Det har stormet rundt etableringen av den nye helikopterlandingen på Rikshospitalet.

Nå varsler Plan – og bygningsetaten (PBE) at saken skal vurderes på nytt, etter at en rekke klager har avdekket at søknaden er basert på feil grunnlag. Oslo universitetssykehus har estimert med rundt 35 landinger i året.

Men det stemmer ikke nødvendigvis med realitetene, og mange frykter at flere hundre landinger vil foregå, rett ved siden av avdelingen hvor de mest sårbare pasientene ved sykehuset er.

Disse vil bli berørt

 1. Sykehus for barn og unges psykiske helse (S-BUP)
  Merk at det vil skje endringer i dette området i forbindelse med at det skal bygges et nytt akuttmottak her, men detaljerte planer for dette foreligger ikke på nåværende tidspunkt.
 2. Friluftssykehuset
  Dette er selvstendig og fungerer som terapi og behandlingsrom på dagtid mellom: 08-16 Ettermiddag/kveld – hytte – lite isolert området rundt (uteområde) er også behandlingsområde.
 3. Sykehusskolen
  Dette er et tilbud for alle barn som er innlagt, og omfatter f.eks barnekreft/transplantasjoner.
 4. Avdeling for fysioterapi
 5. Uteområde tilknyttet fysioterapi
 6. Foreldreovernatting
  Dette er et overnattingstilbud til pårørende som kan benyttes av både foreldre og søsken.
 7. Uteområde til disposisjon ved foreldreovernatting
 8. Aktivitetsløype i skogen langs bekken som benyttes av kreftavdelingen / tursti til marka.
 9. Operasjonssaler
 10. Fødestuer
 11. Barsel/prematur (barn inntil 35 uker)
 12. Fødeavdeling observasjon
 13. Nyfødtintensivavdeling

Kilde: ROS-analyse / Oslo universitetssykehus

En rekke klager

Plan- og bygningsetaten ga 12. oktober grønt lys til å bygge en midlertidig helikopterplattform på Rikshospitalet for de nye redningshelikoptrene SAR Queen. Etter det har det rent inn med klager til etaten. Klagene dreier seg særlig om at antallet landinger, samt typen helikoptre som vil benytte plattformen, vil overskride estimatet.

Utgangspunktet på 35 landinger i året kan vise seg å bli minst 250 landinger eller 500 flybevegelser. Det viser redningstjenestens egen prognoser, ifølge NRK.

Dette ble også løftet i en høring i Helse- og sosialutvalget 10. november.

Tirsdag sendte derfor Plan – og bygningsetaten et varsel til ansvarlig søker Per Knudsen arkitektkontor AS. Her skriver de at det er grunnlag for å gjøre en ny vurdering av saken.

– Vi ser at det har i søknaden blitt lagt til grunn opplysninger knyttet til antall landinger på den nye, tidsbegrensede helikopterlandingsplassen som ikke stemmer overens med det reelle landingsantallet, skriver etaten i varselet.

Enhetsleder i PBE presiserer at frekvens for landinger og ulike typer helikoptre ikke samsvarer med hva som det fra søkers side ble opplyst om i søknaden og hva som har kommet fram i ettertid.

– Dette påvirker de ytre rammene for tillatelsen og er et viktig moment som vektlegges i vår vurdering av dispensasjon, heter det i varselet.

Vurderer uavhengig kontroll

I varselet krever etaten at søker sender inn ytterligere dokumentasjon. Dette dreier seg om en oppdatert redegjørelse med riktig antall landingsaksjoner, en oppdatert risiko – og sårbarhetsanalyse, en oppdatert utredning av alternativ for plassering av landingsplassen, samt en redegjørelse for hvorvidt plasseringen tar hensyn til det som er utredet fra før.

I tillegg varsler de at kommunen vurderer å kreve uavhengig kontroll.

Det innebærer at det skal gjennomføres en tredjemannskontroll av et bestemt ansvarsområde.

– I denne saken vil et aktuelt område å kreve kontroll på være støy og vibrasjoner eller andre forhold som berører helse, miljø og sikkerhet, opplyser enhetsleder Jon Erik Reite Bang.

PBE understreker at utfallet av en ny vurdering ikke er avklart, da det kan være andre vurderingsmomenter som har betydning for sakens utfall.

Les også

Da kona hentet demenssyke Frode på Ullern Helsehus, ville hun ikke tro det hun så. Så ble det bare verre