– Jeg håper selvfølgelig at Hareide har lyttet til oss i Oslo.

Det uttaler Venstre-gruppeleder Hallstein Bjercke til Avisa Oslo.

Han og Høyres Nicolai Øyen Langfeldt opplyser at Oslo-lokallagene de tre regjeringspartiene Venstre, Høyre og KrF har hatt to møter med Samferdselsdepartementets politiske ledelse.

På møtet den 12. februar var også Knut Arild Hareide til stede, og temaet var å få inn prosjektet Statens vegvesen kaller E6 Oslo Øst inn når Nasjonal Transportplan for 2022–2033 legges fram den 19. mars.

Selve prosjektet anslås å koste 16 milliarder kroner. Det omfatter en rundt 15 kilometer lang strekning på dagens E6 mellom Klemetsrud og Trosterud.

«Sterk trafikkvekst de siste 15 årene har medført økt belastning på lokalmiljøet og redusert framkommelighet for både kollektiv- og næringstransport», heter det i Statens vegvesens beskrivelse av E6 Oslo Øst.

– Folk på Oslo øst fortjener også rein luft

Ved å bygge Manglerud-tunnelen regner veivesenet med å kunne flytte store mengder trafikk, og på den måten bedre støy- og luftforhold for folk på Manglerud, Høyenhall, Ryen og Teisen.

– Folk på Oslo øst fortjener også rein luft og ro, framfor trafikkstøy og svevestøv, argumenterer Hallstein Bjercke.


– Skoler og barnehager ligger tett inntil veien. Dette handler ikke om å bygge en vei, men om å fjerne en vei – legge den i tunnel under bakken og åpne et viktig område i Oslo for grønn byutvikling og bedre boforhold og levekår for folk, fortsetter Venstre-politikeren.

Bjercke får støtte fra Oslo KrFs fylkesleder Espen Andreas Hasle, som har hatt flere møter med Hareide om temaet.

– Jeg er veldig opptatt av å få bygget tunnel på Manglerud, og legger til grunn at regjeringen legger til rette for det, forteller Hasle til Avisa Oslo.

Argumenterer for prosjektet

Hasle mener at byrådet bør støtte prosjektet, som blant annet innebærer et nytt kollektivknutepunkt på Bryn.

– Hvis ikke er det bare to år til neste kommunevalg, så da skal vi gi denne byen et nytt styre, avslutter Hasle.

Oslo Høyres samferdselspolitiker Nicolai Øyen Langfeldt bekrefter at også Oslo Høyre jobber hardt overfor partikolleger i regjering og på Stortinget for at Manglerud-prosjektet skal havne i NTP.

– Det er gode grunner til at staten skal gjøre det. Dette er hovedåren fra kontinentet til Norge, og det går ekstremt mye tungtransport langs veien. Ny E6 Oslo Øst ville hatt nasjonal betydning, sier Langfeldt om prosjektet anslått av Statens vegvesen til å ha 25,7 milliarder kroner i samfunnsøkonomisk nytte, ifølge Aftenposten.

Frykter flere biler

Hvis det skal bli noe av E6 Oslo Øst-prosjektet, er støtte fra staten gjennom NTP helt nødvendig.

Avisa Oslo omtaler lobbyvirksomheten til de KrF, Høyre og Venstre på et tidspunkt der det kun er 11 dager til NTP legges fram av deres egne partikolleger i regjering.

Møtene kommer også etter at byrådet klart og tydelig gikk imot prosjektet.

Til NRK sa miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg i 2019 at Oslo trenger færre biler, ikke flere. Dette på et tidspunkt der det politiske flertallet har gått inn for at hovedstaden skal bli en nullutslippsby innen 2030.

– Dette er en krigserklæring mot Oslos klimamål og en hån mot lokaldemokratiet. Regjeringens gigantiske motorveiplan vil gi mer trafikk, flere biler gjennom boligområdene og mer luftforurensning. Derfor har flertallet i Oslo bystyre sagt nei, sa Berg i januar om det NRK kalte en statlig plan for å få gjennom prosjektet.

