– Det er en kollisjon mellom hva de fødende og kommunen ser, og hva helseforetakene og helseministeren ser. Det virker som om det er Stortinget som må redde ABC nå, sier bystyrerepresentant for Venstre, Marit Kristine Vea.

Dette er saken

Det har stormet rundt Oslo universitetssykehus etter at det i begynnelsen av november ble kjent at sykehuset må redusere tilbudet til fødende på grunn av jordmormangelen.

  • Grepene innebærer en nattstenging av fødegynmottaket og at ABC-klinikken helgestenger.
  • Ledelsen ved OUS sier dette om nedstenignen: «Beslutningen er basert på en vurdering av medisinsk forsvarlighet. Vi har gjort en risikovurdering basert på det faktum at vi mangler jordmødre, som er den eneste yrkesgruppen som kan stå i forløsning. Vi samler fagfolk på færre enheter for å sikre pasientsikkerheten. Ledende fagfolk i vår kvinneklinikk står bak denne vurderingen.»
  • Du kan lese alt om nedstengingene her.

Forslaget fra Venstre stiller krav til regjeringen om sikre helårsdrift ved ABC, og at de skal legge frem en konkret plan for å beholde og rekruttere jordmødre ved norske fødeavdelinger.

Krever at ABC gjenåpner

Også partileder i Venstre, Guri Melby, er tydelig på hva de mener må gjøres:

– Vi krever at OUS må så raskt som mulig avvikler helgestengingen. Vi må ha en garanti om at ABC-klinikken skal videreføres og at den sakte nedbyggingen av tilbudet må stanse. Det trengs det en tydelig instruks om videreføring. Det handler om en sikkerhet for fremtida, også for å sikre at de jordmødrene som jobber der blir værende, sier Guri Melby.

Dette er ABC-enheten

ABC-enheten, eller ABC-klinikken på Ullevål er en jordmorstyrt enhet.

  • Svangerskapsoppfølging, fødsel og barseltid foregår på samme sted med samme personale.
  • Landets mest kjente fødested for naturlige fødsler, hvor over halvparten av fødslene skjer i vann.
  • Primært et tilbud til friske gravide.
  • Ca. 1000 gravide søker seg hit hvert år. Enheten tar rundt 500 fødsler.

– Noen vil kanskje bli litt overrasket over at Venstre er partiet som går inn for å overstyre helseforetaket?

– Stortinget har lagt noen klare føringer for hvordan føde- og barseltilbudet skal være. Likevel går utviklingen i helt feil retning. Da er det riktig at politikerne går inn og gir et klart signal om at fødsels- og barselomsorg skal prioriteres. Noen må ta ansvar når både sykehuset og regjeringen svikter, sier Melby.

Det er snart 14 år siden Stortingsmeldingen om fødsels- og barselomsorg ble lagt frem. Her ble ansvaret for en helhetlig fødsels- og barselomsorg plassert i helseforetakene og i kommunene. Målet var å «oppnå bedre helhet i tjenesten». Her slås det også fast at det skal være tre nivåer i en differensiert fødselsomsorg: Fødestue, fødeavdeling og kvinneklinikk.

– Helseforetakene har sviktet fundamentalt over tid. De har ikke løst problemene som det ble varslet om allerede i 2009, sier Vea.

Helseministeren: Har tillit til foretakene

Avisa Oslo har tidligere stilt helseminister Ingrid Kjerkol en rekke spørsmål knyttet til helgestengingen av ABC og den kritiske jordmormangelen ved OUS, blant annet om hvorfor regjeringen ikke har gått inn for å instruere OUS i denne saken.

– Helseforetakene har ansvar for å sikre forsvarlig drift og bemanning, og jeg har tillit til at de gjør det i samarbeid med fagfolkene, skrev Kjerkol da til Avisa Oslo.

– I prinsippet er jeg enig i at Helseforetakene er bedre på sykehusledelse enn det politikere er, men når foretakene ikke følger de politiske føringene som er gitt, så må vi faktisk gripe inn, sier Melby.

– Jeg syns det er skuffende at helseministeren ikke gir noen instrukser til OUS i denne saken, eller har vist at dette er en viktig sak for henne og regjeringen. Det er en alvorlig krise i fødselsomsorgen, og det virker det som verken helseministeren eller sykehuset tar på alvor, sier Melby.

– Vi har en helseminister som er veldig fraværende i denne saken og overlater alt til helseforetakene, selv om ting går i feil retning. Det synes jeg er en hån mot alle de kvinnene og familiene som har engasjert seg sterkt i dette, skyter Vea inn.

Avisa Oslo har stilt Kjerkol spørsmål om hvorfor ministeren har vært stille i kjølvannet av nedstengingen.

– Jeg engasjerer meg i disse viktige debattene om kvinnehelse og fødetilbud i hele landet, også når det gjelder tilbudet i Oslo. Det er derfor vi prioriterer å utdanne flere jordmødre og setter et helhetlig føde- og barseltilbud på dagsorden, svarte Kjerkol.

Et spørsmål om forsvarlighet

Administrerende leder ved OUS, Bjørn Atle Lein Bjørnbeth uttalte i Avisa Oslo at reduksjonen i fødetilbudet ved sykehuset er en konsekvens av en risikoanalyse, og at man så seg nødt til å stenge ABC «for å sikre forsvarlig drift i helger».

Melby er enig i at forsvarlig helseomsorg er selvfølgelig førsteprioritet, men sier at å stenge ABC bidrar ikke til et bedre tilbud, men tvert imot kan føre til ytterligere jordmorflukt.

– Hadde dette vært en akutt mangel på jordmødre, og noe man måtte gjøre en kort periode, så hadde det vært en ting, men det er vanskelig å ikke se dette i sammenheng med de langsiktige planene for fødselsomsorgen i Oslo, sier Melby

Hun viser til at det ikke er planlagt noen videreføring av ABC-enheten på det nye storsykehuset.

– Det er vanskelig å ha tiltro til at OUS ønsker å gjøre noe for å beholde tilbudet.

– For enkelt å skylde på jordmormangel

– Det er for enkelt å skylde på jordmormangel. OUS sliter med å holde på jordmødrene sine, og det er særlig et problem på de store fødeavdelingene. Jordmorforening og tillitsvalgte har slått alarm om dette gang på gang. De orker ikke å stå i jobben sin på grunn av høy arbeidsbelastning og lav grunnbemanning. Likevel virker det ikke som om sykehusledelsen har noen plan om å bedre arbeidsforholdene, sier Vea og legger til:

– Tiltaket for jordmormangel kan ikke være å legge ned den ene avdelingen som klarer å rekruttere og beholde jordmødre. Tiltaket må være å se på jordmødrenes arbeidsvilkår på de andre avdelingene, men det har vi ikke fått noen signaler om at de gjør, sier Vea.

Avslutningsvis understreker de to politikerne at dette ikke «bare handler om ABC»:

– Vi blir ikke fornøyde hvis ABC videreføres, men ingen andre grep tas på de andre fødeavdelingene. Den gode og kontinuerlige omsorgen kvinner får på ABC, må bli et tilbud for alle kvinner, uansett om de føder naturlig eller ikke. Det trengs en god plan for å rekruttere og beholde jordmødre på de store avdelingene, samtidig som gode tilbud som ABC bevares og styrkes, sier Melby.

Les også

Tobarnsmoren advarer mot nok en nedstenging: – Den fødselen jeg hadde på Ullevål unner jeg ingen