– Det ligger implisitt at farene er større ved måten man har håndtert det på for en storby med sin struktur, innvandring og kontingent arbeidsreisende. Det ligger i kortene.

Det svartekommisjonens leder Stener Kvinnsland under dagens pressekonferanse på Statsministerens kontor da Avisa Oslo stilte ham følgende spørsmål:

– I hvor stor grad har mangelen på plan for importsmitte og gode systemer for å sørge for at arbeidsinnvandrere fulgte reglene påvirket smitten i Oslo?

– Burde vært bedre forberedt

Stensland la i dag fram en rapport som omfatter elleve måneder med koronapandemien, og trakk fram 17. hovedpunkter fra rapporten.

Samlet sett har regjeringen håndtert krisen godt, ifølge Kvinnsland.

Han trakk fram at de omstilte samfunnet på en god måte i mars 2020 og at Norge har holdt smitten på et lavt nivå sammenlignet med resten av Europa, selv om nedstengningen burde kommet tidligere og blitt besluttet av regjeringen – ikke helsemyndighetene.

Samtidig framhevet Kvinnsland at regjeringen ikke hadde noen plan for importsmitte. Norske myndigheter hadde heller ikke gode systemer for å følge opp at reglene for arbeidsreisende ble fulgt opp da de ble innført, ifølge koronakommisjonens leder.

– Det er helt åpenbart at Norge burde vært bedre forberedt, konstaterte Steinar Kvinnsland underveis i pressekonferansen.

Reagerer på funnene om importsmitte

Akkurat dette har vært en viktig sak for byrådet i Oslo.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har gjentatte ganger kritisert regjeringen for å slippe inn for mye arbeidsinnvandring i pandemien og i dag sa helsebyråd Robert Steen følgende om smittesituasjonen i hovedstaden.

– I Oslo i dag er over 90 prosent av smittetilfellene britiskmutert virus. Det kom til Oslo for litt over to måneder siden, importert. Det er ingen tvil om at det er importsmitten som er en av de store driverne for smitte.

Da Johansen selv kommenterte rapporten senere samme dag, skrev han følgende i en e-post til Avisa Oslo via spesialrådgiver Anders Lundell:

– Det jeg reagerer mest på, og som jo også koronakommisjonen peker på i dag, er at man igjen og igjen har latt importsmitten komme inn over grensene våre. Når kommisjonen sier at regjeringen ikke vurderte summen av lettelser, og ikke hadde en plan for å håndtere den økende smitten over grensene, er det i tråd med hvordan vi har opplevd situasjonen fra Oslo.

– Det meste av smitten skjer internt

Johansen er kritisk til at det britiske viruset kom inn over landegrensene på et tidspunkt Norge ikke hadde obligatorisk testing ved grensene. Dette til tross for gjentatte etterlysninger, ifølge Johansen selv.

– Et slikt krav ble innført på nyåret, men med mulighet til å ta testen innen 24 timer, altså ikke på flyplassen. Karantenereglene var dessuten fylt med unntak. Regjeringen innførte med andre ord tiltakene når skaden egentlig hadde skjedd, i tillegg gjorde de det på en uforpliktende måte. Det ga en falsk trygghet.

Da Erna Solberg snakket med Avisa Oslo samme dag, erkjente hun rapportens funn om at oppfølgingen av karantene etter innreise til Norge burde vært bedre.

Samtidig understreket hun at importsmitten til Oslo for øyeblikket er liten.

– Det meste av smitten skjer internt i Oslo, sa Erna Solberg, som deretter adresserte Raymond Johansens frykt for «ukritisk» åpning for arbeidsinnvandring i lys av utvidelsen av innreiseordningen for arbeidsreisende.

– At Oslos byråd er redde for at forskjellige bransjer kan få inn litt flere helt nødvendige folk … Vi snakker her om at for eksempel kultursektoren kan få den skuespilleren eller dirigenten de trenger, men de må jo være under strenge karanteneforhold når de kommer inn til landet, understreket Erna Solberg.

Har lært av tidligere erfaringer

Solberg sa også at Norge har lært at den tillitsbaserte ordningen der innreisende ble bedt om å selv reise hjem og være i karantene gir unødvendig smitte.

– Derfor setter vi folk på karantenehotell, sa Erna Solberg.

Statsministeren framhevet samtidig rapportens overordnede konklusjon:

– Jeg er veldig glad for at hovedfunnet er at vi gjort en god jobb, at det norske samfunnet har gjort en god jobb og at vi i sum har klart å snu oss rundt.

– Så viser kritikken at vi burde vært bedre forberedt og at pandemiplanleggingen burde vært annerledes, fortsatte Erna Solberg, som presiserte at ingen land i Europa tidligere hadde erfaring med å ta så sterke virkemidler i bruk.

Kommer til å fortsette arbeidet

Den aktuelle rapporten gjelder Norges håndtering av rapporten over elleve måneder med koronapandemi og er 450 sider.

Den skal til behandling på Stortinget før sommeren. Kommisjonen kommer til å fortsette sitt arbeid under hele koronapandemien. Foruten kritikken mot regjeringens importsmitte-håndtering, trakk utvalget også fram mangelen på smittevernutstyr ved pandemiens plan.

– Regjeringen visste at det med stor sannsynlighet ville være vanskelig å skaffe smittevernutstyr ved en pandemi. Likevel var lagrene nærmest tomme, sa Kvinnsland.

Han trakk også fram at regjeringen var klar over at en koronapandemi kunne ramme landet.

– Regjeringen visste at en pandemi var den nasjonale krisen som var mest sannsynlig, og som ville ha de mest negative konsekvensene. Dette har vært fremhevet lenge, og gjentatte ganger i inn- og utland, sa koronakommisjonens leder Stener Kvinnsland da han la fram sin rapport onsdag.