Tirsdag presenterte byrådsleder Raymond Johansen trinnene i gjenåpningsplanen av Oslo. Byrådslederen sier at planen er basert på prinsipper om at dette skal foregå kunnskapsbasert, gradvis og kontrollert. Og at man skal ta hensyn til særlig utsatte grupper. Vi som driver fritidstilbud for barn og unge fikk en liten gladnyhet om en forsiktig økning i antallet deltakere i utendørs aktivitet. Men hensynet til barn og unge reflekteres ikke godt nok når vi fortsatt ikke får tilby aktivitet til unge over 19 år. Og først i neste trinn får vi åpne for innendørs aktiviteter, parallelt med at man åpner kjøpesentre og alkoholservering for voksne.

Oslo er en by med store ulikheter i oppvekst- og levekår. Jeg har tidligere pekt på hvordan noen bærer effekten av tiltakene tyngre enn andre, og vil ta større skade av koronatiltakene (ekstern lenke).

Vi vet hvor de mest risikoutsatte bor, og derfor også hvor tiltakene bør målrettes og hvor det bør brukes mer ressurser. Når tiltakene baserer seg på faktorer som alder og skaleres likt for hele Oslo, øker ulikhetene.

Fritidsklubben – den sosiale førstelinjen

Ekspertgruppen for psykisk helse og rus foreslår å styrke fritidstilbud for barn og unge. Dette er spesielt viktig i områder som har hatt stor tiltaksbyrde. Mange av disse områdene hadde store levekårsutfordringer også før nedstengningen. Og vi i Oslo Røde Kors har jobbet hardt under hele pandemien for å få lov til å holde åpent slik at vi ikke mister kontakten med våre ungdommer.

Fritidsklubbene benyttes i større grad av ungdom fra levekårsutsatte områder. Disse er også mer utsatt for vold og mobbing eller å begå regelbrudd. Voksne på fritidsklubber er en viktig sosial førstelinje og den største kontaktflaten med barn og unge, utenom skole, barnehage og idrett.

Rapport om psykisk helse under pandemien: De mest sårbare har fått de største belastningene

FHI rapporterer om en betydelig nedgang i innmeldte saker om mishandling. Samtidig forteller barnevernsvakten og legevakten om økt grovhet i saker om vold i nære relasjoner. Nedstengningen kan ha ført til at færre tilfeller er fanget opp og at flere barn ikke har mottatt hjelpen de trenger. Politiets tall om ungdomskriminalitet fra 2020 viser økning i vold hos 10-17-åringer, samtidig som majoriteten av ungdommene har begått mye mindre kriminalitet. Dette handlingsmønsteret bekymrer oss. Flere unge sliter nå med psykiske plager eller har havnet i en vanskeligere livssituasjon. Barne- og ungdomsarbeidere på fritidsklubbene må derfor rustes godt for å møte en høyere andel av ungdom som trenger hjelp og støtte. Man må sikre at de har kompetanse om hvor de skal lose ungdommene til spesialhelsetjenesten ved behov.

Oslo må sette fart

Ekspertgruppen foreslår å øke aktivitetsnivået på kort sikt gjennom å stimulere til «pop-up»-aktivitet innendørs og utendørs, slik at barn og unge skal få tilgang til gode opplevelser og sosiale fellesskap som de lenge har stått uten. Samtidig foreslår den å styrke samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og offentlige tjenester.

Flere offentlige og frivillige aktører har gjennom pandemien klart å skape aktivitet innenfor strenge smittevernregler. Disse erfaringene kan man bygge videre på, og med tilgang på lokaler og ressurser kan vi få til mye aktivitet for sårbare barn og unge.

Et felles løft vil bidra til skippertaket for barn og unge vi trenger nå. Det betyr at vi må sette inn mer ressurser i form av utekontakter, fritidsklubber, koronaverter, natteravner og frivillige i Røde Kors og andre som jobber med barn og unge i områder med levekårsutfordringer i Oslo. I denne sammenhengen bør Oslo kommune gjøre ledige lokaler på skoler og idrettsanlegg tilgjengelig, slik at man får frigjort den plassen man så sårt trenger for å sikre trygg avstand.

Kriterier for trygg gjenåpning

Oslo Røde Kors sine fire aktivitetshus for ungdom, Fellesverkene, har gjennom koronapandemien fått verdifull erfaring med å drive aktivitet under strenge smittevernrestriksjoner. Det er mulig å øke aktivitetsnivået på en forsvarlig måte, så lenge man baserer seg på den kunnskapen som er tilegnet gjennom å drive aktiviteter under korona. Vi har gode kriterier for gjenåpning og en standard for bemanning og kompetanse som gjør oss rustet for å møte ungdommer som har opplevd mye ensomhet og i større grad har fått psykiske plager.

Det er samtidig viktig å inkludere hele målgruppen, og å legge kvalitetssikring fra normale driftsvilkår til grunn. Vi vil minne byrådet om strategien Klubben vår! Bydelenes fritidsklubber og fritidsaktiviteter for barn og ungdom, som de utarbeidet i fjor. Denne gir en god og helhetlig oppskrift for opprustning av fritidsklubbene og blir viktig fremover for å styrke fritidsklubbene og andre lavterskel fritidstilbud i bydelene.