Et av landets største byggeprosjekter risikerer å bli et gedigent mageplask. Aftenposten omtalte tirsdag at bygget ligger an til å bli dobbelt så dyrt som først antatt. Nå viser det seg at det er flere usikre momenter.

I en rapport skrevet av Dovre Group og Transportøkonomisk Institutt får byggherren sterk kritikk.

«Samlet sett har prosjektet meget høy usikkerhet og prosjektet ventes å bli et av de mest krevende prosjekter Statsbygg har gjennomført», heter det i rapporten.

Avisa Oslo har stilt en rekke spørsmål til Statsbygg om selskapets rolle og utfordringene rapporten peker på. Ingen i selskapet ønsker å kommentere saken.

Ambisiøse mål

Statsbygg har ansvaret for byggingen av Livsvitenskapsbygget, som ironisk nok har adresse i Problemveien. Bygget skulle i utgangspunktet romme helsefagene livsvitenskap, kjemi og farmasi ved Universitetet i Oslo (UiO). Et topp moderne bygg på 86.000 kvadratmeter skulle koste 5,7 milliarder 2017-kroner, og stå ferdig i slutten av 2024. Bygget skulle huse 1.600 studenter og 1.000 ansatte.

Tanken var at de sammen skulle løse utfordringer med aldring, sykdom, matproduksjon, bioteknologi, klima og miljøendringer. Målet var å styrke Norges konkurransekraft på området.

Allerede da statsminister Erna Solberg tok det første spadetaket i 2019, hadde man oppdaget problemer med kvikkleire og forurenset grunn. I fjor ble hele prosjektet satt på vent, da nye beregninger viste at kostnadene kom til å øke med én milliard kroner. I utgangspunktet nektet regjeringen å bevilge mer penger. Svaret ble å innlemme Klinikk for laboratoriemedisin, en del av Oslo universitetssykehus (OUS), i det nye bygget.

Denne endringen gjør at man må bygge ytterligere 12.000 kvadratmeter, og prosjektere store deler av bygget på nytt. Tanken nå er at UiO skal disponere 70 prosent av bygget, og OUS resten.

Vanskelig å beregne

I vinter fikk konsulenter i Dovre Group og Transportøkonomisk institutt i oppdrag å kvalitetssikre kostnadskalkylene og styringen av byggeprosjektet. Det er nedslående lesing. De anbefaler at kostnadsrammen økes til 11,6 milliarder kroner. Konsulentene finner også store svakheter med hvordan Statsbygg har ledet prosessen så langt. Direktør i Dovre Group, Glenn Steenberg, ønsker ikke å uttale seg utover det som står i rapporten.

Den største usikkerheten knytter seg til utvidelsen av bygget. Statsbygg og UiO var kommet langt i å prosjektere behovene, og hva slags løsninger man skulle velge. Når prosjektet blir vesentlig endret på kort tid er det vanskelig å gjøre sikre kostnadsberegninger på de delene av bygget som ikke er detaljprosjektert.

En større utvidelse vil dessuten kreve ny søknad til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Det er gitt ganske store dispensasjoner allerede, og det er fare for at gitte dispensasjoner vil måtte vurderes på nytt. Det kan forsinke prosjektet ytterligere, og det er heller ikke gitt at etaten vil godkjenne utvidelsen.

Samarbeidsproblemer

Konsulentene levner Statsbygg lite ære: «Videre er det stor usikkerhet knyttet til Statsbyggs organisering og styring, både fram til inngåelse av gjennomføringsavtaler og i byggefasen, og entreprenørenes og prosjekteringsgruppens evne og vilje til å samspille og styre prosjektet.»

Det er også tydelig at det har vært store samarbeidsproblemer i prosjekteringsgruppa. Så store at konsulentene anbefaler Statsbygg å bytte ut flere aktører.

«Vår erfaring er at gode samspillsprosesser er avhengig av god personkjemi og at nøkkelpersonene har de rette holdningene til samspill. Vi anbefaler derfor at Statsbygg vurderer om det bør gjøres endringer i personellsammensetningen, inkludert både prosjekteringsgruppen og Statsbygg», skriver de i rapporten.

Det er Kunnskapsdepartementet som er oppdragsgiver for det nye Livsvitenskapsbygget. Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim ønsker ikke å kommentere kritikken mot Statsbygg eller usikkerheten rundt prosjektets fremdrift.

– Regjeringen kommer tilbake til forslag til endelig kostnadsramme og veien videre for Livsvitenskapsbygget, blant annet basert på rapporten til Dovre, i statsbudsjettet som skal legges frem 12. oktober, skriver han i en e-post til Avisa Oslo.

Tidslinje

2015: Statsbygg leverer skisseprosjekt til Kunnskapsdepartementet

2016: Forprosjektet er ferdigstilt.

2018: Stortinget vedtar prosjektet og bevilger oppstartspenger. Budsjett for bygget: 5,7 milliarder kroner.

2019: Gravearbeidet starter. Statsbygg avdekker kvikkleire i grunnen.

2020: Prosjektet blir satt på hold på grunn av krevende grunnforhold og økte kostnader til prosjektering. Prislappen øker med én milliard kroner.

2021: Beslutning om at Oslo universitetssykehus skal inn i bygget. Bruttoarealet utvides fra 86 000 til 97450 kvadratmeter.