Det kommer fram i et forslag fremmet av Abdullah Alsabeehg (Ap), Sabina Syed (MDG), Ola Wolff Elvevold (SV), Sofia Rana (Rødt) og Haakon Riekeles (Venstre).

De fem politikerne krever at Bane Nor:

  • Ser på flere lokkløsninger enn dem som ble vurdert i forkant av bystyrets vedtak i mars 2021.
  • At det skal utredes støydempende tiltak i reguleringsområdet, og at byrådet særlig anmoder om nye støyutredninger i området mellom Brynsbakken og Oslo Sentralstasjon.
  • At Bane Nor skal se på hvilke løsninger som bedre kan ivareta de verneverdige byggene på Hylla.

De fem partiene vil kreve at Bane Nor selv fremmer en ny reguleringsplan for det kontroversielle prosjektet.

– I fjor fikk vi jo den saken i fanget med veldig kort frist. Vi trodde det var det beste vi kunne gjøre med den tidsfristen vi hadde. Nå har vi fått mer tid på oss til å utrede flere alternativer, sier Rødt-politiker Rana til Avisa Oslo.

– For meg er det veldig viktig å lytte til alle de lokale innspillene vi har fått. Dette viser at vi tar de på alvor, mener Aps varaordfører Abdullah Alsabeehg.

Usikre på om Hylla kan reddes

Den aktuelle saken kan kort oppsummeres slik:

Bane Nor ønsker å bygge to nye spor i et planområde de kaller Brynsbakken, som ligger mellom Vålerenga og Kværnerdalen.

Dette vil bety høyere togfrekvens, men også at det verneverdige nabolaget Hylla rives. Samtidig frykter prosjektets motstandere mer støy som følge av tiltaket.

På spørsmål om det er mulig å redde hele nabolaget Hylla, svarer Rødt-politiker Rana at det ikke er superrealistisk. Men politikerne håper på at Bane Nor i det minste undersøker muligheten på en god og grundig måte.

De forventer også at jernbaneselskapet ser på muligheter for at deler av nabolaget fortsatt kan være beboelig.

– Det er viktig at Bane Nor ikke raserer et nabolag basert på en plan som ikke er stadfestet. Det er viktig at man tar seg tid, og viser forståelse og respekt for dem som bor der nå. Og at alle muligheter for å bevare kulturminnene og behandle beboerne på en respektfull måte, ivaretas, sier Venstres Haakon Riekeles.

Midlertidig forbud mot tiltak

I forslaget viser de fem representantene til at bystyret i januar la ned midlertidig forbud mot tiltak.

Forbudet kom etter at byggestarten ble forsinket fra 2022 til 2027.

Formålet med dette forbudet er å hindre riving av nabolaget Hylla og påbegynt bygging fra Bane Nors side fram til bystyret har bestemt seg for hva de vil gjøre med den gjeldende reguleringsplanen.

Den ble vedtatt i fjor – etter sterkt påtrykk fra Bane Nor, som la vekt på at det hastet med grønt lys. Jernbaneselskapet vektla her at en Brynsbakken-forsinkelse kunne få store følger for den større utviklingen av Østlandets jernbanetilbud.

– Vi har jo hele tiden hatt et ønske om å få utbedret Brynsbakken før bygging av nytt signalsystem, fordi Brynsbakken er en flaskehals. Men vi har samtidig respekt for de prosessene som pågår, og vi må ta hensyn til det, sa Bane Nors prosjektdirektør Bettina Sandvin i en kommentar til Avisa Oslo da utsettelsen ble kjent i fjor høst.

Nå vil nye utredninger ta tid. Det samme gjelder bygging av et eventuelt lokk.

– Er det nok tid?

– Det vil vise seg. men man skulle jo tro det, dersom Bane Nor tar dette på alvor og setter i gang med jobben nå, svarer SV-gruppeleder Ola Wolff Elvevold.

