Aps gruppeleder i bystyret, Andreas Halse, innrømmer at en skroting av hele Fornebubanen kan være et alternativ for enkelte av partiets gruppemedlemmer.

– Det kan godt hende at det kommer til å være synspunktet til folk, det. Jeg vet ikke hvor mange som kommer til å lande på en konklusjon før man har hele bildet. Vi skal helst ha diskusjoner før byrådet legger frem sin sak, men jeg har ikke noen dato på det, sier han.

Gruppeleder Halse mener samtidig at det per nå ikke eksisterer en stor uenighet internt i fylkeslaget.

– Det er ikke sånn at det eksisterer en stor uenighet. Det vi har sagt til nå er at vi må ha et best mulig saksgrunnlag, så må vi ta den diskusjonen. Vi må finne ut av det vi kan finne ut av.

Bystyrepartiene skal i juni skal bestemme seg for om Fornebubanen skal fullføres eller ikke. Eller om det kan bli en mellomløsning med utsettelse eller nedskalering.

Flere Ap-topper bekymrer seg for at avtalen i for stor grad er i Viken og Bærums favør, og at den i for liten grad gagner viktige velgergrupper på Oslo øst. Avisa Oslo får bekreftet fra sentrale kilder at flere av Ap-toppene nå vurderer å gå inn for å stanse prosjektet.

Bakgrunnen er en prisøkning på 4,5 milliarder kroner, som gjør at den forventede kostnadsrammen er på 23,3 milliarder kroner. Samtidig har Viken og Oslo i Oslopakke 3-forhandlingene bestemt seg for å legge Majorstua stasjon på is. Det betyr at Fornebubanen ikke vil gi flere avganger østover, noe som bidrar til at flere bystyrepolitikere er skeptiske til å si ja til den økte kostnadsrammen.

I det samme anslaget er det lagt inn en margin på 3,1 milliarder kroner – altså kan den totale kostnaden ende opp med å bli hele 26,4 milliarder kroner.

LES OGSÅ: Utrolig, men sant: Nå kan Fornebubanen kan faktisk bli stoppet

Fra direktør i Fornebubanen, Irene Synnøve Måsøval, får Avisa Oslo opplyst at det pr. første kvartal i 2022 er brukt tre milliarder kroner på Fornebubanen.

De tre milliardene er brukt slik:

  • Planlegging, prosjektering og regulering 1,2 mrd.
  • Byggherre- riggkost og grunnerverv 0,7 mrd.
  • Entreprisekost 1,1 mrd.

Bekymring i SV

Også i Oslo SV er det usikkerhet knyttet til oppslutningen om den planlagte T-banelinja.

– Mange er bekymret og trenger å bruke litt tid på hva utfallet blir av å ta det ene standpunktet eller det andre. Fornebubanen er et viktig prosjekt, men flere er svært bekymret for hvor stor plass prosjektet får, sier SV-gruppeleder Ola Wolff Elvevold til Avisa Oslo.

– Å stanse Fornebubanen vil være dramatisk. Arbeidet er godt i gang, mange kontrakter er inngått og mange utbyggere vil bli berørt om banen stanses, lød advarselen fra miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) da hun i april erklærte at bystyrets partier på nytt må ta en avgjørelse i saken.

Avisa Oslo kjenner til at det kun er Stavs eget MDG av byrådspartiene som er klart og tydelig for Fornebubanen også slik situasjonen har utviklet seg.

Har ikke tatt en avgjørelse

Oslo SVs bystyregruppe har ikke landet i saken.

– Vi trenger å ha så bra oversikt og overblikk som mulig før vi kommer fram til en avgjørelse, sier gruppeleder Elvevold til Avisa Oslo mandag.

Oslopakke 3-enigheten mellom Oslo og Viken er på mange måter positivt, slik Elvevold ser det. Her framhever han den oppjusterte bompengesatsen, som både bidrar til økt finansiering av pakkas prosjekter og skal kutte trafikk og klimautslipp.

– Men samtidig er det en veldig krevende situasjon når en ser på porteføljen. Majorstua stasjon er, sammen med nytt signalsystem, en veldig avgjørende del av planene for økt kapasitet for hele T-banesystemet. Nå legges stasjonen på is, samtidig som det er mange viktige prosjekter som er langt unna finansiering, sier imidlertid Elvevold.

