Tirsdag startet den fem uker lange rettssaken mot seks gutter – samtlige av dem 17 år gamle – i Oslo tingrett. Her står de tiltalt for tre voldtekter av en mindreårige jente i Groruddalen sensommeren og høsten 2019.

To av de påståtte voldtektene er karakterisert som grove, da påtalemyndigheten mener at flere av de tiltalte forgrep seg på jenta i fellesskap. Som Avisa Oslo omtalte i forrige uke, skal hun ved ett av tilfellene ha blitt dratt inn i en bod og voldtatt av fem av guttene etter tur.

Når saken nå går for retten, skjer imidlertid det uten offentlig innsyn. Etter begjæring fra samtlige forsvarere i saken, har Oslo tingrett besluttet å lukke dørene for tilhørere. Pressen har anledning til å være til stede, men er underlagt fullstendig referatforbud.

Det er med andre ord ikke anledning til å gjengi noe som helst som fremkommer i rettssaken.

Anker avgjørelse

Både Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund reagerer på tingrettens beslutning.

– Kjennelsen fra tingretten er i strid med det vi oppfatter som den vanlige rettstilstanden. Jeg kan nesten ikke huske sist jeg opplevde lukkede dører og totalt referatforbud. Dette burde vært løst på en langt smidigere måte, slik at man ivaretar hensynet til allmennhetens informasjonsbehov, sier Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

Redaktørforeningen og presseforbundet har nå anket tingrettens avgjørelse til Borgarting lagmannsrett.

– Vi ser at det er spesielle hensyn og at saken omhandler mindreårige, men vi mener at de hensynene ville blitt ivaretatt ved et presist referatforbud, altså et referatforbud mot identifiserende og særlig sensitive opplysninger, sier Sindre Granly Meldalen, jurist i Norsk Presseforbund.

«Hensyn til barnas beste»

I beslutningen om referatforbud, peker retten blant annet på at både de tiltalte og den fornærmede jenta er under 18 år gamle. Videre mener domstolen at saken vil være «lett gjenkjennelig ved omtale i mediene».

«Retten mener at hensynet til preventiv virkning må vike for hensynet til barnas beste i denne saken», heter det i kjennelsen.

Arne Jensen i redaktørforeningen er ikke enig:

– Selvfølgelig vil det kunne oppleves belastende for både fornærmede og tiltalte at saken får omtale, men samtidig er det snakk om anklager om alvorlig kriminalitet – en type kriminalitet det også har vært uttrykt ønske om at det skal settes søkelys på, nemlig seksuelle overgrep. Da må mediene også kunne rapportere fra rettssalen når disse sakene kommer opp for domstolen, sier han.

Saken fortsetter under bildet.


På offentlig sted

Påtalemyndigheten støttet i utgangspunktet begjæringen om lukkede dører og referatforbud. Samtidig poengterte konstituert statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås, aktor i saken, at offentlighetsprinsippet gjør seg «gjeldende med en viss tyngde fordi saken gjelder seksuelle overgrep på offentlig sted, som offentligheten både kan ha en berettiget interesse av å være orientert om, og der offentlighet i seg selv kan virke preventivt».

Gravås ba derfor retten gjøre en «nyansert vurdering» for de ulike delene av bevisførselen.

– Vi mener at det er gode grunner til å lukke dørene under fornærmedes og tiltaltes forklaringer, men at det også er hensyn som taler for offentlighet, utdyper hun overfor Avisa Oslo.

– Utgangspunktet er at hovedforhandlinger er offentlige og at offentligheten skal ha innsyn i det som foregår i en rettssak. Så kan det være særlige hensyn som taler for det motsatte og at man lukker retten, fortsetter Gravås.

Nekter straffskyld

Forsvarerne for tre av de tiltalte guttene, advokatene Knut Ditlev-Simonsen, Henriette Willix og Audun Beckstrøm, opplyser at deres klienter nekter straffskyld for voldtektsanklagene.

Forsvarer Kirsten Birgitte Sigmond ønsker ikke å kommentere saken overhodet, mens det ikke har lyktes for Avisa Oslo å få en kommentar til spørsmålet om straffskyld fra de øvrige to forsvarerne, advokatene Marijana Lozic og Javeed Hussain Shah.

Det er satt av hele 29 dager til saken, der retten vil bli presentert en omfattende bevisførsel.

– Det er mange vitner, i overkant av 40 personer, som kommer til å fylle mye av tiden, sier statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås.

Hun ønsker imidlertid ikke å kommentere innholdet i bevisførselen nærmere.

– Dette fordi det er lukket rett med referatforbud, sier Gravås.