Onsdag besluttet Oslo tingrett å forlenge varetektsperioden for 36-åringen som er siktet for Røa-drapet 12. april.

I kjennelsen fra retten fremkommer det at politiet har opplyst at de vurderer det som «sannsynlig at det vil bli reist sak om overføring til tvungent psykisk helsevern» mot siktede.

Politiet holder altså mulighetene åpne for at mannen var strafferettslig utilregnelig da han skal ha begått drapet på sin far, advokaten Tor Kjærvik (70).


Enig med politiet

Politiet får støtte for sin argumentasjon hos domstolen:

«Sett hen til de opplysninger som fremgår [...], er retten enig i at det er sannsynlighetsovervekt for dette på nåværende tidspunkt», står det i fengslingskjennelsen.

Videre kommer retten til at det er fare for at 36-åringen vil forspille bevis dersom han løslates fra varetekt.

«Retten legger til grunn at siktede, selv om han for tiden er innlagt, har en konkret og reell mulighet til å påvirke vitner, og det er etter rettens syn sannsynlighetsovervekt for at han vil benytte seg av denne muligheten».

Varetektsperioden er nå forlenget med nye fire uker med brev- og besøksforbud.

– Vi noterer at påtalemyndigheten mener at det er mest sannsynlig at han ikke er straffskyldig, men intet er avgjort ennå, sier advokat John Christian Elden, 36-åringens forsvarer, til Avisa Oslo.

Drap og drapsforsøk

Spørsmål om hans psykisk helse har vært et tilbakevendende tema under drapsetterforskningen. Da Oslo tingrett skulle ta stilling til fortsatt varetekt i mai, fant de det sannsynliggjort at 36-åringen var tilregnelig:

«Når det gjelder siktedes psykiske helsesituasjon mener retten det på det nåværende tidspunkt er sannsynlig at siktede hadde skyldevne i gjerningsøyeblikket», het det i fengslingskjennelsen.

Som Avisa Oslo tidligere har omtalt, ble det i april oppnevnt rettspsykiatriske sakkyndige som skal undersøke mannen. Det er ventet at arbeidet deres vil stå ferdig før sommeren.

I tillegg til drap på sin far, er 36-åringen siktet for drapsforsøk på farens samboer.

Politiadvokat Børge Enoksen, påtaleder for etterforskningen, hadde ikke anledning til å kommentere saken onsdag kveld.