Det melder Oslo uni­ver­si­tets­sy­ke­hus selv på sin Face­book-side.

Nå kreves det heller ikke at besø­kende bruker munn­bind inne på syke­hu­set.

– Pasi­en­ter skal fort­satt gjen­nomgå digi­tal smitte­risi­ko­vur­de­ring ved ankomst til syke­hu­set ved å svare på hel­se­spørs­mål de får per sms, skri­ver syke­hu­set.

Ansatte skal fort­satt bruke munn­bind i kli­niske situa­sjo­ner hvis pasi­en­ten har risiko for alvor­lig forløp på grunn av covid-19.

LES OGSÅ: