(Oslodebatten)

Det planlagte nye Oslo Universitetssykehus innebærer nedleggelse av Ullevål sykehus, og flytting av funksjonene til utbygd Gaustad og Aker sykehus, med en kostnadsramme på ca. 60 milliarder kroner.

Parallelt har man vurdert alternativet å beholde og bygge ut Ullevål sykehus kombinert med mindre omfattende utbygging av Gaustad og Aker. Dette er ikke et nostalgisk ønske om å bevare Ullevål sykehus, men et valg mellom to alternativer: Gaustad/Aker eller Gaustad/Ullevål/Aker.

Det siste vil gi et vesentlig bedre sykehustilbud, og økonomiske beregninger har vist en innsparing på 10-20 milliarder kroner. Likevel akter regjeringen å tvinge gjennom Gaustad/Aker-modellen. Dette til tross for at et klart flertall i Oslo kommunes bystyre, inkludert Arbeiderpartiet og Senterpartiet, går sterkt imot denne løsningen.

Mange fagmiljøer, inkludert Legeforeningen og Sykepleierforbundet, har vært imot Gaustad /Aker-modellen. Regjeringen har ikke klart å gi god begrunnelse for hvorfor man velger et alternativ som er dårligere og dyrere, slik det fremgår av punktene nedenfor.

Sykehuskapasiteten

Gaustad/Aker-modellen vil ikke kunne ivareta lokalsykehusbehovet for Oslos befolkning. Aker sykehus vil ikke kunne betjene bydelene Grorud-Stovner som opprinnelig planlagt. Den samlede kapasiteten er for lav til å dekke behovet for store deler av Oslos øvrige befolkning.

Med Gaustad/Ullevål/Aker-modellen vil et mindre utbygget Aker sykehus bli et fullverdig lokalsykehus for hele Groruddalen, og Ullevål vil gi tilfredsstillende sykehustilbud før øvrige Oslo. Gaustad kan videreføre Rikshospitalets høyspesialiserte virksomhet med landsfunksjoner som i dag.

Kapasitet i byggeperioden

Med Gaustad/Aker-modellen blir aktiviteten betydelig redusert i byggeperioden, grunnet rivning av bygningsmasse på Gaustad og utbyggingen nær øvrige bygninger, som gir redusert behandlingskapasitet over lang tid. Utbygging på Ullevål kan skje på frie arealer før rivning av utdaterte bygg og drifting av oppdaterte bygg skjer uforstyrret.

Delta i OsloDebatten

Har du en mening om denne saken, eller et annet tema? Send inn ditt debattinnlegg her

Oslo-folk har mange meninger om byen sin, og Avisa Oslo ønsker å publisere flere personlige og originale innlegg som beriker samfunnsdebatten.

Høyspesialiserte funksjoner

Det er viktig å ha et Rikshospital der landsfunksjonene og planlagte høyspesialiserte funksjoner er skjermet for omfattende akuttoppgaver. Akutt virksomhet med øyeblikkelig hjelp-pasienter griper forstyrrende inn i planlagt aktivitet, fulgt av utsettelser og avlysning av planlagte aktiviteter. I Gaustad/Aker-modellen vil dette gå ut over den høyspesialiserte virksomheten, som uansett skal foregå på Gaustad.

Med Gaustad/Ullevål/Aker-modellen vil nesten all akuttkirurgi foregå ved Ullevål og Aker, og spesialfunksjonene på Gaustad kan gjennomføres uforstyrret.

Traumesenter

Oslo har på Ullevål et traumesenter med landsfunksjoner. Senteret har høstet stor internasjonal anerkjennelse. Et samstemt fagmiljø advarer sterkt mot å flytte denne virksomheten, og dermed bryte opp etablert toppkompetanse ved å dele funksjonen mellom Gaustad og Aker.

Psykiatri

I Gaustad/Aker-modellen skal hovedomsorgen for psykiatri og rusproblemer foregå i nye bygninger på Aker sykehus, nær et sterkt trafikkert Sinsen-kryss. Trange forhold, mye støy og lite uteareal tilsier at dette er en dårlig løsning, og klinikkledelsen og det øvrige fagmiljøet har gått imot denne løsningen.

På Ullevål vil man kunne videreføre og bygge ut psykiatri/rus-omsorgen med døgnbehandling i rolige omgivelser og med tilstrekkelig kapasitet.

Oppsummert er Gaustad/Ullevål/Aker det klart beste alternativet. Som vi ser er det tungtveiende argumenter for å velge denne modellen: Større samlet behandlingskapasitet, utbygging uten langvarig innskrenkning i driften, skjerming av høyspesialiserte funksjoner, bedre psykiatritilbud, bevart traumesenter, tilrettelegging for fremtidig utbygging samt bedre beskyttelse ved pandemi og terror/krig. Utbyggingen og dermed kostnadene kan også lettere fordeles over tid, og dermed i mindre grad vanskeliggjøre finansiering av andre sykehusprosjekter.

Les flere debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Ullevål sykehus: Johansen gjennomskuer ikke det desperate salgstrikset

Les også

Serien «Borgen» gjør skam på en normal fase i kvinners liv

Les også

Overlege i ungdomspsykiatri: Kan best beskrives som et generasjonstraume

Les også

Det trengs ikke et mirakel for å redde Ullevål