Skisserte lokkløsninger

Når prosjektet forsinkes med fem år, mener forslagsstillerne at det er tid til å kreve ytterligere utredninger.

«Bane Nor bør, så langt det lar seg gjøre, strekke seg for å finne en løsning som gjør beboerne tilfreds», heter det i forslaget.

Vedtaket i bystyret ble klaget inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Som en del av klagesaken ble Bane Nor i fjor høst bedt om å utrede forskjellige løsninger med lokk.

I den rapporten ble det skissert tre forskjellige løsninger. Bane Nor mente lokkløsningene ville ha store konsekvenser for togtrafikken, og at det kunne bli opptil sju måneder med stenging av trafikk under byggeperioden.

Bystyrepolitikerne Avisa Oslo snakker med fredag, mener imidlertid at de ikke har fått noe fra Bane Nor som tilsier at en lokkløsning til fordel for lokalmiljøet ikke er mulig. De mener også at jernbaneselskapet burde sett nærmere på mindre omfattende lokk enn det de gjorde, og forventer at Bane Nor gjør det når bystyret høyst sannsynlig vedtar forslaget deres.

– Jeg tror de har fått en lærepenge av dette prosjektet, mener MDGs byutviklingspolitiker Sabina Syed.

– Vi har ingen kommentar til dette nå, men avventer Statsforvalterens beslutning, sier prosjektdirektør Bettina Sandvin til Avisa Oslo.

Positive til forslag

Hege Høsøien er leder av Vålerenga vel, som har vært svært engasjert i Brynsbakken-saken. Hun er positivt innstilt til forslaget fra de fem partiene.

– Forslaget legger grunnlag for en grundig og bredt anlagt prosess der det skal utredes og gjennomføres tiltak for å dempe støyutfordringene, redusere den lokale belastningen og ivareta bevaringshensyn. Vi er særlig glade for å se at det presiseres at forbedringene skal kunne inkludere, men ikke begrenses til, ulike lokkløsninger. Vi forstår forslaget slik at det nå skal settes i gang en ny planprosess for Brynsbakken og at dette planarbeidet vil måtte innebærer at det både skal utarbeides nytt planprogram og deretter en konkret reguleringsplan, sier hun i en kommentar til Avisa Oslo.

Hun har et klokkeklart krav til neste prosess.

– Vi forutsetter at det denne gangen vil bli lagt opp til et helt annet samarbeid med lokalmiljøet, sier Høsøien.

Skuffet aksjonsgruppe

– Jeg ser at de har tatt imot mange av innspillene vi har hatt, men vi har også vært veldig tydelige på at det eneste som vil få noen endring for denne planen er å oppheve vedtaket, sier Mirjam Berg Abrahamsen til Avisa Oslo.

Hun er en av flere talspersoner i aksjonsgruppen «Vi har støy nok – bygg lokk».

Abrahamsen peker på at det fortsatt vil være svært mange tog som kjører forbi området hver dag, selv med lokk i Brynsbakken.

– Støyreduserende tiltak vil ikke hjelpe, på grunn av de to andre sporene som går ned til Oslo S.

Hun er skuffet:

– Som Oslo-politikere bør de stå inne for det som ble sagt da de vedtok planen i mars i fjor: At den var for dårlig utredet. Man kan presse Stortinget og Oslo-benken, og be de om å instruere Bane Nor til bedre løsninger som bevarer Oslo og Gamle Oslo bedre. Jeg synes det mangler at de snakker Oslo-folk og Gamle Oslo-folks sak.

Abrahamsen ser riktig nok positivt på at politikerne vil gjøre det de kan for å bevare bebyggelsen på Hylla.

Byggestart er utsatt fram til 2027. Politikerne har god tid, mener Abrahamsen.

– Vi har fått så mye tid. Jeg synes det er skuffende når vi har så mange år framover at man ikke kjemper for Gamle Oslos levekår og de folka som bor der.

– Du er rett og slett skuffa over at de ikke vil oppheve reguleringsplanen med en gang?

– Ja, svarer hun.