«Bystyret ber byrådet legge frem en sak som gir grunnlaget for at bystyret kan oppheve vedtaket 24 mars 2021, sak 23/2021 og som ber om ytterligere utredninger av lokkløsninger i Brynsbakken og avbøtende tiltak mot støy», heter det i Lorentzens forslag.

Det skal behandles ved dagens bystyremøtes slutt, og kommer på det tidspunkt der det er et flertall i bystyret for å stanse all anleggsvirksomhet i Brynsbakken-prosjektet.

Da bystyret vedtok reguleringsplanen, ble det gjort under press fra Bane Nor om at det hastet å gjøre et vedtak i saken, som innebærer en utvidelse av to spor på jernbanelinja som går mellom Vålerenga og Kværnerdalen.

Flertallet i bystyret peker nå på hastverket i saken og manglende utredninger som et argument for å oppheve reguleringsplanen.

Siden vedtaket ble fattet, har imidlertid Bane Nor meldt om en utsettelse på fem år.

Derfor ønsker flertallet i bystyret å se nærmere på saken. Kommuneadvokaten mener også at det ikke er noen "sterke grunner" til at vedtaket ikke kan oppheves.

«Det er ingen sterke grunner som tilsier at kommunens omgjøringsadgang skal gå tapt så lenge klageinstansen ikke har fattet vedtak,foruten det nevnte hensynet til lovens system», skriver Kommuneadvokaten, som peker på at det mest ryddige vil være for kommunen å henvende seg til Statsforvalteren i Oslo og Viken, som for øyeblikket behandler en klagesak på reguleringsplanen.

Kommunen har to alternativer:

  • Bystyret kan oppheve vedtaket og be Statsforvalteren sette klagebehandlingen på pause.Kommunen kan også be Statsforvalteren om en ny vurdering av saken og at vedtaket oppheves.
  • Kommuneadvokaten har også tatt stilling til kommunen vil være erstatningspliktige overfor Bane Nor om reguleringsplanen oppheves.

Der skriver kommuneadvokaten at «... jeg kan vanskelig se for meg at kommunen da kan komme i erstatningsansvar overfor Bane Nor».

– Det klare utgangspunktet er at en utbyggingsinteresse ikke har erstatningsrettsligvern, og at kommunen kan omregulere erstatningsfritt. Det kan i spesielle tilfeller likevel tenkesat kommunen pådrar seg erstatningsansvar, men da normalt begrenset til forspilteprosjekteringskostnader med mer, heter det i brevet.

Om reguleringsplanen oppheves, anslår plan- og bygningsetaten at en ny planleggingsprosess vil vare i fire-fem år

Avisa Oslo følger dagens bystyremøte og kommer med oppdateringer underveis.

Les også: