– Det refereres til områdesatsingen i Oslo sør som en løsning, uten at det stilles kritiske spørsmål om den svarer på utfordringene, sier Heidi Grymyr.

De siste ukene har Mortensrud blitt satt under lupen. Etter at en 20 år gammel mann ble skutt og drept på Lofsrud skole på Mortensrud for noen uker siden, har flere pekt på store utfordringer i området. Bydelen har blant Oslos høyeste arbeidsledighet og størst frafall fra videregående. Mange har pekt på at unge på Mortensrud ikke har noe sted å være.

– Ikke plass og tilbud til de som bor her

– Under minnestunden så jeg alle ungdommene som kom for å vise respekt, og jeg måtte spørre meg: Hvor er de til vanlig? Har de steder å være og aktiviteter å delta på? Etter tragedien har flere pekt på at det ikke finnes noen steder for ungdom og unge voksne i nabolaget vårt, sier Grymyr og tar en pause:

– Det er rett og slett ikke nok plass og tilbud til de som bor her. Likevel vil kommunen bygge flere boliger, i stedet for å skape de møteplassene som trengs.

Hun er engasjert i Aksjonsgruppe Mortensrud, et innbyggerinitiativ som har engasjert seg i utbyggingen av nabolaget. Mortensrud-prosjektet skal bidra til at Mortensrud får bedre levevilkår og et godt oppvekstmiljø. Det skal bygges skole og kulturskole, nye idrettsanlegg, gangstrøk og parker, og sykehjem, omsorgsboliger, bibliotek, frivilligsentral og fritidsklubb.

Samtidig er det planlagt en storstilt boligutbygging i området, på de såkalte «felt 16», «felt 18», og «felt 20» og Stenbråtveien 13-63, skogstomter som er eid av Oslo kommune og Obos Nye Hjem.

– Det er nå det satses på Mortensrud og det er bra, men da må det satses på rett måte, sier hun.

For lite hall- og banekapasitet

Aksjonsgruppa mener kommunen bør skrote planene om omsorgsboliger og sykehjem som er planlagt på generasjonstunet på Mortensrud-prosjektet, og i stedet frigi plassen til flere idretts anlegg og væresteder for ungdom.

Hun peker på at hallkapasiteten i den planlagte flerbrukshallen er for liten og for lite banekapasitet. Mortensrud-prosjektet har så mange bygg og anlegg på tomten at arealkapasiteten er sprengt. Aksjonsgruppa mener man bør flytte syke- og omsorgshjemmet for å få mer plass til idretts- og aktivitetsanlegg for barn og unge, samt væresteder.

– Slik planene er i dag, er det planlagt altfor lite hall- og baneareal, og altfor lite plass til ungdommene som allerede bor her. Hvis man i tillegg tenker på enda flere innbyggere med en planlagt stor boligutbygging, er det faktisk litt krise. Vi har to idrettslag på Mortensrud og karateklubb. Idrettstilbudet er så bredt og godt, at det vil bli for liten bane- og hallkapasitet når alt står ferdig. Det kan føre til at idrettslagene ikke kan gi det tilbudet de ønsker. På grunn av for lite plass et område som vårt, kan ikke barn og ungdom stå på ventelister for å være med på aktiviteter, mener Grymyr og legger til:

– Mortensrud har lenge ventet på nye anlegg, dagens plasthall er sliten, men når den skal erstattes med en lenge etterlengtet flerbrukshall blir det meningsløst hvis hallkapasiteten ikke vil dekke områdets idrettstilbud nå og for vekst i årene som kommer.

– Vi må også ha steder for eldre ungdom og unge voksne, det mangler i dagens planer

Grymyr mener av at utbyggingen må løse de utfordringene Mortensrud har. Hun viser til HKH rapporten for 2021, en kartlegging av ungdomsmiljøet på Mortensrud, som peker på at ungdommene i økende grad opplever kriminalitet og uro i ungdomsmiljøet, mangel på jobb og jobbsøkerkompetanse, og at de har få væresteder.

– Mortensrud er et fantastisk sted. Men det er også et sted med store levekårsutfordringer, og det mener jeg at man må ta høyde for når man nå skal satse på Mortensrud, sier hun.

Heidi flyttet til Mortensrud i 2002. Begge barna hennes har hatt store deler av oppveksten sin her, et steinkast fra både skogen og T-banen til sentrum.

På Mortensrud finnes det allerede en rekke tilbud, mange av dem knyttet til sport og idrett.

– Det er en del tilbud til barn og unge, men jo eldre de blir jo færre blir tilbudene. Vi må også ha steder for eldre ungdom og unge voksne, det mangler i dagens planer, sier Grymyr og fortsetter:

– Etter tragedien forrige uke, har alle på sett og vis snakket om det samme: Det mangler steder for ungdommer og unge voksne å være på Mortensrud. Får vi økt banekapasiteten til to 11er baner vil det gi mulighet for å kunne spille løkkefotball på kvelden, eller at det er tilrettelagt for væresteder inne og ute istedenfor at man problematiserer at unge henger rundt.

– Vi syns jo det har vært så fint å bo her på Mortensrud, men vi vet også at det er et område med store utfordringer. Nå vil vi at man skal bygge for at de neste generasjonene også får en fin oppvekst i et Mortensrud som møter deres behov. Det er fint og viktig å snakke om det medmenneskelige og relasjonene som trengs for å skape trygghet og gode oppvekstvilkår, men for å bygge de relasjonene må det faktisk også finnes fysisk areal for det.


Vil ha færre boliger

For å få mer areal til barn og unge i Mortensrudprosjektet foreslår aksjonsgruppa å fjerne omsorgsboligene og sykehjemmet fra generasjonstunet på Mortensrudprosjektet og flytte dem til et av feltene som i dag er planlagt for boligutbygging. Grymyr anerkjenner at det er et kontroversielt forslag.

– Oslo trenger boliger, og Oslo trenger sykehjem, men vi mener at sykehjem og omsorgsboliger kan få en bedre plassering på et av de andre utbyggingsfeltene på Mortensrud

Oslos byutviklingsplan fram mot 2040 er å bygge nye boliger spesielt rundt kollektivknutepunkt, som Mortensrud er.

– En byutvikling med ønske om mange nye boliger nær kollektivknutepunkt kan ikke skje på bekostning av oppvekstmiljøet for barn og unge i Oslo øst. Vi bør ofre noen boliger og ha fokus på å bygge ut Mortensrud på barn og unges premisser, mener Grymyr.

Nå ber hun de som styrer Mortensrudprosjektet og områdeutviklingen på Mortensrud om å tenke seg om:

– Byutvikling kan bidra til å løse mange problemer i et område, men det kan også øke dem. Nå må kommunen med byrådet og bystyret ta inn over seg hva Mortensrud trenger.

Torsdag er det folkemøte på Mortensrud, hvor bydelen, Utdanningsetaten og Oslo politidistrikt inviterer beboerne på Mortensrud, for å informere om sitt arbeid. Grymyr håper at møtet vil åpne opp en dialog for å se på Mortensrudprosjektet på nytt.

Mortensrudprosjektet kommer på offentlig høring høsten/vinteren 2021.