Selskapet fikk i oppdrag av byrådet å gjennomgå prosjektet Ny Vannforsyning, som skal sørge for en ny vannforsyning til Oslo via tunnel fra Tyrifjorden, og avlaste kommunens avhengighet av Maridalsvannet som drikkevannskilde.

Torsdag i forrige uke smalt bomben: Prosjektet går på en milliardsprekk, og blir langt dyrere enn antatt. Opposisjonen har kalt inn byråd Lan Marie Berg til høring, som finner sted onsdag.

På en pressekonferanse fredag i forrige uke sa Berg at det ikke var riktig å dele informasjon om saken før tallene fra Holte Consulting var kvalitetssikret. Byrådet mottok rapporten fra selskapet 10. mai, men Berg fikk allerede før jul informasjon om at prosjektet kunne gå på en sprekk.

Avisa Oslo har fått innsyn i Holte Consultings rapport. Over 100 sider går de gjennom prosjektet. De trekker følgende slutninger:

  • Prosjektorganisasjonen er for tynt bemannet i enkelte roller, sett i lys av kompleksiteten, utstrekningen og avhengigheten av nøkkelpersoner. Organisasjonen er sårbar ved frafall, og den lange prosjektperioden understreker dette. Dette øker risikoen i prosjektgjennomføringen.
  • Ytterligere identifiserte kutt har varierende grad av realisme. Potensialet for kutt bør være større enn det som er identifisert for et prosjekt av denne størrelsen.
  • Fremdriftsplanen er realistisk, men den har for liten slakk mot sluttfristen og er dermed svært sårbar for forsinkelser. Total slakk er ett kvartal, og dette er for lite til å håndtere endringer i tidsplanen på en betryggende måte. Den korte slakken vil fort bli spist opp dersom det oppstår forsinkelser der det er avhengigheter mellom entreprisene fram mot sluttdato.
  • Det var vanskelig å fange opp markedsutviklingen som bidro til kostnadsøkningen i forkant.
  • Prosjektorganisasjonen bør økes. Manglende vurdering av usikkerhetene i prosjektet gjør at kostnadsrammen som ble beregnet, ikke er realistisk,

BAKGRUNN:

Dette er prosjektet

Fra den sørøstlige delen av Tyrifjorden skal det bygges en nesten to mil lang råvannstunnel, hvor vann føres til et vannbehandlingsanlegg på Huseby. Herfra skal vannet føres i en ny tunnel til Sagene, hvor vannet blir en del av stamnettet til Oslos vannforsyning og -distribusjon.

Prosjektet har startet arbeid i fjellet på Huseby, som ble langt dyrere enn antatt. Det største prosjektet, råvannstunnelen, er satt på vent, fordi tilbudene som kom inn var mye dyrere enn forventet.

– Til sammen utgjør avvikene på de to entreprisene så store beløp, at vedtatt budsjett ikke vil være tilstrekkelig til gjennomføring av prosjektet, heter det i rapporten.

Foreløpig går prosjektet etter planen. Den nye vannforsyningen er et krav fra Mattilsynet, og har frist i 2028.

Holte anerkjenner kompetansen til de involverte i prosjektet, men mener den er smurt for tynt utover, og at de kan få problemer med å håndtere utfordringer underveis.

– Vi oppfatter at det at det er svært stor arbeidsbelastning på enkeltpersoner, typisk de med tyngst erfaring og kompetanse. Vi anser at nøkkelkompetansen sitter på for få enkeltpersoner, skriver de i rapporten.

Den store trusselen

I tillegg til gigantprosjektet fra Tyrifjorden til Huseby og videre til Sagene, skal rent vann føres videre inn på stamnettet i Oslo. Rent vann skal videre til Disen, Trosterud og dagens renseanlegg ved Maridalsvannet. Dette prosjektet er under utredning.

Holte Consulting advarer mot manglende framdrift i dette prosjektet:

– Det er derfor svært viktig at plan- og bygningsetaten, som er forsinket i planprosessen med NVO-S (stamnettet, journ.anm.), tydelig henstilles om å fastsette behandlingen av NVO-S som deres største prioritet i 2021, og at planarbeidene bør ferdigstilles så raskt som mulig, heter det i rapporten.

Det kan bli kritisk for om prosjektet blir ferdig i tide.

– Utsatt investeringsbeslutning NVO-S til 24.11.21 er på kritisk linje og utgjør en trussel mot sluttfrist. Det er viktig å ha kontroll med kritisk linje. Sensitivitetsanalyser bør vurderes. Sensitivitetsanalyser viser hvor sensitiv prosjektet er for endringer på kritisk linje underveis i prosjektløpet, og hvor robust fremdriftsplanen er, skriver Holte Consulting.