Er dette bare billig skremselspropaganda fra høyresiden i politikken?

Eller er det realisme i dette?

Ja, det er realistisk hvis vi skal tro hva partiene SV, MDG og Rødt skriver i sine partiprogrammer. Og det tror jeg vi skal.

– Vi ønsker å øke eiendomsskatten i Oslo og øremerke deler av inntektene til boligsosiale formål. Samtidig ønsker vi å prioritere innenfor de 90 milliardene Oslo-budsjettet allerede består av, sa Sunniva Holmås Eidsvoll til Avisa Oslo lørdag.

Søndag gikk lederen i Oslo SV og skolebyråd Eidsvoll også bredt ut i VG. – Vi vil øke eiendomsskatten i Oslo. Nå er den veldig moderat. Vi synes den skal være høyere både på næringseiendom og de dyreste boligene, sa hun.

Kjøttvekta bestemmer

Det eneste rødgrønne partiet som ikke ønsker å øke eiendomsskatten, men beholde den på dagens nivå, er Ap.

Men her bestemmer kjøttvekta.

Før og etter valget i 2015 kunne den rødgrønne storebroren Ap, diktere hvordan eiendomsskatten skulle bli. Ap hadde fått 32 prosent i valget og ble så vidt byens største parti. MDG fikk 8,1 prosent. SV 5,4 prosent. Ap var dominante.

Før valget i 2019 trodde de færreste at Ap kunne falle fra 32 til 20 prosent i oppslutning. Derfor aksepterte MDG og SV lydig at storebroren, altså Raymond Johansen, for andre gang gikk ut og garanterte overfor velgerne at eiendomsskatten ikke skulle økes. Dette skattenivået gir kommunen om lag to milliarder kroner i ekstra skatteinntekter.

Nå skriver vi 2023 – og nå er byrådslederen langt mindre klar.

Gir ingen garanti

I dette intervjuet med Avisa Oslo var byrådslederen aldri i nærheten av å greie å komme opp med en slik garanti. Han sa bare at Oslo Arbeiderparti går til valg på å videreføre dagens moderate modell, med 3 promille og landets høyeste bunnfradrag.

Jeg tror grunnen til at Raymond ikke tør å garantere noe som helst er at han er for svak til det. Ap i Oslo har i lang, lang tid hatt meningsmålinger som ligger klart under 20 prosent. De har til og med sett 15-tallet. De tre andre rødgrønne partiene er altså mellom to og tre ganger så store som Ap.

Da har du ikke politisk makt til å garantere dette. Det er dette Raymond vet så godt. Og denne avmakten synes.

Saken som avgjorde valg

Striden om eiendomsskatten var i flere tiår den kanskje heteste saken i Oslo-politikken. Og den enkeltsaken mange mente avgjorde valg, som regel til disfavør for dem som ville innføre dem. Altså Ap.

I 2011 var Ap blitt så traumatiserte av å tape valg etter valg at de rett og slett lovte ikke å innføre eiendomsskatt. På nytt tapte de mot Høyre og borgerlig side.

Raymond Johansen tok derfor meget stor politisk risiko da han gikk til valg på å innføre eiendomsskatt i 2015. Og han gikk offensivt til verks, tok tyren ved hornene. Det fungerte overraskende bra.

Les også

Eiendomsskatten forsvant fra politikken – nå sukrer den Raymonds romslige Oslo-budsjett

Men merkelig nok har eiendomsskatten ikke vært noen brennbar sak de siste åtte årene. Høyre og borgerlig side tapte valget i 2019. Foran årets valg tonet Høyre hele saken ned. Formuleringene i partiprogrammet er også ulne, man skal «gradvis avvikle» den, og først på boliger.

Ikke hovedsak

Ordførerkandidat Anne Lindboe sa i sitt første intervju at motstand mot eiendomsskatten ikke var Høyres hovedsak i valgkampen. Jeg snakket med flere sentrale folk i Oslo Høyre som mente at man burde snakke minst mulig om den, fordi det tok fokus vekk fra andre saker, som Høyre hadde mer å hente på å løfte fram.

