Statsbygg får tillatelse til å gå i gang med oppføring av nytt museumsbygg og tilbygg til det eksisterende Vikingtidsmuseet på Bygdøy – som også skal rehabiliteres.

Resultatet skal bli et nytt vikingtidsmuseum med ambisiøse planer om å bli mye større enn dagens museum.

Arkitekturen får skryt

Det var flere hensyn som måtte vurderes, blant annet at tiltaket berører kulturminner – dagens viktingskipshus – men PBE mener at tiltakene er godt tilpasset kulturminnene på eiendommen.

«Slik arkitekten beskriver i sin arkitektoniske redegjørelse til søknaden, vil bygget utenfra leses som «en moderne tolkning av vikingtidens langhus». Det er først og fremst byggets takhøyde, som tangerer fløyens gavler, sammen med takets dobbeltkrumme flater, og materialvalg på yttervegger og tak som bidrar til dette klare arkitektoniske uttrykket.» gjengir PBE blant annet i sin rammetillatelse til arbeidet.

«Samlet vurderer Plan- og bygningsetaten at bygget innehar høy arkitektonisk kvalitet og arkitektonisk egenart» skriver de videre.

Fikk dispensasjon

Søknaden har også fått dispensasjon fordi den er i strid med reguleringsplanen. Årsaken er to støttemurer ved et teknisk bygg på eiendommen som går delvis utenfor byggegrensen. PBE mener at fordelene med å gi dispensasjonen er klart større enn ulempene ved å si ja til søknaden.

En del av arbeidet er avhengig av at Statsbygg får ja fra Riksantikvaren. Sistnevnte har foreløpig avslått deler av søknaden om å etablere et vindu i en vegg før de får nærmere beskrivelse av hvordan det blir. PBE mener at søknaden kan få grønt lys på overordnet nivå og at dette avklares senere.

Etaten har lagt til en rekke vilkår som må være sikret for at Statsbygg skal få startet arbeidene. Deriblant at sykkelveien med fortau langs Langviksveien og Huk aveny skal være sikret opparbeidet. I tillegg flere avklaringer som må sikres med tanke på kommunens hovedledninger og vann og avløp.

Det er også satt en rekke vilkår som må oppfylles før museet eventuelt får en midlertidig brukstillatelse i fremtiden. Det innebærer blant annet hensyn til veier, fortau og bussholdeplasser som må være opparbeidet i nærheten, samt avbøtende tiltak for naboer og andre tekniske krav.

Statsbygg har planer om oppstart av byggearbeidene i første kvartal i 2022. Museet blir etter planen ferdigstilt i 2025/26.