Nedleggelsen skjer som en følge av kommunens russtrategi. De neste to årene skal 52 institusjonsplasser legges ned. Fredensborg hus har 32 av disse plassene. I tillegg vil 20 plasser fra ideelle organisasjoner bli borte.

Totalt forsvinner 182 av kommunens 657 institusjonsplasser de neste ni årene.

– Frp er ikke enige med byrådet i deres strategi, sier Aina Stenersen (FrP), leder av Oslo kommunes helse- og sosialutvalg.

Bekymret

Hun mener byrådet ønsker å vri ansvaret over på bydelene, mens det er behov for akuttplasser i sentrum.

– Alle er enige om at et hjem er svært viktig, men rusavhengige må også ha hjelp til å beholde hjemmet, hjelp til å lage seg nye nettverk, bekjempe ensomhet, og få botrening. Det er også enkelte som trenger en akuttplass for kortere eller lengre tid, samtidig som man har egen bolig, sier Stenersen og legger til:

– Det er ikke så enkelt som å legge ned institusjonsplasser. Bydelene har også kommunale åpningstider på sine tjenester og tiltak, og dette er en gruppe som trenger fleksible tjenester hele døgnet, sier Stenersen.

Hun mener det ikke finnes tilstrekkelige tilbud i dag for å hjelpe rusmisbrukerne og bekymrer seg for økonomien.

– Vi ser også at byrådet i sitt budsjett for 2022 kutter i midlene til bydelene og dette er midler som ofte kuttes i Helse- og omsorgssektoren. Det er bekymringsfullt, sier Stenersen.

Ikke overrasket

Byråd Rina Mariann Hansen påpeker at de ikke skal legge ned alle rusinstitusjonsplassene.

– Jeg er ikke overrasket over at Frp fremdeles mener det de mente i april da Temaplanen var til behandling i bystyret. Da stemte 52 av 59 bystyrerepresentanter for planen, bare Frp og Rødt stemte mot, sier Hansen.

(Saken fortsetter under bildet)

Hun sier at bystyret har bevilget særskilte budsjettmidler til bydelene siden 2016.

– Vi foreslår at bevilgningene fortsetter i 2022. At folk med rusproblemer skal få tilbud om egen bolig i bydelene er en ønsket endring av ruspolitikken i Oslo, forankret i bystyret. Målet er at innbyggere med rusproblemer får bo godt og trygt i eget hjem og leve selvstendige liv med tilgang til tjenester i bydelen der de bor. Flere skal få oppfølging lokalt og bydelene har etablert mange tjenester innenfor rus, psykisk helse og booppfølging, sier hun.

Dette vedtok byrådet

Byrådet fattet dette vedtaket 30. september 2021:

1. Byrådet vedtar Handlingsplan for Oslo kommunes rusinstitusjoner 2022 –2023.

2. Med virkning fra 1.1. 2022 avvikles Fredensborg hus med 32 plasser, derav seks akuttplasser, 20 utrednings- og videreformidlingsplasser og seks mestringsplasser.

3. Med virkning fr a 1.7.2022 reduseres kjøp fra ideelle leverandør er med 20 plasser i ressurssenter.

4. Måltallet for tjenestekategorien mestringsplasser justeres og økes med 16 plasser.

5. Måltallet for tjenestekategorien utrednings- og videreformidlingsplasser justeres og reduseres med 16 plasser.