I en facebookgruppe for studentene uttrykker flere at de synes kravet er ukomfortabelt – og mener at det strider imot regjeringens anbefaling.

Ifølge en student skal rundt 250 elever møte opp fysisk i på Oslomet den kommende uken, for å ha fagene farmakologi og legemiddelhåndtering.

Studenten, som ikke ønsker å gå ut med navn, forteller at de er flere som er kritiske.

– På studentenes felles facebookgruppe er det laget en meningsmåling hvor brorparten av dem som har svart, mener det er ukomfortabelt å ha fysisk undervisning nå, sier studenten til Avisa Oslo.

Redde for smitterisiko

Selv om studenten forteller at det hittil har gått fint med fysisk undervisning, understreker vedkommende at det er bekymring i studiegruppen, særlig forbundet med at de er flere som har lang reisevei til og fra campus:

– Flere er redde for risikoen ved å pådra seg smitte på reiseveien.

Studenten mener at en større del av den berørte undervisningen i medikamentregning kan gjøres digitalt, og viser til at de allerede har hatt regnegrupper på zoom.

– Jeg syns Oslomet burde lage hybridklasserom der man kan velge å møte gjennom Zoom, eller å møte opp.

Praktiske øvelser

Instituttleder ved institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Marit Kirkevold, avviser imidlertid at de aktuelle fagene kan digitaliseres:

– Dette er praktiske øvelser i arbeid med legemidler, og kan ikke gjennomføres digitalt. De vil også ha praksisforberedende undervisning, før de skal ut i praksis i helsetjenesten, sier Kirkevold og legger til:

– Praktisk undervisning, ferdighetstrening og simulering utgjør en sentral del av utdanningen til sykepleierne. Denne må gjennomføres for at studentene skal kunne holde studieprogresjonen, og for at vi skal kunne utdanne nok sykepleiere for å møtes samfunnets behov.

Hun understreker at Kunnskapsdepartementet gir anledning til unntak fra rådet om digital undervisning, når det er nødvendig for å kunne gjennomføre praksis og holde progresjonen i studiet.

Kirkevold mener for øvrig at smittevernet ved Oslomet er godt:

– Vi følger til enhver tid smitteveilederen til Folkehelseinstituttet og regjeringens anbefalinger.

Obligatorisk smittevernkurs

Kirkevold peker på at alle studenter må gjennom et obligatorisk smittevernkurs før de oppholder seg på campus. Hun sier at studentene som har vært på campus de siste to ukene, rapporterer at de opplever at smittevern er ivaretatt:

– I den praktiske undervisningen legger vi opp til at studentene i hovedsak kan holde god avstand, minimum én meter og som regel mer. Vi bruker flere rom enn til vanlig, for nettopp å opprettholde godt smittevern, forteller Kirkevold.

– Alle studenter må bruke munnbind og vi påser god håndhygiene og minner studentene om å holde avstand, fortsetter hun.

Samtidig forstår hun studentenes bekymring:

– Vi forstår at pandemien skaper usikkerhet og at ulike signaler om hva som er tillatt er forvirrende og kan øke usikkerheten, sier Kirkevold:

– Vi tar studentenes bekymringer på største alvor og har som mål at de fysiske møtene på campus skal gjøre dem tryggere på at de kan håndtere smittevern før de skal ut i praksis og møte sårbare pasienter.

Støtte fra studentrepresentant

Carina Pettersen (26) er førsteårsstudent og studentrepresentant for en av klassene som berøres av kravet.

Hun kjenner igjen holdningene som uttrykkes i meningsmålingen på Facebook:

– Jeg tror mange er mot oppmøte. De er redde og skeptiske til om avstand og lignende retningslinjer kan overholdes.

I motsetning til mange av sine medelever er hun dog positiv til kravet om fysisk oppmøte, og støtter instituttets vurdering:

– Jeg mener man får mer ut av å være fysisk til stede enn over digitale møter, sier Pettersen og legger til:

– Sykepleierstudenter er i en posisjon hvor vi skal i praksis.