Det kommer frem i et saksframlegg for bystyrets byutviklingsutvalg.

PBE fraråder politikerne å omgjøre et vedtak om å fjerne bommene i de to gatene, til tross for en klage fra ingeniørfirmaet Sweco på vegne av Bymiljøetaten.

De aktuelle bommene har vært der siden 2019. Dispensasjonen gikk opprinnelig ut 30. juli. Sweco søkte om å forlenge tiltaket i fem år, noe PBE avslo, før bommene ble stående grunnet en inngripen fra byrådsavdeling for byutvikling.

Da Avisa Oslo tok kontakt, viste byrådsavdelingen til at de ønsket å beholde bommene der fram til klagesaken var endelig avgjort. Avdelingen viste også til forvaltningslovens paragraf om oppsettende virkning.

– Det vil ha uheldige virkninger i form av at trafikkmønsteret og trafikkmengden vil endre seg flere ganger på kort tid og skape en forvirrende trafikksituasjon. Det er videre ikke ønskelig at dette skjer rett før oppstart ved særlig Ruseløkka skole, heter det i et brev byrådsavdelingen tidligere har vist til overfor avisa.

Fordeler og ulemper

Et flertall i bydelsutvalget, gjort opp av Høyre og Frp, er imot å beholde bommene der. Frp-bystyregruppeleder Camilla Wilhelmsen var kritisk til byrådets inngripen.

– Prøvestengningen har hindret trafikkflyt i flere år. Når slike bommer settes opp, flytter trafikken seg til andre steder. Buss og annen nyttetrafikk har stått og stampet i kø, sa Frp-politikeren.

De trafikale utfordringene ved prøvestengningen har blitt framhevet i en trafikkanalyse. Denne viste imidlertid også til en rekke fordeler som berører de aktuelle gatene:

  • Bedre bomiljø.
  • Tryggere skolevei.
  • Bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter.

Tar ulike standpunkter

I sakspapirene lagt fram for byutviklingsutvalget vises det til en rekke instansers standpunkter til den aktuelle saken.

Der FAU Ruseløkka skole, Barnas representant i bydel Frogner og Brann- og redningsetaten er positive til å beholde bomløsningen, er Ruter, Statens vegvesen og politiet negative.

Sporveien er positive til stenging av bommer i Cort Adelers gate.

Samtidig mener Sporveien at tiltaket som helhet har hatt negativ effekt, ifølge sakspapirene, som ikke stadfester hvilken dato saken skal opp til politisk behandling.

Les mer: