Klokka 01:14 fikk poli­tiet flere mel­din­ger om skudd som ble avfyrt uten­for London Pub og Per på hjør­net. To personer ble drept. 21 er skadd, derav ti alvorlig.

Klokka 01:19 pågrep de for­ment­lig gjer­nings­man­nen. Dette er en 42 år gammel mann, som er norsk statsborger og har iransk bakgrunn. Vedkommende er siktet for terror.

– Vi har ingen opp­lys­nin­ger som støt­ter eller avkref­ter at flere var med på hen­del­sen. Vi jobber nå ut ifra en hypo­tese om at det kun kan være flere, men vi har ikke fått veri­fi­sert eller avkref­tet det, sier inn­sats­le­der Tore Bar­stad.

Han ber derfor folk om å være ekstra forsiktige hvis de er ute natt til lørdag.

SE VIDEO I TOPPEN AV SAKEN.


Flere er skadet og to døde

Han opp­ly­ser at flere er skadet og to døde.

– På stedet her er det dess­verre to styk­ker som er døde. Så er det til sammen ti styk­ker som er iva­re­tatt av helse og er kjørt til ulike hel­se­in­sti­tu­sjo­ner. Tre av dem er hardt skadd. I til­legg har poli­tiet vært i kon­takt med minst tolv per­so­ner som har let­tere skader, men som ikke tren­ger helse­opp­føl­ging, sier Bar­stad.

Han sier at poli­tiet nå jobber med å finne ut hva som har skjedd.

– Vi har samlet et drøss med vitner som skal berike den infor­ma­sjo­nen som vi alle­rede sitter på og det blir også opp­føl­ging med sosial vakt­tje­neste på lege­vakta for dem som tren­ger det, og det er åpen­bart at noen trenger det etter en sånn hen­delse. Og så vil vi jobbe med den tek­niske sik­rin­gen her ute, sier Bar­stad og legger til:

– Poli­tiet har også styrket beman­nin­gen i til­felle det skjer flere hen­del­ser, slik at vi er for­be­redt om det skulle skje noe mer.

Er dette defi­nert som en ter­ror­hand­ling?

– Poli­tiet meldte dette som en PLIVO-hen­delse og det blir hånd­tert som det. Vi har ikke defi­nert dette som en terror­hen­delse per nå, svarer Bar­stad.

Kan du bekrefte eller avkrefte at det er brukt auto­mat­vå­pen?

– Jeg kan bekrefte at det har blitt brukt våpen, men jeg kommer ikke til å kom­men­tere hvil­ken type våpen det er, svarer innsatslederen.

Han sier at poli­tiet fore­lø­pig kun kjen­ner til at det har blitt brukt sky­te­vå­pen.

Kjørt til arres­ten

– Har poli­tiet en hypo­tese på hvor­for dette skjedde? Det er et ute­sted som er popu­lært blant homo­file i Oslo, det er pride-uke og mange er kan­skje bekym­ret.

– Poli­tiet har vært for­be­redt på denne uka her i ganske lang tid og vi er også kjent med trus­sel­vur­de­rin­gen PST har gitt ut og at dette er et ute­sted for homo­file. Men det er egent­lig tre åsted: Et lite gate­kjøk­ken, London pub og Herr Nilsen. Så vi får komme til­bake til hypo­te­sen, svarer Bar­stad.

– Hvor­dan forløp pågri­pel­sen seg?

– Det var en viss dra­ma­tikk, en løpe­tur ned gata der han ble pågre­pet, sier Bar­stad.