Fredag ettermiddag ble den syriske 16-åringen boende i Oslo øst varetektsfengslet i to nye uker. I begynnelsen av februar omtalte Avisa Oslo at han ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hadde til hensikt å drepe «vantro» med giftblandinger.

Oslo tingrett mener det er sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at 16-åringen kan begå terrorhandlinger. Retten mener mistanken mot ham er styrket.

«Etter rettens syn er fengsling påkrevd for å hindre at siktede begår terrorhandlinger. (...). Siktede synes radikalisert i en slik grad at han mener drap av vantro er legitimt. Basert på sakens opplysninger har siktede vært godt i gang med konkrete forberedelser til handlinger som rammes av strl. § 131 første ledd, jf. annet ledd bokstav b (planlegging av terror med hensikt om å skape frykt i befolkningen, red.anm.)

Hans intensjon om dette synes også å ha vært fast og klar», står det i fengslingskjennelsen.

Skal han planlagt angrep i butikker

Avisa Oslo får opplyst at det i chattelogger på arabisk fremkommer informasjon der det i minst en gruppe snakkes om at mennesker, eller «vantro» på butikker og kjøpesentre skal forgiftes. Hensikten skal også først ha vært å prøve ut giftstoffer for å se hvilke effekt de har.

En utfordring for PST i saken har vært at meldinger fra de ulike digitale plattformene er såkalte «flyktige meldinger», meldinger som forsvinner etter en forhåndsinnstilt tid. Det er dermed usikkert hvor mye konkret informasjon som er sikret. Det tar også tid å gå gjennom de chatteloggene som er sikret fordi de er skrevet på arabisk.

LES OGSÅ: Terrorsiktet 16-åring ville ta livet av «vantro»

16-åringens forsvarer, Andreas Berg Fevang, kommenterer ikke Avisa Oslos opplysninger konkret, men gir uttalelser generelt. Han er klar på at fengslingskjennelsen fra tingretten skal ankes.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld. Bevisene som er presentert så langt er etter vårt syn ikke tilstrekkelig til å påvise skjellig grunn til mistanke. Det har nå gått to uker og relevante bevis må anses å ha blitt sikret. Vi bestrider derfor at det foreligger bevisforspillelsesfare.

– I tillegg fastholder vi at de strenge vilkårene for fengsling av barn ikke er oppfylt. Fengsling kan ikke anses tvingende nødvendig og vi mener fengslingen er uforholdsmessig sett i lys av siktedes unge alder. Vår oppfatning er at fengslingsalternativer ville vært tilstrekkelig. Kjennelsen vil bli anket.

LES OGSÅ: 16-åring er terrorsiktet - familiemedlem skjønner ikke hvorfor gutten er pågrepet

PST frykter inspirasjon fra terrororganisasjoner

Avisa Oslo har også tidligere omtalt at det i lukkede chatteforum skal ha blitt snakket om å helle giftstoff ut i drikkevann. Politiet har tatt beslag i digitale enheter og kjemikalier. Personell fra bombegrunnen var i boligen til 16-åringen og utførte undersøkelser i forbindelse med ransakingen i begynnelsen av februar.

PST mener 16-åringen sympatiserer med terrororganisasjonen Islamsk Stat (IS). De har også overfor retten anført at IS og Al Qaida over tid, via sine respektive propagandakanaler, har oppfordret til å begå terror med enkle hjelpemidler som er tilgjengelig der man måtte befinne seg.

Dette var med på å skape frykt i sikkerhetstjenesten, i tillegg til at de mottok urovekkende opplysninger fra forebyggende enhet. 4. februar slo de derfor til og pågrep tenåringen.

«Bruksanvisninger for tilvirkning av enkle eksplosiver og giftstoffer utgis fra begge terrororganisasjoner sammen med oppfordringen om at det ikke skal så mye til før frykten griper om seg blant de vantro», har PST anført i forbindelse med fengslingen.

– Av hensyn til den siktedes unge alder, og av hensyn til at etterforskningen er i en sårbar fase, kan vi ikke kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt, sier seniorrådgiver i PST, Annett Aamodt, til Avisa Oslo.

Retten mener det ikke foreligger holdepunkter for at siktede per nå har endret syn eller blitt avradikalisert. I tillegg poengteres det at 16-åringen bare ble fysisk forhindret i sine terrorforberedelser.

«Retten mener det foreligger en nærliggende og konkret fare for at siktede vil fortsette arbeidet med å bygge opp kapasitet til å utføre terrorhandlinger som nevnt, dersom han løslates.»

Den terrorsiktede gutten befinner seg på et ungdomsfengsel.