Kommunerevisjonen slår fast at rutinene i Oslo kommune ikke var gode nok da byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) var inhabil i flere byggesaker.

Det slås fast i en rapport fra Kommunerevisjonen som skal til behandling i kontrollutvalget i Oslo kommune førstkommende tirsdag.

Bakgrunnen er at MDG-politiker Hanna Marcussen, som ble byråd for byutvikling i Oslo da de rødgrønne tok over makten etter valget 2015, har to søsken som begge er arkitekter.

Det har gjort at hun er inhabil i byggesaker som kommunen har håndtert. Til tross for at det ble løst ved at kollega Lan Marie Berg håndterte sakene, slår forvaltningsloven fast at hele etaten hennes er såkalt avledet inhabil – altså at dersom sjefen din er inhabil, er også du det.

I fjor slo en advokatrapport fast at to av 262 byggevedtak var ugyldige som følge av det.

Se svaret fra Hanna Marcussen lenger ned i artikkelen.

«Betydelige mangler»

I ettertid har Kommunerevisjonen fått i oppdrag å undersøke om Marcussens byrådsavdeling har håndtert habilitetsspørsmålet på en tilfredsstillende måte.

«Forvaltningsrevisjonen viser at Byrådsavdeling for byutvikling hadde etablert rutiner og praksis som kunne bidra til at forhold av betydning for byrådenes habilitet ble avdekket, vurdert og avklart. Samtidig avdekket forvaltningsrevisjonen svakheter og til dels betydelige mangler», lyder konklusjonen.

Videre slår revisjonsrapporten fast at byrådsavdelingen ikke iverksatte tilstrekkelige tiltak for å bidra til at sakene der Marcussen var inhabil, ble behandlet i tråd med habilitetsreglene.

– Problemstillingen her er at byråden ikke har gitt nok informasjon til sin egen byrådsavdeling for å passe på habilitet. Avledet habilitet er ikke mer komplisert enn direkte habilitet. Når hun er byråd, blir hennes byrådsavdeling og underliggende etater inhabile i å behandle saker der hennes bror og søster er part. Er man ikke åpen om det, svekker det tilliten, sier Ola Kvisgaard (H), leder for kontrollutvalget i Oslo kommune.

«Uforholdsmessig lang tid»

Rapporten slår fast at det ikke var etablert et godt nok system for å fange opp når Marcussens søster begynte å arbeide med saker i Oslo kommune:

«Byrådsavdelingen synes også å ha brukt uforholdsmessig lang tid fra den fikk opplysningene om søsterens nye rolle i arkitektfirmaet, til eventuelle konsekvenser av dette ble avklart. Byrådsavdelingens vurderinger av byrådens habilitet var ikke alltid dokumentert og arkivert som forutsatt».

Det tok «flere år» før det ble iverksatt «tilfredsstillende tiltak som kunne bidra til at alle saker hvor byråden var inhabil ble behandlet i tråd med habilitetsreglene», heter det videre fra Kommunerevisjonen.

– Kunne vært håndtert bedre

– Det er ikke spesielt framoverlent å vente seks år med å varsle tiltak. Dette kunne vært håndtert bedre og raskere, mener Kvisgaard.

I innstillingen til vedtak i kontrollutvalget, heter det følgende:

«Bystyret forutsetter at byrådsavdelingene gjennomfører tiltak i samsvar med Kommunerevisjonens anbefalinger og merker seg at Byrådslederens kontor vil følge opp og bidra til dette arbeidet».

– Det er ikke kritikkverdig med inhabilitet i seg selv, men det er problematisk når det ikke blir avdekket og det ikke er åpenhet rundt det, oppsummerer Kvisgaard.

Avisa Oslo har vært i kontakt med byrådsavdelingen til Marcussen og bedt henne om å kommentere rapporten.

– Jeg ga tydelig beskjed om mine habilitetsforhold da jeg ble byråd høsten 2015. Jeg forventet at dette ble fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Byrådsavdelingen min brukte for lang tid på å avklare at Plan- og bygningsetaten var avledet inhabile og derfor fattet etaten vedtak i flere de ikke skulle behandlet. Dette er ryddet opp i ved hjelp av ekstern juridisk ekspertise og alle vedtakene er gyldige, sier Marcussen i en uttalelse.

– Det ble brukt for lang tid på å avklare omfanget av habiliteten og lage nye rutiner. Dette redegjorde jeg for overfor bystyresiden og kontrollutvalget i årsskiftet 2019/20. Jeg er glad for at vi har fått ryddet opp i dette og fått nye rutiner på plass, fortsetter hun.

Byrådslederens uttalelse

I rapporten kommer det frem også at det ble innhentet en uttalelse fra byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Uttalelsen ble gitt 8. november i år, og gikk ut på at «rapportens konklusjoner og anbefalinger vurderes som nyttige for arbeidet med habilitetsspørsmål. Byrådslederen vil følge opp og bidra til de to byrådsavdelingenes arbeid med å vurdere iverksettelse av tiltak på bakgrunn av rapportens konklusjoner og anbefalinger, herunder vurdere fellesrutiner i samarbeid med de øvrige byrådsavdelingene», ifølge rapporten.

Det har foreløpige ikke lyktes for Avisa Oslo å få en utdypende kommentar fra Johansen.