«Når vi mottok regnskapet til revisjon hadde denne utgiften ingen annen dokumentasjon enn bankbilag. Kommunerevisor kontaktet 1. april 2022 Chaudhry for å avklare hvorvidt det fantes annen dokumentasjon.»

Det skriver Kommunerevisjonen i en uavhengig beretning Avisa Oslo har fått innsyn i. Beretningen fulgte med årsregnskapet til «Chaudhrys gruppe» – altså bystyregruppen til Danny Chaudhry – for 2021.

Utgiften på 100.000 kroner var et honorar som ble utbetalt fra Chaudhrys gruppe til et firma.

Chaudhry ble innvalgt i bystyret som en del av Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) i 2019, men brøt med FNB kort tid etter valget.

Alle bystyregrupper må føre regnskap over hva partistøtten gruppa mottar er blitt brukt til. Reglene sier at den økonomiske støtten partigruppene i bystyret mottar skal brukes til gruppens arbeid i bystyret.

Danny Chaudhry

  • Innvalgt i bystyret fra Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), men brøt raskt med bystyregruppen.
  • Har flere ganger forsøkt å bli valgt inn i bystyret for Senterpartiet uten hell.
  • Har tidligere også vært medlem av Senterpartiet, men meldte i 2019 overgang til FNB.
  • Dømt i Oslo tingrett for å ha svindlet Nav for 760.000 kroner ved å motta uførepensjon, uføretrygd og barnetillegg mens han jobbet som kjørelærer på sin egen trafikkskole.

Stilte spørsmål ved faktura

Etter å ha stilt spørsmål ved honoraret skal revisjonen ha mottatt kopi av en faktura på 100.000 kroner fra et firma. Firmaets navn er sladdet fra beretningen.

«Faktura lyder på 80 timer for kurs og opplæring, til sammen kr 100.000. Det er ikke angitt tidsrom for når tjenesten er utført, slik bokføringsloven setter krav om, eller type kurs og opplæring. Det er også andre forhold omkring faktura som gjør at Kommunerevisjonen stiller spørsmål ved Fakturaen.» heter det videre i beretningen.

Revisjonen skriver at det kan stilles spørsmål ved om kurs og opplæring til en bystyregruppe kan utøves som ledd i næringsvirksomheten til selskapet som har fått utbetalt honoraret.

«Vi viser her til Skatteetaten som sier at honorar og godtgjørelser for verv skal behandles som fordel vunnet ved arbeid, selv om vervet er utført som ledd i næringsvirksomhet».

Kamp om millioner

AO har intervjuet Chaudhry, som forteller at firmaet det er snakk om tilhører Per Ivar Bergo.

– De pengene som ble betalt til ham, det er 100.000 kroner. Det var de pengene som ble fakturert fra ham, jeg sendte fakturaen til regnskapsføreren, som betalte den, sier han.

For å forstå Per Ivar Bergos rolle i Chaudhrys gruppe, må vi tilbake til 2019, da det daværende partiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger nylig ble valgt inn med fire mandater i bystyret.

Partiet hadde da seilet på en bølge av motstand mot forslag til økte satser i bomringen, og fikk like mange mandater som Fremskrittspartiet, og flere enn Senterpartiet og KrF. Blant de fire var Danny Chaudhry.

Nesten umiddelbart oppsto det uenighet mellom Chaudhry og partiets daværende gruppeleder i bystyret, Bjørn Revil.

Allerede etter første bystyremøte høsten 2019 ble det klart at Chaudhry trakk seg fra partiet og begynte å møte i bystyret som uavhengig representant.

Med på laget fikk han en rekke andre uavhengige vararepresentanter fra FNB, som mente seg utfryst fra bystyregruppen.

Med dette begynte en kamp om flere millioner kroner i støtte fra kommunen.

Fikk medhold

Tradisjonelt har det vært sånn at utbrytere i bystyret – slik som Chaudhry – ikke har hatt krav på egne kontorlokaler eller den økonomiske støtten alle bystyrepartier mottar. Støtten fordeler seg slik:

  • Grunnbeløp: kr 878 569.

  • Representanttilskudd: kr 316 613 per representant.

  • Opposisjonstilskudd: kr 93 357 per representant.

Til sammen er det altså snakk om over 1,2 millioner kroner årlig for en enmannsgruppe av Chaudrys type.

