– Ungdom fra Oslo øst straffes tre ganger så mye som ungdom fra Oslo vest, selv om forbruket av narkotika er større i Oslo vest. Ungdom med foreldre uten utdanning løper sju ganger høyere risiko for straff enn ungdom hvis foreldre har høyere utdanning.

Slik argumenterer byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Usman Mushtaq, i et brev sendt til Justisdepartementet tirsdag.

Mushtaq ber regjeringen sørge for at Oslo kommune skal få teste en lokal rusreform, som ble foreslått av Høyre og vedtatt i bystyret.

Et overveldende flertall i Oslo bystyre ønsker at unge menneskers bruk eller besittelse av narkotika til eget bruk ikke skal straffes. I stedet ønsker bystyret alternative reaksjonsformer, rådgivning og helsehjelp.

Men under torsdagens møte i helse- og sosialutvalget i bystyret informerte byråd Mushtaq om at Oslo-politiet hadde avslått en slik ordning.

– Dagens system fungerer dårlig på flere måter, det løser ikke folks rusproblemer og det rammer urettferdig, sier Mushtaq når Avisa Oslo tar kontakt angående brevet.

Mushtaq beskriver en lang prosess med Oslo-politiet.

Ifølge brevet startet denne tilbake i 2021 – da Stortinget, blant annet på grunn av Arbeiderpartiet stemmer, stoppet den daværende Solberg-regjeringens forslag om en nasjonal rusreform.

Det endelige avslaget fra Oslo politidistrikt kom denne måneden. Ifølge Mushtaq er politiets vurdering at pilotprosjektet innebærer en avkriminalisering, som per i dag mangler lovhjemmel.

Nå ber byråden justisdepartementet vurdere det juridiske handlingsrommet.

«Oslo kommune søker Justisdepartementet om å gjennomføre et pilotprosjekt mellom kommunen og Oslo politidistrikt om lett tilgang til helsehjelp og rådgivning i et forvaltningsspor når politiet avdekker mindre narkotikaovertredelser, det vil si bruk eller besittelse av narkotika til eget bruk», avslutter Usman Mushtaq i brevet.

I en kommentar til saken skriver leder for felles påtale, Beate Brinch Sand, i en epost til Avisa Oslo at politiet ser er ikke er lovhjemmel for en slik ordning:

– Vi er bedt om å gjøre rede for vårt syn på handlingsrommet i dagens lovverk. Vår vurdering er at et pilotprosjekt i realiteten innebærer en avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika i Oslo kommune. Slik Oslo politidistrikt ser det er det ikke lovhjemmel for en slik ordning, sier leder for felles påtale, Beate Brinch Sand.