Skoleåret 2021–2022 hadde avgangselevene i grunnskolen i gjennomsnitt 43,4 grunnskolepoeng, som er en liten økning fra 43,3 året før.

Igjen er det elevene i Oslo fylke som scorer høyest med 45 poeng i snitt. Det er 2,3 poeng mer enn fylket med lavest snitt, som er Vestfold og Telemark.

– Elevene i Oslo har måttet tåle noen utrolig tøffe år med strenge koronatiltak. Det er gledelig å se at Oslo er det fylket med de beste karakterene i landet etter 10 års skolegang.

Det sier skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll til Avisa Oslo. Hun sier det likevel er viktig ikke å se seg blind på at Osloskolen har gode karakterer.

– Jeg er vel så opptatt av å legge til rette for at elevene kan trives på skolen og ha lyst til å gå på skolen. Derfor kommer jeg til å fortsette å ta tak i de utfordringene vi ser etter korona, med økende forskjeller, og mange elever som sliter med skolevegring eller manglende motivasjon. Det er viktigere enn karakterkonkurranse.

Normalt skal avgangselever i grunnskolen opp til én skriftlig og én muntlig eksamen. På grunn av koronapandemien ble alle eksamener for elever i grunnskolen avlyst våren 2020, våren 2021 og våren 2022.

Dermed inneholder årets karakterstatistikk kun standpunktkarakterer, og grunnskolepoengene er beregnet basert på disse.

Hva er grunnskolepoeng?

Grunnskolepoeng er et samlet mål for elevenes karakterer ved avslutningen av 10. trinn, og danner grunnlag for opptak til videregående skole. Grunnskolepoengene beregnes enkelt forklart ved å summere tallkarakterene i alle fag, både eksamen og standpunkt, og dele på antall karakterer. Gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10 for å finne grunnskolepoengene. Det beregnes ikke grunnskolepoeng for elever som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene.

Merk at på grunn av at eksamen for alle grunnskoleelever ble avlyst skoleårene 2019–2020, 2020–2021 og 2021–2022, er grunnskolepoengene for disse skoleårene kun basert på standpunktkarakterer.

Kilde: UDIR

Blant de 12 største fagene har elevene høyest gjennomsnittlig standpunktkarakter i kroppsøving og mat og helse, med snitt på henholdsvis 4,7 og 4,6. Gjennomsnittskarakteren er lavest i matematikk, med 3,8.

LES OGSÅ: