Tidligere i år startet Statsforvalteren i Oslo og Viken et tilsyn av Utdanningsetaten i Oslo. Formålet med tilsynet var å kontrollere om kommunen oppfyller kravene i regelverket.

Nå har konklusjonen kommet, og det er funnet en rekke lovbrudd. Statsforvalteren pålegger Oslo kommune å rette bruddene på regelverket umiddelbart.

Les også

Varslet sju ulike instanser om «forferdelige forhold» på Ammerud: – Utdanningsetaten fraskriver seg alt ansvar

Brudd

Dette er bruddene som er funnet hos kommunen:

  • Oslo kommune har ikke gjort alle som arbeider på skolen tilstrekkelig kjent med hvem de skal varsle til hos skoleeier i alvorlige tilfeller eller i saker der ansatte har mistanke om eller kjennskap til at en elev blir krenket av en i ledelsen på skolen.
  • Oslo kommune har ikke en rutine som i tilstrekkelig grad sikrer at de ansatte dokumenterer hva som er gjort for å oppfylle plikten til å varsle i den enkelte saken.
  • Oslo kommune har ikke tilstrekkelige rutiner for at skolen og skoleeier gjennomfører undersøkelser som med rimelighet kan forventes.
  • Oslo kommune har ikke gjort det tydelig hvem som skal iverksette og gjennomføre undersøkelser i skolemiljøsaker, dersom noen i skolens ledelse krenker.
  • Oslo kommune og skolen iverksetter og gjennomfører ikke alltid undersøkelser så raskt som saken tilsier.
  • Oslo kommune har ikke tilstrekkelige rutiner for å dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle plikten til å undersøke i den enkelte sak.
  • Oslo kommune følger ikke i tilstrekkelig grad med på om varslingene og undersøkelsene gjennomføres i henhold til regelverket.
  • Oslo kommune setter ikke inn tilstrekkelige tiltak for å endre praksis på undersøkelsesplikten på tidspunktet for tilsynet.
  • Oslo kommune følger ikke i tilstrekkelig grad opp om iverksatte tiltak har tilstrekkelig effekt for å sikre regeletterlevelse.

Når påleggene er rettet, skal kommunen erklære at retting er gjennomført, samt redegjort for hvordan det har blitt rettet. Oslo kommune har en frist til 31. mars 2020. Tilsynet avsluttes ikke før kommunen har vist at påleggene er rettet.

Avisa Oslo har lørdag kveld vært i kontakt med skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (Sv) som ikke hadde mulighet til å svare på den korte tidsfristen Avisa Oslo ga henne.

Les også

Ny varsler står fram i Ammerud-saken: – Jeg så folk gå rett i bakken