På spørsmål om hvordan stemninga er blant politikerne i Oslo SV han har snakket med,

Da Avisa Oslo ber SV-politikeren peke på noen av prosjektene han selv savner, peker han på ny T-banetunnel, trikk over Tonsenhagen og Ahusbanen. Han håper at en økt statlig finansiering av Fornebubanen kan endre gi bedre råd. Men enn så lenge har samferdselsminister Jon-Ivar Nygård stått fast på at de ikke øker andelen fra 66 til 70 prosent.

Og i mellomtiden er mange SV-ere bekymret for den store andelen en Fornebubane uten Majorstua stasjon får av pakka, ifølge gruppeleder Ola Wolff Elvevold.

– Kommer nok ikke til å stemme mot

Byrådspartiene SV, Ap og MDG sine samferdsels- og byutviklingspolitikere skal møtes mandag ettermiddag. Etter det Avisa Oslo forstår, blir det naturlig å diskutere Fornebubanen på det møtet.

Ofte henter byrådspartiene flertall hos Oslo Rødt i viktige saker. Da Avisa Oslo kontakter partiets byutviklingspolitiker Sofia Rana, sier hun at Fornebubanen-prosjektet «ikke kan kastes på folk flest».

– Vi mener staten må ta en større del av regninga her. Bompengeøkninga kommer til å gå ut over folk som allerede har det økonomisk vanskelig. Det er folk ute i Groruddalen for eksempel. Vi syns ikke at regninga skal lempes på dem. Dette går utover kollektivprosjekter i Oslo øst også, og det er vi imot.

Rana tror imidlertid ikke at Rødt kommer til å stanse Fornebubanen-prosjektet, men sier at bystyregruppa foreløpig ikke har bestemt seg for hvordan de kommer til å stemme.

– Det har vært diskutert delvis i gruppa, men vi har ikke landet hvordan vi stemmer, sier Rana.

Frp imot – Venstre ser negative sider ved pakka

Opposisjonspartiet Frp har varslet at de er kommer til å gå inn for full stans av Fornebubanen-prosjektet.

– Det er rett og slett fordi vi ser at kostnadene løper løpsk. Nå er smertegrensen nådd, sier partiets gruppeleder Camilla Wilhelmsen til Avisa Oslo.

Wilhelmsen forteller at det er utelatelsen av Majorstua stasjon var utslagsgivende for partiet.

– Jeg håper de andre partiene nå går i seg selv og ser på hvor mange av de andre samferdselsprosjektene i Oslo som blir skadelidende dersom vi fortsetter å bygge Fornebubanen.

Høyres Anne Haabeth Rygg har foreløpig ikke besvart Avisa Oslos henvendelser mandag.

Vil fullføre banen - men har to forutsetninger

Venstre-politiker Marit Vea sier på sin side at hennes parti vil fullføre Fornebubanen.

- Fornebubanen er navet i all kollektivplanlegging som er gjort i Oslo og omegn, og ligger til grunn for stort sett alt vi skal gjøre i samferdselssektoren de neste tiårene. Alternativkostnaden til å bygge banen er ukjent, men det er allerede klart at en avslutning av prosjektet vil medføre svært høye kostnader, økonomisk, samfunnsmessig og med hensyn til fremdrift i andre prosjekter, sier Vea.

- Samtidig er det sterkt behov for en styrket styring av prosjektet, som forhindrer ytterligere kostnadsøkninger og sikrer maksimal nytte av prosjektet. Det er også behov for å se på nye finansieringskilder, fortsetter hun.

Venstre mener derfor prosjektet må realiseres, men under forutsetning av at prosjektledelsen styrkes. En annen forutsetning er styrket finansiering.

- Når det gjelder kostnadene legger Venstre til grunn at staten, Oslo og Viken tar sin andel av regningen, og at det statlige bidraget økes tilpasset det nye kostnadsanslaget. Kostnader som ikke dekkes gjennom statlige bidrag og bidrag fra Oslopakke 3, må finansieres av Oslo og Viken. I praksis betyr det at statens finansiering må opp til 70 prosent av ny kostnadsramme, og at Oslo kommune og Viken tar opp lån for å finansiere resten. Grunneiere må også øke sine bidrag, sier Vea.