Den aktuelle befaringen holdes torsdag i Gamle Oslo av byutviklingsutvalget.

Partikollega og utvalgsleder Hermann Kopp presiserer imidlertid det er helt normalt at BU-leder representerer lokalpolitikerne i slike befaringer.

– Jeg har aldri opplevd at noen har stilt spørsmål ved det, sier den rutinerte Høyre-politikeren.

Kopp understreker at i tilfeller der i tilfeller der enkeltpolitikere i bydelsutvalg ikke har tillit til BU-leder i saker, slik Vinje tirsdag sa han ikke hadde til MDG-eren Bruu, kan de ta det opp med partikolleger i bystyret.

I dette tilfellet kan det være gruppeleder Anne Rygg eller Hermann Kopp selv.

– Jeg har allerede hatt en times møte med ham, sier Kopp om partikollegaen Vinje.

Kritisk til smittevern-argument

I et brev på vegne av Gamle Oslo-opposisjonen Høyre, Rødt, Frp og Venstre understreket Vinje viktigheten av at de ulike partiene får delta på befaringen til Bane Nor-prosjektet, som kan bety riving av historisk trehusbebyggelse i nabolaget Hylla og store konsekvenser for i form av økt støybelastning i bydelen.

Brevet satte også spørsmålstegn ved kommunens begrunnelse om å begrense lokalpolitisk oppmøte grunnet smittevern.

«Befaring er etter det jeg forstår utendørs som gjør smittevern enklere å overholdes. Vi stiller oss undrende til at dette blir brukt som et så sterk argument mot deltakelse», står det avslutningsvis i brevet.

«At en så viktig befaring kun skal inkludere en person og bare representert med posisjonen og ikke opposisjonen, gir ikke lik demokratisk deltakelse. I en så viktig sak for bydelen burde det vært en selvfølge at hele BU var invitert. Denne saken og medvirkning har allerede lidd under pandemien», heter det også.

Advarer mot stort oppmøte av smittevernhensyn

Hermann Kopp stiller seg på sin side fullt og helt bak begrunnelsen om smittevern.

Han forklarer at en rekke parter er invitert til møtet. Ved siden av selve byutviklingsutvalget er det snakk om Bane NOR selv, samferdsels- og miljøutvalget, etater som Byantikvaren og Bymiljletaten, samt BU-lederen.

– Såframt tiden strekker til, får også en eller to representanter for naboene anledning til å uttale seg.

– I disse covid-19 tider må vi ta smittevernhensyn på alvor og derfor er det lite ønskelig at særlig flere enn de ovennevnte møter på befaringen. Hvis forholdene blir utfordrende, kan det bli aktuelt å avlyse befaringen på stedet, understreker Kopp.

– Alle skal kunne komme til orde

For Kopp er det viktig å legge vekt på at høringen torsdag ikke er den eneste anledningen til å bli hørt i saken.

I tillegg til at enkeltpersoner kan ta kontakt med folkevalgte som ham selv, legges det også opp til en høring den 1. mars.

– En slik høring er svært uvanlig, men den avholdes for at alle skal kunne komme til orde før utvalget, sier Hermann Kopp, som mener det er viktig å ha både befaring og høring i god tid før avgjørelsen i bystyret den 24. mars.

Står på sitt

Da Avisa Oslo ringer Kopps partikollega Vinje og viser til at hans partikollega aldri har opplevd at spørsmål rundt ordningen ved at kun BU-leder deltar på befaringer, sier han følgende:

– Det at det ikke har blitt stilt spørsmål ved, betyr ikke at vi ikke skal gjøre det nå.

Forrige gang Avisa Oslo snakket med Vinje var han tvilende til om BU-utvalgsleder Teodor Bruu, en partikollega av MDG-byråd Arild Hermstad, som har tatt standpunkt for Bane Nors prosjekt, kunne representere hele BU-utvalgets interesser på en god måte.

Onsdag har han kommet til enighet med Bruu.

Han står imidlertid fast på at samtlige parter i bydelsutvalget burde vært invitert til befaringen torsdag.

Legger vekt på informasjonskrav

Slik Vinje ser det, har lokalpolitikere i bydelsutvalgene akkurat den samme retten på informasjon som de som sitter på Rådhuset. Og hvis én representant fra bydelsutvalget blir invitert, bør alle bli invitert, ifølge politikeren fra Gamle Oslo.

– Grunnen til at jeg er såpass hard i klypen med tanke på befaringen, er at en fysisk befaring gir helt andre forutsetninger for å forstå saken enn å følge et møte digitalt.

