Avisa Oslo får bekreftet fra flere hold at justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) onsdag viste skisser av en versjon av fengselet med 170 plasser på Bredtvetskogen.

Avisa har også tidligere bedt om innsyn i et dokument som er sendt fra Kriminalomsorgsdepartementet (KDI) til Statsbygg med tittelen: «Nedskalert løsning på Bredtveit fra 214 til 170 plasser for menn, og fortsatt 50 plasser for kvinner» – hittil uten å få sett på dokumentet.

Antallet plasser er mer enn en halvering av de 350 plassene som lå i det opprinnelige forslaget, og er 47 færre enn forrige forslag til fengsel på Bredtvetskogen. Tidligere forslag har møtt massiv lokal motstand.

MDG og SV avfeier de nedskalerte planene blankt, og Høyre mener regjeringen bør lete andre steder enn Bredtvetskogen. Disse partiene har 30 av bystyrets 59 representanter, og har dermed makt til å blokkere planene.

De lokale aktivistene frykter at fengselsplanene vil ta av skogen og ødelegge friluftsområdet til et område i Groruddalen med få andre alternativer. De nye skissene tatt vekk grunnene til å protestere, mener både Oslo SVs gruppeleder Ola Wolff Elvevold og Sabina Syed i MDG.

SV og MDG negative til planene

– Det er fremdeles et betydelig tap av skogen og friområdet. Det er vi imot, sier Elvevold.

– Selv om de har nedskalert så oppfatter jeg dessverre forslaget fortsatt som svært problematisk. Det er fortsatt massivt, de tar fortsatt mye grøntareal og vil kraftig redusere områdets kvaliteter med tanke på rekreasjon, sier Syed.

MDG-eren Syed berømmer samtidig justisminister Mehl for initiativet til dialog med Oslos politikere. Også Høyres Anne Haabeth Rygg og Venstres Hallstein Bjercke er glade for initiativet.

– Det var et positivt initiativ. Dette er den femte eller sjette justisministeren som har håndtert Oslo fengsel-saken mens jeg har vært politiker, og Enger Mehl er den første som tar et slikt initiativ, sier Bjercke.

Han mener at det er positivt at det nyeste, nedskalerte prosjektet tar mindre av naturen enn det tidligere. Samtidig lover han at å verne om naturen i Bredtvetskogen vil veie tungt når Venstre skal ta en grundig vurdering av skissene.

– Kan ikke gi bort stadig nye grøntområder

– Dette er en krevende sak, for det er mange hensyn som må veies opp mot hverandre. Du har hensynet til de ansatte, men også til innsatte. Blir fengselet liggende i Oslo vil det være enklere for innsatte å holde kontakt med sine nærmeste enn om de flyttes ut av byen, og det er ingen hemmelighet at det er krevende å finne en egnet tomt i Oslo, innleder Høyre-gruppeleder Rygg.

– Det er lett å se til grønne områder, og tenke at her kan vi bygge, men kanskje er det de grønne områdene vil skal prise høyest her i byen. Det er mye kritisk infrastruktur som skal bygges i Oslo, og vi kan ikke gi bort stadig nye grøntområder gang etter gang, fortsetter politikeren.

Samtidig påpeker Rygg at det er mange nabokommuner som ønsker et fengsel hos seg, og at disse alternativene ikke trenger å bety en lang reisevei.

– Dersom regjeringen mener Bredtvet er det eneste alternativet i Oslo mener jeg de heller bør begynne å se seg om etter egnede tomter i en av nabokommunene våre.

Ap vil se nærmere på planene

Når Oslos bystyre skal si ja eller nei til fengsel på Bredtvet, kommer Oslo Ap som største byrådsparti til å ha mye å si.

Partiet har et vedtak som lyder som følger:

«Oslo Arbeiderparti er imot en utbygging som tar av Bredtvetjordene».

Samtidig har tidligere varaordfører Kamzy Gunaratnam talt for å beholde Oslo fengsel i Oslo og tatt til orde for å lete etter løsninger på Bredtvetskogen.

Da Avisa Oslo onsdag tar kontakt med Oslo Aps bystyregruppeleder Andreas Halse og spør han om skissene, sier han følgende:

– Nå har vi fått tatt et første blikk på dem, så skal vi se nøyere på hva de betyr, både for skogen og friområdene.

– Er de innenfor vedtaket til Oslo Ap?

– Jeg har lyst til å se mer detaljert på dem og sammenligne med fakta på bakken før jeg gjør meg opp en klar mening om det, svarer Andreas Halse i Ap.