere løsningsforslag. Etter en grundig prosess har ledelsen i Kvinneklinikken tatt en avgjørelse om hva som er akseptabel risiko med hensyn til medisinsk forsvarlighet.

Ifølge Nyberg ble drøftet på klinikknivå, der tillitsvalgte ikke hadde innvendinger mot løsningen som ble lagt frem, annet enn at sykehuset samtidig må jobbe med problemstillingen som ligger i bunnen, nemlig jordmormangelen:

– Det er vi selvsagt enig i.

Disse mulighetene vurderte OUS før de besluttet å redusere tilbudet ved ABC

Føde/Gyn-mottak(FGM)

  • Stenge FGM på natt i helg

Føde/Barsel B/ABC

  • Stenge ABC i helg, ansatte på ABC jobber ved Føde/Barsel B (FBB)
  • Stenge fødestuer på FBB, ta ned bemanning på FBB
  • FGM + FBB/ABC
  • Stengt FGM på natt i helg, og stengte fødestuer på FBB med nedsatt bemanning der

Frykter oppsigelser

De 17 jordmødrene som håndterer fødsler ved ABC-klinikken, skal nå spres ut på andre avdelinger. De ansatte mener ikke en sentralisering av jordmødrene er rett vei å gå for å løse utfordringene med jordmormangelen:

– Halve staben på ABC er over seksti år, og de ønsker ikke å jobbe i et hektisk sykehusmiljø med oppgaver de kanskje ikke er trent i. Jeg frykter at folk vil slutte eller pensjonere seg, sier Bøhn.

Les også

Bemanningsproblemer, fulle fødestuer og kaos på barselhotellet: Slik er det å føde på Ullevål

Hun er ikke i tvil om at dette er neste steg mot en permanent stenging av klinikken.

– All tidligere erfaring i Norge går ut på at små enheter legges ned ved at de først sommerstenger, så helgestenger, så legges de ned. Det vil være krise. Vi trenger dette tilbudet, avslutter hun.

Det avviser avdelingsleder ved Fødeavdeling:

– Nei, det er det ikke. Dette handler om en bemanningskrise. Vi har det siste året hatt problemer med å rekruttere nye jordmødre samtidig som vi mister jordmødre blant annet til stillinger i kommunen, svarer Nyberg.

Når OUS i tillegg fikk problemer med å leie inn kvalifisert kompetanse så de seg nødt til å bruke det de hadde av jordmødre på det de anser som en mest mulig forsvarlig måte.

– Jordmødre sitter på en unik kompetanse og de har oppgaver i forløsning som ingen andre kan ta.