Da­gen der­på sit­ter Hussein med sine ven­nin­ner på Ame­ri­ka­lin­jen, og fei­rer stor­tings­plas­sen nøk­ternt med kaf­fe.

– Det blir skik­ke­lig fei­ring litt se­ne­re, sier hun til Avi­sa Oslo.

SV gikk mest frem i Oslo med fire pro­sentpoeng. Det be­tyr at hele tre man­da­ter fra SV til Oslo-ben­ken.

Da­gen der­på er hun i lyk­ke­rus.

Vil bru­ke sine er­fa­rin­ger på tin­get

– Det fø­les uvir­ke­lig. Jeg er takk­nem­lig og stolt over den inn­sat­sen vi har fått til, sier hun.

Ma­ri­an Hussein stil­te som 2.-kan­di­dat for Oslo SV, der­med blir hun den før­s­te fast mø­ten­de stor­tings­re­pre­sen­tant med bak­grunn fra So­ma­lia. Hun blir også den før­s­te re­pre­sen­tant med af­ri­kansk bak­grunn.

– Jeg tror det be­tyr mye for både norsk-so­ma­lis­ke mil­jø­et, men også for det norsk-af­ri­kans­ke mil­jø­et. Det be­tyr også vel­dig mye for man­ge bin­de­streks­nord­menn, som kan­skje har følt seg litt dår­lig re­pre­sen­tert på Stor­tin­get, sier hun til Avi­sa Oslo, og tak­ker SV for at de er et godt og in­klu­de­ren­de mil­jø.

– Hvor­dan kom­mer du til å bru­ke din bak­grunn på Stor­tin­get?

– Det per­son­li­ge er po­li­tisk, og man­ge av de per­spek­ti­ve­ne jeg har hand­ler kan­skje om at jeg har so­ma­lisk bak­grunn, el­ler at jeg er av af­ri­kansk ­opp­rin­nel­se, og mer ut­satt for ra­sis­me enn and­re, el­ler at jeg har en bak­grunn som flykt­ning. Vel­dig man­ge av de per­spek­ti­ve­ne på­vir­kes også av de po­li­tis­ke av­gjø­rel­se­ne. Det blir vik­tig å bru­ke det, sier hun til Avi­sa Oslo.

På Stov­ner har SV dob­let sin opp­slut­ning fra for­ri­ge stor­tings­valg, fra 6,5 pro­sent­po­eng til 11,9 pro­sent­po­eng.

– Det var­mer hjer­tet mitt. Jeg er vel­dig glad for den til­li­ten man­ge vi­ser, sier hun.

Stol­te norsk­so­ma­li­er

Hussein sier at hun har snak­ket med man­ge norsk­so­ma­li­e­re som sier at de er vel­dig stolt over hen­nes stor­tings­plass.

En av dem er Hawa Muu­se (33).

– Selv om jeg ikke er på Stor­tin­get el­ler er po­li­tisk ak­tiv, vet jeg at Ma­ri­an re­pre­sen­te­rer min bak­grunn i det nors­ke sam­fun­net. Det er vel­dig vik­tig, og tror det be­tyr mye for den yng­re ge­ne­ra­sjo­nen. Det vi­ser også at de også har en til­hø­rig­het til det­te lan­det, og at de kan del­ta på lik lin­je med alle and­re. Ma­ri­an er sym­bo­let på det­te, sier Muu­se stolt.

Hun har en klar opp­ford­ring til Hussein som nå skal re­pre­sen­te­re Oslo på Stor­tin­get.

– Jeg vil at hun skal re­pre­sen­te­re det som ma­jo­ri­te­ten opp­tatt av, men jeg vil også at hun bru­ker sin styr­ke og bak­grunn til å være stem­me for mi­no­ri­te­ter i det nors­ke sam­fun­net, og at hun skal bru­ke sin bak­grunn og sine er­fa­rin­ger, sier hun til Avi­sa Oslo.

Muu­se sier at Hussein er et godt eks­em­pel på at valg­del­ta­kel­sen blant mi­no­ri­te­ter øker, der­som man har mi­no­ri­tets­kan­di­da­ter syn­lig på lis­te­ne.

– Fle­re med so­ma­lisk bak­grunn har stemt på grunn av Ma­ri­an. Det er vel­dig bra for de­mo­kra­ti­et. Når man fø­ler at man ikke når ut til mi­no­ri­te­te­ne, så hand­ler det om på at du må ha mi­no­ri­te­te­ne syn­lig. Det er det som en­ga­sje­rer. Her har vi et godt eks­em­pel, sier Muu­se.