– Det har vært et problem at vi ikke har fått grundig nok informasjon. Saken har utviklet seg raskt og Bane NOR har bare stilt til åpne halvtimer i BU og byutviklingskomiteen, sier Tjeran Vinje.

Da Avisa Oslo viser til Kopps bekymringer rundt smittevern, gjentar han at dette bør gå bra ettersom befaringen er utendørs.

– Hvis alle bruker munnbind, holder avstand og tar alle anbefalte forholdsregler, bør det være lett å overholde befaringen, sier Bruu, som også synes det er uheldig at de lokale organisasjonene kun kan representeres med én person.

Ønsker å få være med på befaring

Rødts BU-politiker Olaf Svorstøl er helt enig i at også andre Gamle Oslo-politikere enn Teodor Bruu bør få være med på befaringen.

– Det har noe med spørsmålsstilling underveis å gjøre. Jeg opplever ikke at Bruu vil representere beboerne som er imot Brynsbakken-prosjektet på en samme måte som vi i opposisjonen.

Bruu stilte seg bak den enstemmige avgjørelsen om å gå imot Bane Nor-prosjektet den 11. februar.

Svorstøl er imidlertid skeptisk til Bruu og MDG i denne saken, blant annet fordi MDG i Gamle Oslos byutviklingskomité uka før stemte mot følgende forslag:

«Bydelsutvalget stiller seg kritisk til mangelen på reell medvirkning, og at ikke flere alternativer har blitt utredet».

«Bydelsutvalget ber Bystyret og Byrådet om å stanse prosessen på grunnlag av manglende utredning og medvirkning».

Stiller spørsmålstegn ved MDG

Svorstøl mener at det først og fremst er press lokalt, ikke reell politisk vilje, som førte til at MDG i Gamle Oslo har gått mot Bane Nors prosjekt, som de støtter i byråd.

– Jeg hadde også hatt vanskeligheter med å kjempe mot noe jeg egentlig er for, sier Olaf Svorstøl til Avisa Oslo.

Teodor Bruu har på sin side vært svært tydelig på hvor han står i saken overfor Avisa Oslo.

– Vi ønsker å få satt saken i bero og sikre en løsning som ikke innebærer å rive husene på hylla og ikke skape mye støy for nærmiljøet der. Vi tror det finnes løsninger for lokalmiljøet og samtidig sikre et bedre togtilbud.

Han sier at han synes det er synd at Svorstøl bruker så mye tid på det han opplever som politisk spill.

– Særlig når det er soleklart hvor MDG og jeg står i saken. Det har vært en lang prosess, og vi har hele tiden vært tydelig på hvor vi står. Det er lettere å få gjennomslag hvis vi man samlet. Jeg vil sende en takk til Svorstøl, Vinje og andre som har vært aktive i denne saken.

Fakta om Brynsbakken-prosjektet

Brynsbakken er en flaskehals som reduserer togkapasiteten inn mot Oslo S. Kapasiteten er sprengt både for økt godstransport og for bedre tilbud for persontrafikken. Overbelastningen fører i tillegg til rekkefølgeforsinkelser og lav punktlighet.

Bygging av Brynsbakken er en forutsetning for å få til økt rutetilbud på Østlandet for reisende/pendlere etter 2023 og dermed tilrettelegge for vekst i antall kollektivreisende.

Tiltaket vil blant annet gi:

 • 6 tog i timen for lokaltog mellom Lillestrøm-Oslo
 • 6 tog i timen for lokaltog mellom Ski Oslo
 • 6 tog i timen for regiontog mellom Ski-Oslo S via Follobanen + flere avganger i rushperioden
 • 2 tog i timen mellom Oslo-Jaren (Gjøvik)
 • 6 tog i timen for flytog mellom Gardermoen-Lysaker

Bygging av to nye overføringsspor i Brynsbakken betyr at flere tog kan passere gjennom Brynsbakken pr. dag

 • 0-vekstmålet for biltrafikk som følge av stadig økt antall fortetting og mennesker i Oslo-regionen forutsetter bedre togtilbud.
 • Økt rutetilbud vil gi oftere avganger, mindre ventetid og et mer punktlig og robust togtilbud for reisene som både reiser, vestover, østover og nordover da om byggingen gir:
  * Betydelig økt frekvens mellom Oslo - Ski og senere ut til Moss (Inter City tilbudet)
  * Betydelig økt tilbud Oslo og Spikkestad/Lysaker/Drammen
  * Betydelig økning mellom Oslo og Gjøvik
  * Økt tilbud og betydelig raskere reisetid alle reiser fra indre Østfold til Oslo