Bydelsutvalget i Bydel Alna har også bedt om at prosjektet E6 Oslo Øst ikke realiseres slik Statens vegvesen har foreslått. Bakgrunnen er at prosjektet ifølge bydelsutvalget legger opp til riving av flere titalls leiligheter i Karl Staaffs vei på Ulven og flere bolighus på Fjellhus.

«Som direkte folkevalgte kan vi ikke se på at etablert bomiljøer i vår bydel raseres», heter det i en uttalelse tilsendt Avisa Oslo i etterkant av publiseringen av denne artikkelen.

Holder kortene tett til brystet

I forbindelse med den lokale uenigheten og påtrykket fra borgerlige Oslo-politikere, har Avisa Oslo rettet en forespørsel til samferdselsminister Knut Arild Hareide. Henvendelsen inneholder følgende spørsmål:

– Kommer E6 Oslo Øst til å havne inne i NTP?

– Hvis første spørsmål kommer for tidlig i prosessen: Hva taler for at E6 Oslo Øst havner inn i NTP?

– Hva taler mot?

– Hvordan påvirker byrådets motstand mot prosjektet muligheten for at prosjektet havner inn i NTP?

Avisa får et kortfattet svar i retur.

– Jeg forstår at mange er nysgjerrige og utålmodige på det konkrete innholdet i ny NTP. Helheten av hva som ligger inne i planen og hvordan vi omtaler dette skal vi presentere før påske, skriver Knut Arild Hareide.

Utfordrer ministeren

Frps stortingspolitiker Bård Hoksrud håper på sin side at samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) overser protestene fra byrådet når Nasjonal Transportplan (NTP) for 2022–2033 legges fram den 19. mars.

Manglerud-tunnelen har stor betydning for folk som bor rundt veien og å få varer raskt fram på E6-en, slik Frp-eren ser det.

– Til syvende og sist er det forbrukeren som betaler regninga når varene ikke kommer raskt nok fram, sier Hoksrud til Avisa Oslo.

– Frp vil gjerne utfordre regjeringen til å overkjøre byrådet i denne saken, understreker Frps samferdselspolitiske talsperson.

Avisa Oslo har tatt kontakt med byrådsavdeling for samferdsel og miljø om Hoksruds utspill – hittil uten å få svar.

Kan koste bilistene

På spørsmål om det er aktuelt for Frp å støtte en Manglerud-løsning delvis finansiert av bompenger, svarte Frp-politikeren Hoksrud at Frp er for statlig fullfinansiering av prosjektet.

– Så får vi se hva regjeringen gjør. De er avhengig av å skaffe flertall på Stortinget for sitt NTP-forslag, så her er det absolutt muligheter, mener Bård Hoksrud i Frp.

Avisa Oslo tok også opp de mulige bompengene under intervjuet med Høyres Nicolai Øyen Langfeldt. Da presiserte han følgende:

– Jo større andel av prosjektet staten legger ut for, jo mindre bompenger blir det.

Manglerud-prosjektet

Planlagt veiprosjekt mellom Klemetsrud og Trosterud anslått til å koste 16 milliarder kroner. Prosjektet vil foregå på en vei som i dag har en årsdøgntrafikk på opp mot 70.000-100.000 bilister og en andel tungtransport på 10-12 prosent.

Ifølge Statens vegvesen innebærer planene blant annet:

  • Oppgradering av dagens E6
  • Eget tungtrafikkfelt mellom Klemetsrud og Abildsø/Ryen
  • Ny sykkelekspressvei langs E6
  • E6 i tunnel fra Abildsø til Fjellhus-området med kopling til Ring 3 nord/vest for Teisenkrysset.
  • E6 og E18 har felles trasé frem til Abildsø. E18 føres videre til Ryen i dagens trase for E6, og via Operatunnelen mot Oslo sentrum til E18 vestover.
  • Dagens E6 (Ring 3) mellom Ryen og Ulven bygges ned fra Europaveg til urbant utformet riksveg.
  • Ny kollektivadkomst fra Ring 3 og E6 til fremtidig kollektivterminal på Bryn.

Statens vegvesen valgte høsten 2020 å sette prosjektet på vent på grunn av den politiske uenigheten rundt prosjektets omfang. Oslo kommune ønsker ikke prosjektet slik det nå er foreslått.

Kilde: Statens Vegvesen