Heller ikke byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg har frontet saken tungt.

Nå kan det virke som om eiendomsskatten kommer inn igjen på oppløpssiden av valgkampen, snikende.

Jeg tror hovedgrunnen til dette, hvis det er riktig, da, skyldes den økonomiske situasjonen i byen og landet. Rentene øker, det samme gjør prisene på matvarer og nær sagt alt annet. Da blir det plutselig mer attraktivt å tilby skattelettelser. Og Oslos lokalpolitikere krever ikke inn noen annen skatt enn eiendomsskatten, resten tas inn av Staten.

La oss slutte å synse, og i stedet se på hva partiene faktisk skriver i sine programmer:

MDG:

«Høye boligpriser øker ulikhetene i Oslo. Derfor er også en aktiv og sosial boligpolitikk en nøkkel til fattigdomsbekjempelse. Vi går derfor inn for en nøktern eiendomsskatt på næringsbygg og bolig med høyt bunnfradrag, og åpner for en økning av promillesatsen. Den ekstra skatteinngangen vil vi bruke til å iverksette en helhetlig satsing på å jevne ut forskjellene i boligmarkedet, blant annet gjennom tilgjengelige leie-til-eie-ordninger og en utvidelse av den kommunale bostøtta. Vi vil utrede muligheten for å legge eiendomsskatt på sekundærbolig, uten at det bidrar til økte utleiepriser. Forsinkelse i ligningsverdien gjør at eiendomsskatten kan gå opp samme år som boligprisene går ned, derfor må man fortsette å vurdere størrelse på bunnfradrag basert på prisutviklingen, og justere om nødvendig. Eiendomsskatt for næringsbygg bør justeres i tråd med prisvekst, slik det gjøres på bolig. Vi vil også jobbe opp mot staten for å kunne innføre porteføljeskatt basert på de samlede boligverdiene, slik at det ikke lønner seg å eie mange mindre boliger framfor færre over bunnfradragsverdien».

SV:

«Videreføre en eiendomsskatt på bolig og næring med god sosial profil. Oslo SV vil sikre minst 300 millioner i økte inntekter fra eiendomsskatten. Økt promillesats og økt skatt på næringseiendom skal vurderes for å sikre dette. Bunnfradraget skal videreføres på minimum samme nivå. Minst halvparten av de økte inntektene fra eiendomsskatten skal gå til sosialboligpolitikk, inkludert flere ikke-kommersielle utleieboliger, flere boliger gjennom Oslobolig og et løft for kommunale boliger. Arbeide for å gjøre det mulig å innføre høyere eiendomsskatt på sekundærboliger. Arbeide for å gjøre det mulig å innføre progressiv kommunal eiendomsskatt for å øke fordelingseffekten».

Rødt:

«Rødt vil ha en eiendomsskatt hvor bare de med de største og mest verdifulle eiendommene i Oslo betaler skatt. Bunnfradraget for eiendomsskatt må være stort nok til at folk som bor i vanlige boliger ikke skattlegges. Dette kan man best sikre gjennom et høyt bunnfradrag. Systemet med at eiendomsspekulanter kan eie mange boenheter som hver for seg gir rett til bunnfradrag, må endres».

I Aps program heter det:

«Den moderate eiendomsskatten i Oslo reduserer sosiale og økonomiske forskjeller, og er en forutsetning for den gjennomførte økningen i kvalitet og omfang av kommunale tjenester. Oslo Arbeiderparti vil videreføre en moderat eiendomsskatt på nåværende nivå».

Dersom de rødgrønne partiene beholder flertallet, og akkurat nå viser alle målinger at det blir svært jevnt, så vil dagens byrådspartier sette seg ned for å forhandle. Da vil MDG, SV og Rødt være tunge på kjøttvekta, og ha svært gode kort på hånden hvis de bestemmer seg for å tvinge Raymond og Ap til å øke eiendomsskatten.

Les også

It's the eldreomsorg, stupid