I forbindelse med at Chaudhry trakk seg fra FNBs bystyregruppe, ble det vedtatt en presisering av regelverket, som slo fast at Chaudhry ikke hadde krav på denne støtten, ettersom han ikke var innvalgt gjennom sitt eget parti, men er en utbryter fra et annet parti.

Dette mente Chaudhry selv var feil. Han hevdet at han var å anse som en egen partigruppe i bystyret, som dermed hadde krav på partistøtte på lik linje med de andre partiene. Han ba derfor om en såkalt lovlighetskontroll av vedtaket.

Det hele endte med at Kommunaldepartementet slo fast at Chaudhry hadde rett, og at Chaudhrys gruppe måtte ha krav på den samme økonomiske støtten som de andre partiene, samt egne kontorlokaler på rådhuset.

Altså får Chaudhrys gruppe utbetalt i overkant av 1,2 millioner kroner i året – i tillegg til at han fikk etterbetalt støtten han ikke fikk etter å ha meldt seg ut av FNB.

Chaudhry forteller at han i denne prosessen fikk mye bistand fra Per Ivar Bergo.

– Per Ivar Bergo har hjulpet meg i denne saken. I starten fikk jeg ingen støtte eller kontorer. Jeg fikk ingen representantstøtte og de innførte et ulovlig vedtak som ikke fulgte kommuneloven, sier Chaudhry.

– Han brukte lang tid på å hjelpe meg, og det er det de 100.000 kronene gikk til.

Ikke medlem av partiet

Per Ivar Bergo sier til Avisa Oslo at honoraret på 100.000 ikke har sammenheng med arbeidet for å sikre Chaudhrys gruppe økonomiske rettigheter, men snarere var for leie av lokale i perioden der Chaudhry ikke fikk tilgang til sine egne lokaler.

– Kommunen skal stille lokaler til disposisjon for de enkelte folkevalgte grupper. Dette ble ikke fulgt opp av bystyrets administrasjon da Danny Chaudhry og sju andre folkevalgte ble uavhengige representanter.

– I og med at kommunen nektet de uavhengige egnede lokaler i henhold til reglementet, så var gruppen nødt til å besørge dette selv. Noe som pågikk fra dagen etter valgdagen, og frem til kommunen stilte opp med lokaler.

Bergo forteller at han i den forbindelse la ut – gjennom sitt eget firma – for lokaler, og at de 100.000 er tilbakebetaling av husleie.

Videre understreker Bergo at han aldri har hatt verv i Chaudhrys gruppe, han har kun bistått gruppen.

– Kommunerevisjonen «viser her til Skatteetaten som sier at honorar og godtgjørelser for verv skal behandles som fordel vunnet ved arbeid». Videre så anbefaler kommunerevisjonen at honoraret tas ut i form av lønn. Kommunerevisjonen har mer enn tydelig blitt informert om at jeg ikke er ansatt og at jeg ikke har noe verv i den uavhengige gruppen. Jeg har heller ikke verv i noen annen organisasjon, og har heller aldri vært medlem av et parti.

– Det at man frivillig bistår en folkevalgt som ber om hjelp innebærer heller ikke at man har et verv. Kommunerevisjonens beretning og anbefaling baseres følgelig – i beste fall – på en feilaktig antakelse.

– Løst på en hensiktsmessig måte

Resultatet av det hele ble at Danny Chaudhry gikk med på tilbakeføre de 100.000 til kommunen.

– Vi er gjort kjent med dette, og saken er løst på en hensiktsmessig måte, sier kontrollutvalgets leder Ola Kvisgaard da Avisa Oslo tar kontakt.

Ordfører Marianne Borgen sier at avtalen om tilbakeføring av de 100.000 kronene er laget mellom Danny Chaudhry, gruppa hans og administrasjonen.

Altså anser kommunen saken som avsluttet.

Chaudhry selv er ikke like kategorisk.

– Det er jo egentlig feil, hvorfor skulle jeg ta det fra min lønn? Men jeg hadde ikke noe valg, og til syvende og sist var det jeg som var ansvarlig. Det var ikke noe annet jeg kunne gjøre, sier han til Avisa Oslo.

– Kommer du til å prøve å få omgjort avtalen?

– Vi får se. Jeg tror jeg skal se på det, for jeg mener det ikke er riktig.