– Fornebubanen er et veldig mye viktigere prosjekt. Banen vil gi et bedre kollektivtilbud, mulighet til å bygge flere boliger i noen av de mest attraktive områdene i landet og den er veldig viktig for både Oslo og Viken.

Slik argumenterer MDGs nestleder Arild Hermstad for hvorfor regjeringen bør sette foten ned for E18 Vestkorridoren, en motorveiutvidelse vest for Oslo, og spisse midlene inn mot Fornebubanen.

E18 Vestkorridoren er nytt hovedveisystem mellom Lysaker i Bærum kommune og Drengsrud i Asker kommune.

Byrådet i Oslo var i utgangspunktet sterkt imot E18-prosjektet, fordi de mener det vil føre til økt trafikk inn mot Oslo og at midlene heller burde prioriteres til kollektivtilbudet i Oslo og Viken.

Appellerer til Sp

Nå ber MDGs Hermstad regjeringen og ikke minst Sp om å «vise magemål», og innta samme standpunkt som byrådet.

– Sp, som er opptatt av distriktene, burde være mer vettuge enn at de vil bruke 60 milliarder på en motorvei i Oslo-området, mener Hermstad.

Arild Hermstad mener også at regjeringen kan begrense prisveksten til eksempelvis Fornebubanen dersom de stanser prosjektet nå.

Dette i og med at etterspørselen etter varer og tjenester vil synke.

Den tidligere byråden for byutvikling peker på bompenger som «elefanten i rommet» når det gjelder E18 Vestkorridoren.

– Det er utpreget bompengefinansiert prosjekt. Vi sparer bilistene for enorme mengder penger om vi skrinlegger det, sier MDG-politikeren.

Viser til FNs klimarapport

Samtidig er ikke byrådet og MDGs syn på E18-prosjektet enerådende.

Der den nå avgåtte borgerlige regjeringen var tilhengere av prosjektet, skriver Statens vegvesen på sine hjemmesider at det skal gi «styrket trafikksikkerhet» og «bedre trafikkflyt».

Vegvesenet skriver også at det skal «bidra til å redusere bilbruken og legge til rette for at flere kan reise kollektivt, sykle eller gå». I tillegg er første del mellom Lysaker og Ramstadsletta allerede i gang.


Da Avisa Oslo spør MDG-nestleder Hermstad om det er for sent å stenge ned prosjektet, svarer han imidlertid følgende:

– Definitivt ikke. Flere milliarder er blitt brukt på grunnerverv. Dette er penger som ikke blir borte. Tomtene har ikke mistet sin verdi.

– Også burde vi selvsagt ta innover oss FNs klimarapports budskap om at vi trenger mer grønn transport, og ikke flere motorveier, sier Arild Hermstad om klimaperspektivet.

Uviss prislapp for E18 Vestkorridoren

Fornebubanens skjebne er uviss etter at prosjektets prislapp nylig ble anslått til å være 4,5 milliarder mer enn tidligere vurdert.

Samtidig har også prisen for E18 Vestkorridoren økt. Hvor mye denne økningen er på, er imidlertid uviss.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) kom ikke med noen konkret prislapp da Hermstads MDG-partifelle Rasmus Hansson spurte om økningen i februar.

- I tråd med etablert praksis, og i tråd med forutsetningene gitt av Stortinget, vil styringsrammer og kostnadsrammer til enhver tid prisjusteres med Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks for veganlegg for de årene denne foreligger, og med anslått prisomregning i statsbudsjettet (prognose) for etterfølgende år.

Avisa Oslo har spurt Nygård om den konkrete økningen. Samferdselsdepartementet viser til Statens Vegvesen, som Avisa Oslo har sendt en henvendelse til.