– Jeg synes det blir veldig gigantisk. Det er ingen som ønsker seg en kjempekloss heller, sier Hanne Finstad.

Hun representerer hundrevis av naboer i to borettslag på Oppsal, like i nærheten av der det nye sykehjemmet er planlagt.

Finstad flyttet til Oppsal i 1956 og har bodd der mesteparten av livet.

Nå frykter hun at de nye planene vil gjøre livet surere for flere av naboene, med mindre utsikt og dårlige solforhold.

Får dårligere utsikt

Nye Oppsalhjemmet skal bygges som en ny og moderne helseinstitusjon i Oppsalveien 28 med forbindelser til omsorgsboliger på den andre siden av T-banelinja, i Haakon Tveters vei 65.

Naboene synes absolutt det er viktig å få på plass et sykehjem på Oppsal, men setter spørsmålstegn ved plasseringen og størrelsen.

Ifølge nabo Hanne Finstad vil omsorgsboligene ligge ti til tolv meter fra blokka hun bor i.

– Utsikten blir vesentlig redusert for ganske mange beboere. Det blir enormt stort. Det er vår bekymring, sier hun til Avisa Oslo.

Naboene foreslår at bygget kan ha en form for nedtrapping mot blokkene, slik at det ikke oppleves så massivt og stjeler så mye utsikt.

Trodde det skulle bli mindre

Finstad mener også at byggingen bør ses i sammenheng med områdeplanen som jobbes med for øyeblikket.

Oppsalhjemmet ligger imidlertid som et pilotprosjekt utenfor den vanlige områdereguleringen, og hindres på den måten ikke i å bygge høyere enn maksgrensene som er i reguleringen.

– Vi tenkte at det skulle bli et mye mindre bygg og at det skulle være lavere. Det er en gammel drabantby hvor blokkene stort sett er fire til seks etasjer. Det er det områdereguleringen har tatt hensyn til.

Finstad sitter også i det de kaller en Samspillsgruppe for den nye områdereguleringen. Gruppa består av Plan- og bygningsetaten, bydelen, utbyggere, Omsorgsbygg Oslo KF og beboerrepresentanter.

– Det er viktig at Plan- og bygningsetaten og politikerne ser sammenhengen med områdereguleringen, selv om det er forståelig at man ønsker at prosessen skal gå for seg selv for å ikke bli forsinket.

Ny måte å tenke sykehjem på

Det er Omsorgsbygg Oslo KF som står for planene, som Bølgeblikk Arkitekter AS utfører for dem.

Nye Oppsal sykehjem er et pilotprosjekt med mål om å introdusere nye boformer for eldre med tilsyn- og pleiebehov, og samtidig være et boalternativ for andre aldersgrupper.

Det skal bli en møteplass på tvers av generasjonene og få til aktivitet og sosialisering med nabolagets beboere.

I planforslaget fra 2018 står det at det skal bli nye bygg på opptil sju etasjer med plass til 104 beboere. I Haakon Tveters vei 65, på andre siden av T-banen, legges det opp til fem etasjers bygg med plass til 30 beboere.

Oslo kommune har en overordnet plan om å rehabilitere og fornye 2500 sykehjemsplasser innen 2025.

Disse sykehjemmene jobbes med nå, i tillegg til Oppsalhjemmet:

  • Tåsenhjemmet ferdig 2023
  • Solfjellshøgda helsehus ferdig 2020
  • Dronning Ingrids hage ferdig 2022
  • Lambertseterhjemmet ferdig 2022
  • Mortensrud Felt 10 ferdig 2024

Vurderer å flytte

Nabo Hanne Finstad går så langt som å si at hun trolig vil flytte fra nabolaget hun er så glad i, dersom planene blir som skissert.

– Jeg tror vi kommer til å gjøre det hvis vi har ti meter bort fra stuevinduet til en omsorgsbolig.

Selv er ikke Finstad den som blir mest berørt. Hun forteller at naboen under henne har verandaen ut mot det nye bygget, mens de selv også har fin utsikt mot Oslo på den andre siden av leiligheten.

Da de kjøpte leiligheten for rundt ti år siden, visste de at det skulle komme noe på tomta som i dag står tom. Den gangen fortalte megleren at det var planlagt et forretningsbygg på tre til fire etasjer.

Legges snart ut på høring

Avisa Oslo har forelagt naboenes bekymringer og innspill overfor Omsorgsbygg Oslo KF og stilt flere spørsmål rundt dette.

Blant annet har vi spurt om hvilke vurderinger som er gjort rundt byggenes størrelse.

Kommunikasjonssjef Marte Svenneby i Oslo kommune svarer dette i en e-post:

– Det kommer en offentlig høring av plansaken for Oppsalhjemmet på nyåret (januar/februar). Naboene er velkommen til å melde inn alle sine innspill her. Alle innsendte innspill vil behandles og sammenstilles samlet etter høringsrunden.