Siden 2015 har Ruter jobbet med å realisere målet «Fossilfri 2020». Det innebærer at bussoperatører kun skal bruke fornybar energi.

Derfor har Ruters i sine siste kontrakter stilt krav til fossilfritt drivstoff, og selskapet anslår grovt å med 165 millioner kroner i ekstrakostnader til fossilfri drift bare i 2021.

Ruter har tidligere skjøvet på målet grunnet at veibruksavgifter på biodiesel har gitt ekstrakostnader for kollektivselskapet. Nå kan imidlertid «Fossilfri 2020» ende opp med å aldri bli realisert.

Årsaken er at regjeringen og Miljødirektoratet ikke regner det som sikkert at Ruter, som eies 60 prosent av Oslo kommune, sin omfattende bruk av biodrivstoff har noe reell positiv klimaeffekt.

I 2021 vil Ruters busser bruke cirka 30 millioner liter flytende drivstoff. Dersom alt dette blir regnet som fossilt drivstoff, gir dette utslipp på 80 000 tonn CO₂, sammenlignet med planlagt beregnet null i CO₂-utslipp, ifølge Ruter selv.

«Svært vanskelig situasjon»

At byrådet potensielt kan komme til å foreslå å oppheve målet, kommer fram i kommunikasjon mellom kollektivselskapet og miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

E-postutvekslingen gjaldt «Klimaplan for 2021-2030», som skal behandles av Stortinget den 8. april.

Hvis ikke flertallet da endrer det regjeringen har lagt fram, blir ikke Ruters krav om 100 prosent fossilfrie busskontrakter, der biodiesel brukes, regnet for å ha noen positiv klimaeffekt. Ruter understreket i sitt brev til byrådet at regjeringens planer setter kollektivtransporten i «en svært vanskelig situasjon».

«Med de nye rammevilkårene vurderer Miljødirektoratet at klimaeffekten av 100 prosent flytende biodrivstoff i veitransportkontrakter er nær null», skrev Ruter.

Derfor vil regjeringen nulle ut klimaeffekten

Statens omsetningskrav for biodrivstoff er årsaken til utnullingen.

For å stimulere til salg av biodrivstoff krever staten at 24,5 prosent av alt drivstoffet en leverandør selger er biodrivstoff.

Kravet er nasjonalt. Dermed kan en leverandør selge mindre biodrivstoff ellers hvis Oslo kommune og Ruter kjøper opp store mengder, og sørger for at de fyller opp leverandørens kvote.

– Dermed gir ikke det biodrivstoffet Oslo kommune krever når de kjøper inn tjenester automatisk en klimaeffekt, forklarte klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn overfor Avisa Oslo tirsdag.

– I hvilken grad er det motiverende for Oslo og andre kommuner hvis det ikke gjør noen forskjell om busser går på biodrivstoff enn vanlig diesel?

– Jeg kan ikke forstå at det er spesielt motiverende hvis leverandører omsetter femti prosent biodrivstoff i Oslo, og null prosent andre steder, svarte Rotevatn.

Vil vurdere å oppheve mål

Dersom Rotevatn får det som han vil, skriver miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg til Ruter at byrådet må vurdere å foreslå å oppheve «Fossilfri 2020»-målet.

– Oslo bruker mange titalls millioner kroner hvert år for at kollektivtilbudet i Oslo og bygg og anleggsdrift for kommunen skal være fossilfritt. Dersom det ikke gir klimagevinst, kun økte kostnader, å holde fast ved dette målet, vil vi vurdere å foreslå at målet oppheves, bekreftet Berg i en e-post dagen etter Avisa Oslos intervju med Rotevatn.

– Vil det være aktuelt å sette en ny dato for når målet om fossilfri kollektivtrafikk skal nås?

– Vi ønsker at trafikken i Oslo skal bli fossilfri så raskt som mulig. Det har ikke noe poeng å sette en ny dato så lenge regjeringen ikke ønsker at vår bruk av fossilfritt drivstoff skal gi ekstra utslippsreduksjoner.

Må vurdere vanlig bensin og diesel

Byrådet og en rekke aktører som NHO, Regnskogfondet og Ruter at forhandlere som eksempelvis Cirkel K rapporterer offentlige innkjøp utenom omsetningskravet ved innkjøp av bærekraftig biodrivstoff.

Dermed vil disse innkjøpene ikke påvirke kravet om 24,5 prosents andel biodrivstoff ved salg til andre aktører.

«Med denne enkle løsningen kan vi fortsette å kjøre busser, lastebiler og varebiler uten klimagassutslipp og uten at andre drivstoffkunder får bruke mer fossilt drivstoff. Dette koster ikke staten en krone, og gjør oppgaven for næringsliv og kommuner over hele landet mye enklere».

I e-posten beskrev Berg fossilfritt drivstoff som «brua til nullutslipp».

«Hvis ikke denne endringen gjennomføres vil vi måtte vurdere å gå tilbake til vanlig, i hovedsak fossilt drivstoff, i kollektivtrafikken og i alle våre andre kjøretøy. Statens veileder sier offentlige myndigheter ikke bør prioritere penger til et tiltak som regjeringen «nuller ut» klimaeffekten av», skrev hun deretter.

Mener Oslo kan ordne opp selv

E-post-svaret fra Lan Marie Berg kom etter Avisa Oslos intervju med Sveinung Rotevatn.

Overfor ministeren viste avisa til byrådets misnøye med at omsetningskravet nullet ut klimaeffekten Oslo og Ruters biodrivstoffskontrakter har, hvorpå klima- og miljøministeren stilte seg uforstående til hva misnøyen gikk ut på.

Rotevatn mener at Oslo kommune kan sørge for en garantert klimaeffekt ved biodrivstoff-innkjøp hvis de selv stiller følgende krav til leverandøren:

At biodrivstoffet som kjøpes inn går utenom kvoten staten uansett krever at leverandøren selger.

– Det kravet står byrådet helt fritt til å stille selv, sa klima- og miljøministeren.

Uenige

På spørsmål om det kan være aktuelt fra regjeringens side å gå inn og støtte slike avtaler, viste ministeren til at regjeringen allerede har vært inne med betydelig støtte til elbusser i Oslo.

Rotevatn la også vekt på at regjeringen har satt som mål at alle busser skal være fossilfrie innen 2025.

– Da tenker jeg ikke at det er naturlig å gå inn med særstøtte til Oslo i mellomtiden, sa klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til Avisa Oslo.

«Oslos forslag, som NHO og miljøorganisasjoner støtter, vil ikke koste staten en krone. For meg er det ubegripelig at Venstre vil gjøre det vanskeligere for næringslivet og kommuner over hele landet å gjennomføre klimatiltak», skrev miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg på sin side dagen etter.